Til innhold

Sykkelfelt og fortau i Tåsenveien

Hva skal vi gjøre?

I Tåsenveien skal det etableres sykkelfelt med 1,5 meters bredde og tosidig fortau med 2,5 meters bredde.

Bussholdeplassene på strekningen oppgraderes, og det etableres opphøyde gangfelt for å redusere farten på motorisert trafikk og gjøre det tryggere for gående å krysse veien. Gatebelysningen byttes ut, og kabler som går i luftstrekk langs veien legges i bakken. 

Langs grøntområdet Voldsløkka, og fra Voldsløkka til Stavangergata (på vestsiden av veien), skal det etableres regnbed for lokal disponering av overvann. Regnbedene fremstår som en beplantet forsenking i terrenget, der vann lagres på overflaten og infiltrerer til grunnen eller overvannsnettet.

Hvor kommer sykkelfeltet?

Prosjektet gjelder Tåsenveien på strekningen mellom Stavangergata og Ring 3. Strekningen er rundt 1,3 km.

Hvorfor skal vi bygge sykkelfelt?

En overordnet målsetting i Oslo er å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt. 

Strekningen har i dag mangelfull eller ingen tilrettelegging for syklister, og det er kun fortau på den ene siden. Som følge av tiltaket vil både gående, syklende og kollektivreisende få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Hva skjer når?

Forventet byggestart er våren 2019. Arbeidene vil pågå i omtrent to år.

Kontakt

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post

Lenker