Til innhold

Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler er et bindeledd mellom en reguleringsplan og gjennomføring av planen. Her beskrives hva avtalen er og hvordan prosessen foregår.

En utbyggingsavtale er:

 • "en avtale mellom kommunen og utbygger om utbygging av et område som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet, og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan" (plan- og bygningslovens definisjon, §64).

Hvorfor lage utbyggingsavtaler?

Kommunen har en viktig rolle med å bidra til god områdeutvikling.

Overordnede planer som kommuneplan, kommunedelplaner, områdereguelringsplaner og planprogram med veiledende prinsipplan for offentlige rom (VPOR), beskriver utformingen av offentlig infrastruktur og offentlige rom.

Disse planene sier imidlertid ingenting om hvem som skal bygge og hvem som skal finansiere de offentlige tiltakene.

Dette bestemmes i utbyggingsavtalen. Gjennom utbyggingsavtaler sikrer vi økonomisk bidrag fra utbygger til nødvendig infrastruktur. Utbyggingsavtaler gir kommunen en mer aktiv rolle i tilrettelegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter. 

Utbyggingsavtaler sikrer offentlige rom

Oslo er i endring. Byen fortettes og tidligere næringsområder transformeres til nye boligområder. Nye boliger og ny bruk av områder krever etablering av teknisk infrastruktur, som:

 • plasser
 • grøntområder
 • turveier
 • veier
 • gater
 • sykkelveier
 • avfallshåndtering
 • vann- og avløpsnett
 • T-banestasjoner og trikketraséer

Hva er forutsigbarhetsvedtaket?

Forutsigbarhetsvedtaket sier at Oslo kommune har en forventning om at det inngås utbyggingsavtaler til gjennomføring av reguleringsplaner. Hovedprinsippet i vedtaket er at utbyggere skal finansiere eller bygge nødvendig teknisk og blå/grå/grønn infrastruktur.

Forutsigbarhetsvedtaket er forankret i "Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030".

Utbyggingsavtalers funksjon

 • Sikre kvalitet i nye utviklingsområder, samt ved fortetting i eksisterende byområder, ved at nødvendig offentlig infrastruktur sikres finansiert og opparbeidet
 • Bidra til at utbygging skjer i henhold til de intensjoner som er nedfelt i kommunens utbyggingspolitikk og arealplaner
 • Sikre økonomisk bidrag fra utbygger til nødvendig kommunal infrastruktur, eller etter avtale at utbygger selv bygger hele eller deler av infrastrukturen 

Hvordan blir avtalen utarbeidet og vedtatt? 

 1. Varsel om oppstart: Oppstart av forhandlinger mellom Oslo kommune og utbygger/grunneier. Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Bymiljøetaten forhandler utbyggingsavtaler på vegne av Oslo kommune.
 2. Innspill: Berørte parter har mulighet til å komme med innspill og kommentarer.
 3. Utkast: Utkast til fremforhandlet utbyggingsavtale legges ut til offentlig høring.
 4. Vedtak: Avtalen sendes til politisk behandling. Bystyret vedtar utbyggingsavtaler. Politisk behandling skjer samtidig med tilhørende reguleringsplanarbeid.
 5. Signering: En utbygger inngår en utbyggingsavtale med kommunen før byggestart.

Innhold i utbyggingsavtaler

Innholdsmessig er det to varianter av innhold i utbyggingsavtaler:

Utbygger/grunneier bygger selv

Utbygger/grunneier bygger det aktuelle tiltaket selv. Utbygger overleverer tiltaket til kommunen når det er ferdig.

Utbygger/grunneier betaler kommunen for å bygge

Utbygger/grunneier betaler kommunen for å bygge tiltaket. Utbygger får igangsettingstillatelse når tiltaket er finansiert. Kommunen sørger for å bygge tiltaket når byggegrunn er overlevert/frigjort.

Kontaktinformasjon

Anders L. Solheim
Seksjonssjef Eiendoms- og byfornyelsesetaten
E-post: anders.l.solheim@eby.oslo.kommune.no
Mobil: +47 469 65 588

Lis M. Homdal
Kommunikasjonsrådgiver Eiendoms- og byfornyelsesetaten
E-post: lis.homdal@eby.oslo.kommune.no
Mobil: +47 995 35 569

 

 

Gå til Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Gå til kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten