Til innhold

Oppgradering av Stavangergata og Lisa Kristoffersens plass

Oppgradering av Stavangergata og Lisa Kristoffersens plass

Det skal legges bedre til rette for sykkel og gange i Stavangergata, og Lisa Kristoffersens plass skal gjøres mer sykkel- og kollektivvennlig.

Fakta om byrutene for sykkel

  • Byrutene er den viktigste delen av kommunens sykkelsatsing
  • Stavangergata inngår i både byrute 7 og 8

Hva?

Bymiljøetaten har utredet dagens trafikksituasjon og er i gang med å vurdere ulike løsninger for Stavangergata og Lisa Kristoffersens plass. 

  • Det etableres sykkeltilrettelegging i hele Stavangergata.
  • Krysset mellom Sarpsborggata og Stavangergata strammes inn for å bedre trafikksikkerheten for alle trafikanter
  • Lisa Kristoffersens plass strammes opp for å gjøre plassen sykkel- og kollektivvennlig. Forslag til utforming er under utarbeidelse.
  • Midtrabatten i Stavangergata mellom Sarpsborggata og Lisa Kristoffersens plass forskyves og får ny beplantning. I planen er det tenkt en bredere grøntrabatt som gir bedre vekstvilkår for beplantning, og som bidrar til bedre infiltrasjon av overvann i grunnen og redusert avrenning. 
  • I Stavangergata sør for Sarpsborggata ser vi på muligheten for å beholde dagens plassering av midtrabatt, og forbedre den slik at den kan bidra til å håndtere større vannmengder fra veibane.

Stavangergata og Lisa Kristoffersens plass skal reguleres gjennom detaljreguleringsplan.

Hvor?

Planen er å oppgradere hele Stavangergata og Lise Kristoffersens plass.

Når gjennomføres tiltak?

Krysset mellom Stavangergata og Sarpsborggata skal strammes inn juni 2018.

Det vil bli sendt ut varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Stavangergata til berørte naboer før sommeren. Her det gis mulighet til å komme med uttalelser og innspill til planforslagene. 

Ombygging av Stavangergata og Lisa Kristoffersens plass starter tidligst vår 2020. Det kan bli aktuelt med midlertidige tiltak i påvente av ombygging. I så tilfelle vil informasjonsskriv bli sendt ut til berørte naboer. 

Hvorfor er dette nødvendig?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Ved å gi syklistene egne arealer vil færre sykle på fortauet, og dermed vil forholdene for de gående også bedres. 

Stavangergata inngår i to av åtte nye sykkeltraseer gjennom byen. Gata kobler sammen den eksisterende sykkeltraseen i Uelands gate med det planlagte .

I Stavangergata og på Lisa Kristoffersens plass er det relativt mye biltrafikk og høy hastighet. Det er kantsteinsparkering på begge sider av gateløpet. Dette, sammen med mye bilbasert levering og henting av barn i Margarinfabrikken barnehage, gjør den trafikale situasjonen i gata utrygg og uoversiktlig for syklende og gående, og det er derfor behov for egne arealer til syklister. Prosjektet har også som hensikt å forbedre dagens lokale overvannshåndtering i Stavangergata med nye grøntarealer.

Les mer

Dokumenter

Lenker

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo? Meld deg på vårt nyhetsbrevet her

Kontakt

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post