Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Byruter for sykkel

Byruter for sykkel

For å få et sammenhengende sykkelveinett innenfor Ring 3 etablerer vi åtte nye byruter. Byrutene utfyller og kobler seg på øvrig sykkelveinett. 

Fakta om byrutene

  • Byrutene er den viktigste delen av kommunens sykkelsatsing
  • De åtte byrutene utgjør til sammen ca. 55 km med vei og gate
  • Byrutene etableres trinnvis, og tiltak utføres fortløpende

Hvor går byrutene?

Byrutene utgjør til sammen om lag 55 kilometer, og etablerer sammenhengende forbindelser for sykkel innenfor Ring 3.

Se detaljert kart over byrutene

Les om de åtte byrutene

Aktuelt arbeid med byrutene

Hvilke tiltak gjøres?

Byrutene etableres med ulike typer tilrettelegging for sykkel, avhengig av trafikale og bymessige forhold.

  • Sykkelfelt på én eller begge sider av veien
  • Tilrettelegging for sykling i blandet trafikk
  • Separat sykkelvei med fortau
  • Sykkelbokser og egne trafikklys i signalregulerte kryss
  • Innsnevringer av kryss
  • Opphøyde gangfelt og fartshumper
  • Veivisningsskilt for sykkel

Tiltak gjennomføres trinnvis

Trinnvis gjennomføring betyr at vi begynner med de enkleste forbedringene, og gjennomfører mer krevende tiltak etter hvert som planene er klare. 

Det første vi gjør er å sørge for at det blir lovlig å sykle begge retninger langs hele ruta, samt å synliggjøre traseen med skilt og oppmerking. Deler av ruta får også bedre belysning.

Deretter etablerer vi ny eller oppgradert infrastruktur på strekning og i kryss, for å bedre sikkerheten, fremkommeligheten og komforten for syklister. 

Hvorfor lager vi egne byruter?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Ved å gi syklistene egne arealer vil færre sykle på fortauet, og dermed vil forholdene for de gående også bedres.

Et mål i byrådserklæringen er å etablere 60 km vei som er tilrettelagt for sykling i løpet av 2019. Det er også et mål å etablere fem nye forbindelser innen 2017. I forslag til den nye planen for det fremtidige sykkelveinettet i Oslo, som er utarbeidet av Statens vegvesen og Oslo kommune, er det laget et tettere sykkelveinett. Med utgangspunkt i det nye sykkelveinettet er det definert åtte byruter som gir et sammenhengende sykkelveinett innenfor Ring 3. De fem byrutene fra byrådserklæringen er en del av disse åtte byrutene.

På enkelte av byrutene er det ikke mulig å opparbeide et tilfredsstillende tilbud innen utgangen av 2019. Det skal derfor etableres traseer som kan benyttes i påvente av ny sykkelinfrastruktur. Flere av byrutene har også grener i ytterpunktene og flere traseer gjennom sentrum.

Bedre forhold for gående

Mye av det som gjøres for å etablere de nye sykkelrutene bedrer også forholdene for gående. Hastighetsdempende tiltak, som opphøyde gangfelt og innsnevring av kryss, reasfaltering av fortau og ny kantstein er noen eksempler. Egne sykkelfelt medfører også mindre sykling på fortauet. 

Meld deg på nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev om Oslos sykkelsatsing her

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Send oss e-post

E-post

Oslo kommune

Telefon
21 80 21 80

Mer informasjon om byrutene

Kart

Bakgrunn