Til innhold

Holtet stasjonsområde

Holtet stasjonsområde

Vi lager ny plan for Holtet. Vi skal forbedre trafikksituasjonen, legge til rette for utearealer og etablering av boliger, kontor og forretninger.

Fakta om Holtet

  • Bystyret vedtok i 1995 ”Strategi for fortetting i ytre by”
  • Holtet er ett av områdene innenfor kategori 1 i strategien: ”Steder egnet for bymessig fortetting”

Hva skal vi på Holtet?

Reguleringsplanforslag for Holtet omfatter sentrum av Holtet.

Hovedformålet med planen er å forbedre trafikksituasjonen i stasjonskrysset, tilrettelegge for etablering av utearealer/park, skape et godt fungerende offentlig uterom, og tilrettelegge for etablering av boliger, kontor og forretninger. 

Hvorfor lager vi en plan for Holtet?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten utvikler arealer for bygging av boliger, næring og offentlige formål i tråd med politiske føringer i overordnede planer.

Befolkningsveksten i Oslo medfører et stort behov for boliger. Et av kommunens virkemidler for å møte befolkningsveksten, er å omdisponere kommunal eiendom til boligformål og andre formål som kommer innbyggerne til gode.

I henhold til Oslo kommunes overordnede planer og strategier legges det til rette for en større konsentrasjon av boliger nær stasjonene for å utnytte arealpotensialet bedre, i tillegg til å øke kundegrunnlaget til kollektivtransporten.

Kommuneplanen av 2008 viser Holtet som «Stasjonære områder – konsentrert fortetting», og i vedtatt fortettingsstrategi for småhusområder (1995), ligger Holtet stasjonsområde innenfor kategori 1: «steder egnet for bymessig fortetting».

Hva skjer når?

Planarbeidet ble varslet igangsatt i 2007. Planskissen var i desember 2009 til februar 2010 ute til forhåndshøring til berørte og naboer til planen.

Våren 2017 er Eiendoms- og byfornyelsesetaten i gang med en bearbeidet reguleringsplan for Holtet. Når den er ferdig skal den sendes ut til offentlig ettersyn før den sendes til politisk behandling. Det er Oslo bystyre som til slutt eventuelt vedtar reguleringsplanen.

Under høringsperioden har alle berørte parter/interesserte anledning til å komme med sine innspill til planen - og slik ha mulighet til å medvirke i prosessen. Innspill til planen skal sendes skriftlig til Plan- og bygningsetaten.

Følg saken

Les alle dokumenter og følg saken i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn

Naboinformasjon

Sporveiens aktiviteter på Holtet – status mars 2019

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver

Lis Merethe Homdal

Mobilnummer
995 35 596

E-post

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Postboks 491 Sentrum

0105 Oslo

Telefon
21 80 21 80

E-post