Saksomkostninger og erstatning i plan- og byggesaker

Sakskostnader hvis klagen blir tatt til følge

Hvis vedtaket blir endret som følge av klagen din, kan du kreve at kommunen dekker eventuelle vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Du må sende kravet om dette senest tre uker etter at du har mottatt det nye vedtaket.

Kravet må inneholde:

  • informasjon om timeantall, dato for arbeidet og timepris.
  • en generell beskrivelse av arbeidet som er utført, og hvorfor dette har vært nødvendig og relevant for utfallet av klagesaken.

Send kravet til det forvaltningsorganet som har omgjort vedtaket.

Erstatning eller innløsning av eiendom

Som grunneier eller fester kan du i enkelte tilfeller ha rett til erstatning for økonomisk tap på grunn av en reguleringsplan eller kommuneplan som fører til endringer på eiendommen din, eller du kan ha rett til å kreve innløsning av en ubebygd eiendom eller større del av en ubebygd eiendom. Du må sende kravet senest tre år etter at reguleringsplanen eller vedtaket er gjort kjent. Hvis eiendommen er bebygd og bebyggelsen er fjernet, kan du også ha krav på erstatning eller innløsning. Kravet må være sendt senest tre år etter tidspunktet for rivingen.

Hvis du tror dette kan gjelde deg, ta kontakt med Plan- og bygningsetatens kundesenter.

Innløsning og erstatning i plan- og bygningsloven kap.15