Slette seksjonering

Hva får du?

Når du sletter seksjoneringen på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen.

Seksjonering er en eierform som gjennom tinglysing bestemmer hva den enkelte rettighetshaver kan disponere på en eiendom, og reguleres av eierseksjonsloven. En eierseksjon er en selvstendig eiendom, og den kan belånes og pantsettes uavhengig av de andre seksjonene i sameiet.

Å slette seksjoneringen endrer ikke antall boliger eller bygningstypen

Hvis du vil slette seksjonene, for eksempel i en tomannsbolig fordi du ønsker å bruke den som en enebolig, er det viktig å være klar over at det ikke er seksjonene som regulerer hva som er lovlig bruk av en bygning. Hvis huset skal bygges om til en enebolig, så er dette søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Et bygg som er godkjent som en tomannsbolig etter plan- og bygningsloven vil være registrert som dette i matrikkelen (eiendomsregisteret). Først når det måtte foreligge en ny godkjenning gjennom byggesaksbehandling som endrer bygningstypen og antallet boliger, blir dette endret i matrikkelen.

Les om byggesøknad for oppdeling eller sammenslåing av boliger her.

Krav for sletting av seksjonering

Søknaden må være signert av alle eiere (hjemmelshavere).

Erklæring om gyldig sameie

Når det finnes boliger i sameiet, og flere enn én person er hjemmelshaver i sameiet, må dere legge ved en erklæring om at den enkelte hjemmelshaver ikke har eksklusiv bruksrett til en enkelt bolig. I denne erklæringen må dere forklare hva som er årsaken til at seksjoneringen skal slettes.

Aktuelt regelverk

Tinglyste heftelser

Hvis det er tinglyst pant eller urådighet i eiendommen, må du legge ved skriftlig samtykke fra panthavere eller urådighetshavere. Både erklæring og samtykke må være på papir, i original form.

 • Pant er en sikkerhet for et økonomisk krav, som tinglyses i grunnboken.
 • En urådighet tinglyses i grunnboken, og innebærer at eier ikke kan bestemme fritt over eiendommen.

Kontakt Kartverket om tinglyste heftelser.

Slik søker du

 1. Fyll ut skjemaet

  ​Skjema for sletting av seksjonering (PDF 0,3MB)

  • Alle seksjonseiere må skrive under på skjemaet
  • Eventuelle fullmakter må sendes inn. Disse må være bekreftet rett kopi, med erklæring om at de er gyldige på det tidspunktet søknaden er datert.
  • Vi ber om at du legger ved et følgebrev med kontaktinformasjon, slik at vi kan nå deg hvis vi har spørsmål. Dette kan være telefonnummer eller e-postadresse.
 2. Send skjemaet

  Lever skjemaet til oss per post eller ved oppmøte. Vi må ha originale signaturer, derfor
  kan du ikke levere det digitalt.

  • Postadresse: Boks 364, Sentrum, 0102 Oslo
  • Besøksadresse: Vahls gate 1, 0187 OSLO. Vis kart

Hva skjer videre?

Du får svar innen 6 uker.