Bydelenes fordelingssystem

Bydelenes fordelingssystem fordeler budsjetter til bydelene ut fra hvilke forhold som skaper behov blant befolkningen. Systemet skal bidra til effektiv utnyttelse av ressurser og god økonomistyring.

Befolkningens antatte behov for kommunale tjenester skal fanges opp i målbare kjennetegn ved innbyggerne. Disse er basert på statistikk og undersøkelser om behovsskapende forhold hos ulike befolkningsgrupper. Blant datakildene som oppdateres årlig er opplysninger om:

 • antall personer på ulike alderstrinn
 • sivilstand
 • utdanning
 • inntekt

Bystyret har vedtatt nytt fordelingssystem til bydelene

22. juni 2016 vedtok bystyret at kriteriesystemet som fordeler midler til bydelene skulle endre navn fra kriteriesystem til bydelenes fordelingssystem. I tillegg vedtok de enkelte endringer i systemet. Endringene handler i grove trekk om:

 • Omstokking av funksjoner fra FO1 til FO3 og FO4.
 • Større vekt på yngredelen og mindre vekt på eldredelen (FO3)
 • Nedtoning og endring av kriterium om kommunale boliger (FO2B og FO4)
 • Mer målrettede kriterier for å fange opp relevante deler av innvandrerbefolkningen (FO2B og FO4)
 • Nedtoning av multiplikative kriterier for å måle reell hopning av levekårsutfordringer på individnivå
 • Innføring av flere nye kriterier: Omsorg for flere barn, medisinkriterier (kreft og psykiatri), frafall videregående skole, arbeidsledighet, hopningskriterier på individnivå
 • Større vifte av kriterier for å fange opp flere behovsdrivere (FO2B, FO3 og FO4)

Endringene fører til at det skjer en omfordeling av 62 mill. mellom bydelene. Dette utgjør 0,33 % av samlet kriteriefordelt budsjettramme for 2016.

Byrådssak med forslag til revidering av systemet finner du her.

Bystyrets vedtak finner du her.

Evaluering og revisjon av kriteriesystemet

Høsten 2015 leverte Sintef Teknologi og samfunn og Senter for økonomisk forskning (SØF) en evalueringsrapport på oppdrag fra Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune. Rapporten vurderer relevansen av de eksisterende kriteriene, tester alternative kriterier og peker på forbedringsmuligheter i anvendelse av kriteriene.

Sintef finner hovedsakelig samsvar mellom dagens kostnadsnøkler og analysens kostnadsnøkler for bydelenes utgiftsbehov, men for noen bydeler er det relativt store avvik. Noe av dette kan skyldes at avhengig variabel i Sintefs analyser har vært bruk/ikke-bruk av tjenester, ikke faktisk tjenesteforbruk. Sintefs analyse omfatter heller ikke eventuelle effekter av levekårsutfordringer i enkelte bydeler.

Oslo kommune benyttet Sintefs rapport som et viktig utgangspunkt for det videre analysearbeidet i forbindelse med revidering av kriteriesett, og supplerte dette med forbruksdata og andre datasett.

Forslag til revidert kriteriesystem fra administrativ arbeidsgruppe

For å ta høyde for metodiske begrensninger (som nevnt over) i SINTEFs analyse har en administrativ arbeidsgruppe supplert SINTEFs funn og analyser med egne tjenesteanalyser. Gjennom tjenesteanalysene kartlegges utgiftsnivå og bruksrater for tjenestene som grunnlag for å anslå behov for tjenester og hvor mye ressurser ulike brukergrupper skal bli tildelt gjennom kriteriesystemet. Analysene gir også mulighet for å kartlegge særlig ressurskrevende brukere innenfor pleie og omsorg og grupper med flere levekårsproblemer innenfor sosialtjenesten og barnevernstjenesten.

Arbeidsgruppens forslag til revidert kriteriesystem er faglig fundert i SINTEFs analyser og de retninger som følger av disse. Rapporten fra arbeidsgruppen gir en gjennomgang av SINTEFs funn og vurderinger, hvilke vurderinger arbeidsgruppen gjør på bakgrunn av dette og hva som på dette grunnlag blir forslag til endring.

Endringsforslagene handler i grove trekk om følgende forhold:

 • Omstokking av funksjoner fra FO1 til FO3 og FO4.
 • Større vekt på yngredelen og mindre vekt på eldredelen (FO3)
 • Nedtoning og endring av kriterium om kommunale boliger (FO2B og FO4)
 • Mer målrettede kriterier for å fange opp relevante deler av innvandrerbefolkningen (FO2B og FO4)
 • Nedtoning av multiplikative kriterier for å måle reell hopning av levekårsutfordringer på individnivå
 • Innføring av flere nye kriterier: Rus, omsorg for flere barn, psykiatri, frafall videregående skole, arbeidsledighet, hopningskriterier på individnivå
 • Større vifte av kriterier for å fange opp flere behovsdrivere (FO2B, FO3 og FO4)

Endringene som følger av forslaget vil føre til en viss omfordeling av midler mellom bydelene sammenlignet med kriteriebasert budsjettildeling for 2016. Til sammen skjer det en omfordeling av 65 mill. mellom bydelene. Dette utgjør imidlertid kun 0,35% av samlet kriteriefordelt budsjettramme for 2016.

Implementering av bystyrets vedtak

Bystyrets vedtak i sak 191 (22.06.2016), Forslag til revidert kriteriesystem for bydelene i Oslo kommune, ble implementert i budsjett 2017.