Arkeologi

Oslo er en av Norge eldste byer. Den første bymessige bebyggelsen i Oslo tok trolig til omkring år 1000, men arkeologiske funn dokumenterer at det bodde mennesker her så langt tilbake som for rundt 11 000 år siden. Mange av disse funnene og kulturminnene er av nasjonal interesse. De arkeologiske funnene omfatter både gjenstandsfunn og kulturminner som graver, bergkunst, fangstanlegg, jernvinneanlegg og bosetningsfunn fra ulike tidsperioder i forhistorien.

Alle spor etter menneskelig aktivitet fra før 1537 er automatisk fredet etter kulturminneloven.
I henhold til kulturminnelovens §9 kan Byantikvaren i Oslo kreve registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med alle offentlige og større private tiltak, for eksempel i forbindelse med reguleringssaker eller i byggesaker. For eiendommer som er regulert etter Småhusplanen S-4220 gjelder egne kriterier for hvilke saker som må vurderes av Byantikvaren med tanke på arkeologisk registrering.

Funnpotensiale innenfor småhusplanen

Funnpotensial deles opp i tre kategorier og saksbehandles ulikt når du søker om tiltak som innebærer terrenginngrep på eiendommen din.

Høyt funnpotensial

Alle søknader om byggetiltak som innebærer terrengendringer eller inngrep i bakken, skal sendes til Byantikvaren slik at de kan vurdere om det er nødvendig med en arkeologisk registrering eller overvåkning.

Middels høyt funnpotensial

Alle søknader om byggetiltak på 70 kvm eller mer, inkludert kjeller, skal sendes til Byantikvaren slik at de kan vurdere om du må gjennomføre en arkeologisk registering.

Øvrige områder

Dersom tiltaket dere ønsker å søke om, innebærer sammenslåing av flere eiendommer som skal bygges ut, skal Byantikvaren vurdere om en arkeologisk registrering er nødvendig.

Finn ut av om det er funnpotensiale på din eiendom

Se kart for hvor det er sannsynlighet for å finne fortidsminner