Internasjonalt samarbeid

Oslo kommune har et bredt internasjonalt samarbeid som omfatter deltakelse i regionale og internasjonale organisasjoner og nettverk, bilateralt samarbeid med byer og deltakelse i EU-/EØS-prosjekter.

Internasjonalt kontor har ansvaret for den overordnede samordningen av Oslo kommunes internasjonale arbeid, herunder koordinering av arbeidet i byrådsavdelingene, etatene og bydelene. Til grunn for kommunens internasjonale arbeid ligger en strategi for Oslo kommunes internasjonale arbeid, tatt til orientering av bystyret 20. desember 2023.

seksjonssjef
Bjarne Johannessen
Telefon
fagsjef
Anita Lindahl Trosdahl
Telefon
spesialrådgiver
Mari Nilsen
Telefon
spesialrådgiver
Tiina Ruohonen
Telefon
spesialrådgiver
Paal Mork
Telefon
spesialrådgiver
Ellen Våland Mauritzen
Telefon

Kontakt

E-post
postmottak@byr.oslo.kommune.no
Postadresse:
Oslo kommune Internasjonalt kontor, Rådhuset
0037 OSLO
Besøksadresse:
Oslo kommune Internasjonalt kontor,
0037 OSLO