Tilskuddsordninger og stipender for mangfolds- og inkluderingstiltak

I tillegg til kommunens egne tilskuddsordninger er det flere andre offentlige og private tilskudd og stipender.

Kommunale tiltak: det er byen som inkluderer

Til grunn for kommunale tilskuddsordninger for mangfold og inkludering, legges forståelsen av at det er bysamfunnet og mennesker seg i mellom som inkluderer og sammen skaper tilhørighet og toleranse. Det er på arbeidsplasser, læresteder, i nabolag og foreninger at inkludering skjer og mangfoldet utfolder seg.

Kommunens oppgave er gjennom sine tjenester og tiltak å understøtte positive inkluderingsprosesser og forebygge diskriminering og utenforskap. Noen av tilskuddsordningene kommunen forvalter:

  • Tilskuddsordningen for integrering og mangfold skal bidra til at Oslo skal være en åpen og inkluderende hovedstad med rom for mangfold og livsutfoldelse. Det kan gis til frivillige organisasjoner i Oslo, og til virksomheter som står bak aktiviteter med et ideelt samfunnsmessig formål
  • Tilskuddsordningen for integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, skal bidra til at Oslo utvikler seg som en sosialt bærekraftigog flerkulturell by med like muligheter for alle. Ordningen skal øke arbeids-og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn, og stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning.
  • Tilskuddsordeningen for likestilling og kvinnefrigjøring skal støtte sivil innsats for likestilling og likeverd, og motarbeide diskriminering, negativ sosial kontroll og vold mot kvinner.
  • Tilskudd til religionsdialog skal bidra til økt toleranse ogforståelse innbyggere i mellom, og stimulere til dialog på tvers av tros-og livssynssamfunn og mellom tros-og livssynssamfunn og samfunnet for øvrig.

Se alle kommunens tilskuddsordninger for integrering og mangfold.

Andre offentlige eller private steder å søke om tilskudd

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFdir)

NAV - Forsknings- og utviklingsmidler

Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU)

Stiftelsen Dam

Norsk Tipping

Sparebankstiftelsen

Gjensidigestiftelsen

Kronprinsparets fond

Olav Thon Stiftelsen

Kavlifondet