Til innhold

Oppgradering av Stavangergata og Lisa Kristoffersens plass

Oppgradering av Stavangergata og Lisa Kristoffersens plass

Det skal legges bedre til rette for sykkel og gange i Stavangergata, og Lisa Kristoffersens plass skal gjøres mer sykkel- og kollektivvennlig.

Fakta om byrutene for sykkel

  • Byrutene er den viktigste delen av kommunens sykkelsatsing
  • Stavangergata inngår i både byrute 7 og 8

Hva planlegger vi å gjøre?

Det skal etableres sykkeltilrettelegging i hele Stavangergata. For å bedre trafikksikkerheten for alle trafikanter skal krysset mellom Sarpsborggata og Stavangergata strammes inn. 

Bymiljøetaten har utredet dagens trafikksituasjon, og er i gang med å vurdere ulike løsninger. Å legge til rette for sykkel i Stavangergata vil gå på bekostning av noe gateparkering, men hvor mange plasser som må fjernes er foreløpig ikke bestemt.

Av estetiske, miljømessige og praktiske hensyn, som lokal overvannshåndtering, er det svært viktig å ivareta trær og grøntarealer i gata. Den grønne midtrabatten vil derfor bli tatt vare på, men den må antageligvis forskyves noe. 

Prosjektet i Stavangergata skal reguleres gjennom en detaljreguleringsplan. 

Lisa Kristoffersens plass  skal strammes opp og gjøres sykkel- og kollektivvennlig. Forslag til utforming er under utarbeidelse. Ett av forslagene er å omforme dagens rundkjøring til T-kryss samt torg/møteplass på gjenværende areal. 

Når gjennomføres tiltak?

Krysset mellom Stavangergata og Sarpsborggata skal strammes inn våren 2018.

Det vil bli sendt ut varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Stavangergata til berørte naboer etter at kommunen har gjennomført en område- og prosessavklaring. Her det gis mulighet til å komme med uttalelser og innspill til planforslagene. 

Ombygging av Stavangergata starter tidligst vår 2020. Det kan bli aktuelt med midlertidige tiltak i påvente av ombygging. I så tilfelle vil informasjonsskriv bli sendt ut til berørte naboer. 

Berørte naboer av Lisa Kristoffersens plass vil bli informert om tiltak gjennom et informasjonsskriv som sendes i posten tidligst september 2018. Her gis det mulighet til å komme med innspill og merknader til planene.

Ombygging av Lisa Kristoffersens plass starter tidligst vår/sommer 2019. 

Hvorfor er dette nødvendig?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Ved å gi syklistene egne arealer vil færre sykle på fortauet, og dermed vil forholdene for de gående også bedres. 

Stavangergata inngår i to av åtte nye sykkeltraseer gjennom byen. Gata kobler sammen den eksisterende sykkeltraseen i Uelands gate med det planlagte .

Stavangergata er en gate med relativt mye biltrafikk og høy hastighet. Det er kantsteinsparkering på begge sider av gateløpet. Dette, sammen med mye bilbasert levering og henting av barn i Margarinfabrikken barnehage, gjør den trafikale situasjonen i gata utrygg og uoversiktlig for syklende, og det er derfor behov for egne arealer til syklister.

Les mer

Dokumenter

Lenker

Meld deg på nyhetsbrev

Vi har laget et nyhetsbrev om byrutene. Meld deg på her.

Organisasjon

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post