Til innhold
2. Klimabudsjettet

2. Klimabudsjettet

2.5 Situasjonsbeskrivelse

Her presenteres utvalgte trender i klimaarbeidet i Oslo. Dette er ikke en utfyllende beskrivelse. For mer informasjon henvises til byrådets rapportering til bystyret.

Fortsatt vekst i kollektivtrafikken

I 2017 registrerte Ruter den sterkeste veksten i antall reisende noensinne. Antallet påstigninger økte med 5,9 % i hele Ruters trafikkområdet og med 6,1 % i Oslo. Det samlete antallet påstigninger i Oslo og Akershus var 371 mill. Tall fra juli viser en trafikkvekst på 5,1 % så langt i 2018 og at kollektivtrafikkens markedsandel av motoriserte reiser i Oslo er på 52 % (som rullerende 12 måneders snitt). Befolkningens tilfredshet med kollektivtilbudet er høy. I Ruters markedsundersøkelser sier 82 % av de spurte i Oslo at de er tilfredse med tilbudet. I klimaundersøkelsen svarer 86 % at det bør satses mer på kollektivtrafikk for å redusere behovet for bil i Oslo. 73 % er ganske eller svært enige i at kollektivtilbudet dekker deres daglige behov.

Rask endring i Oslos kjøretøypark

Oslo opplever en rask overgang til lav- og nullutslippsbiler. Ved inngangen til 2018 var 17,5 % av privatbilene i Oslo ladbare (helelektriske eller plug-in hybrider), en oppgang fra 10,6 % året før. Antall elbiler i kjøretøyparken i Oslo gikk opp med 48 %, mens det ble solgt 9 % færre dieselbiler. Av nye biler solgt i Oslo fra januar til september 2018 er hele 38 % elbiler. Fjellinjens foreløpige tall for passeringer gjennom bomringen i august 2018 viser at 17,4 % av passeringene skjedde med elbil. I september 2017 var elbilandelen i bomringen på 13 %.

Andelen nye elektriske varebiler i Oslo har økt fra i fjor, og er så langt i 2018 over 10 %. Salget av elektriske varebiler ligger dermed på et betydelig høyere nivå i enn landet for øvrig hvor bare 3,5 % av salget av nye varebiler i år er elektriske.

Redusert trafikk etter nye miljø- og tidsdifferensierte bomsatser

Tids- og miljødifferensierte bomtakster ble innført 1. oktober 2017. Nye tall fra Fjellinjen viser at antallet passeringer i bomstasjonene er redusert med 381 000 i august 2018 sammenliknet med samme måned i 2017. Bak denne reduksjonen ligger 873 000 færre passeringer med fossildrevne biler og en økning på 492 000 elbilpasseringer. Sammenliknet med samme periode i 2017 er reduksjonen i antallet passeringer i bomstasjonene så langt i 2018 (pr august) på 4,7 %.

Flere fossilfrie byggeprosjekter

Byggforetakene i Oslo har gått i front for fossilfri anleggsvirksomhet. Nå er fossilfri anleggsvirksomhet i ferd med å bli normen for kommunens bygg- og anleggsvirksomhet. Per første kvartal 2018 var alle byggeplassene til Kultur- og idrettsbygg fossilfrie. Det samme var 80 % av Omsorgsbygg og 30 % av Undervisningsbygg sine byggeplasser. Bymiljøetatens prognoser tilsier at nær 90 % av etatens anleggsvirksomhet i 2018 vil være fossilfri. Vi ser nå at andre byggherrer følger kommunens eksempel og at leverandørmarkedet raskt tilpasser seg nye klimakrav. Til tross for dette, viser «klimabarometeret» en betydelig vekst i salget av fossil anleggsdiesel i Oslo i 2017 og 2018. Arbeidet for å fremme fossilfri anleggsvirksomhet foreslås derfor ytterligere styrket gjennom tiltak i dette budsjettet.

Framdrift mot karbonfangst på Klemetsrudanlegget

Olje- og energidepartementet annonserte 10. august 2018 at Fortum Oslo Varme AS vil bli tilbudt tilskudd til forprosjektering av CO2-fangst på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Når forprosjektering er gjennomført vil regjeringen gjøre en ny vurdering og invitere Stortinget til eventuelt å fatte en investeringsbeslutning om etablering av en fullskala verdikjede for CO2-fangst og lagring. Regjeringen har signalisert at en slik investeringsbeslutning trolig kan fattes i 2020/2021.

Forbud mot oljefyring nærmer seg

1. januar 2020 trer et nasjonalt forbud mot fossil oljefyring i kraft. Fram til 1. desember 2018 gir Oslo kommune støtte til borettslag/sameier som ønsker å bytte ut oljefyringsanlegget. Klimaetaten gjennomfører høsten 2018 en informasjonskampanje om det kommende forbudet og mulighetene for å få støtte fra Oslos klima- og energifond og Enova. Enova vil videreføre sin støtteordning for å bytte ut oljefyringsanlegg med fornybar oppvarming ut 2019. Så langt har 1744 borettslag og sameier fått støtte av Oslo kommune til å skifte ut sine oljefyrer. Salget av fyringsolje i Oslo viser en markant nedgang.

Gode resultater av klimakrav i anskaffelser

Byrådet fastsatte i 2017 ny kommunal anskaffelsesstrategi. Strategien stiller strenge miljø- og klimakrav til anskaffelser. Implementeringen av strategien er i gang. Det er inngått flere nye transportkontrakter der en stor andel av kjøretøyparken er biogassdrevne eller nullutslippsbiler. Ruter stiller krav om at biodiesel i nye kontrakter skal være bærekraftig produsert og uten palmeolje. Innenfor kommunens bygg- og anleggsvirksomhet er en økende andel av virksomheten fossilfri.

Handlingsplan for nullutslippshavn er lagt frem

Byrådet la i juni 2018 fram «Handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn» (byrådssak 168/18). Planen omfatter 17 tiltak for å kutte utslipp fra sjøfart og havnevirksomhet. Målet er å redusere utslippene fra havna med 85 % innen 2030. Handlingsplanen viser at passasjerfergene og lokalfergene står for 50 % av CO2-utslippene i Oslo havn. Dette innebærer at utslippene i havna kan halveres ved å bytte ut eller bygge om bare 16 fartøy.