Holdningsskapende arbeid

Byrådet oppfordrer kommunens virksomheter til å feire mangfoldet og kommunisere aktivt med innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.

Det er byen som inkluderer. Det er på arbeidsplasser, læresteder, i nabolag og foreninger at inkludering skjer og mangfoldet utfolder seg. Det er bysamfunnet og mennesker seg i mellom som inkluderer og sammen skaper tilhørighet, toleranse og tillitt. Kommunens oppgave er - gjennom sine tjenester og tiltak - å understøtte positive inkluderingsprosesser og forebygge utenforskap.

Feiring av Oslo som flerkulturell by - som byen med 200 språk, som verdensreligionenes by og som skeiv by - skaper gode relasjoner mellom mennesker med ulik bakgrunn, og viser den positive gevinsten mangfold gir bysamfunnet. Samhandling og kunnskap gir tilhørighet og toleranse, gjensidig tillit og forståelse.

Tillit og anerkjennelse

Å bygge tillit er å få alle til å føle seg velkommen og anerkjent. Det betyr at alle ønskes velkommen og informeres, inviteres med og inkluderes, og involveres og engasjeres til å ta i bruk egne ressurser. Byens mangfold er en viktig del av Oslos attraktivitet.

Bydeler og etater skal være med på å skape møteplasser hvor det er lett for mennesker med ulik bakgrunn å gjøre ting sammen. Feiring bidrar til å synliggjøre, og viser hvordan kulturelt mangfold beriker nabolag så vel som den enkeltes liv.

Hvordan bygge tillit?

Forventningen er at bydeler, etater og foretak feirer forskjellighet og mangfold som en styrke og berikelse for byen. Tillit skapes gjennom redelighet, respekt og engasjement. Virksomhetene bør invitere inn, lage plass til og støtte initiativ fra enkeltpersoner og organisasjoner som representerer lokalt mangfold.

Forslag til tiltak

Ved å feire mangfoldet kan Oslo bli mer anerkjent ute i verden for å være en åpen by som setter pris på borgere med bakgrunn fra hele verden, med ulike kjønnsuttrykk, seksuell orientering og funksjonsevne. Dere kan:

  • feire mangfold som del av bydelsdager, idrettsarrangement, lokale festivaler og nasjonale høytider.
  • delta og vær synlig på fester i regi av minoritetsgrupper, og gi minoriteter mulighet til å være vertskap for folk fra byen, nabolaget eller skolen.
  • invitere til medborgerskap og gjør feiringer transparente, flerkulturelle og demokratiske.
  • gjøre søknader til tilskuddsordninger for frivillighet og kultur tilgjengelig for alle.
  • bruke nettverk og medvirkning for å bygge samarbeid om utdanning og arbeid, oppvekst og trygge nabolag.
  • nominere en person, organisasjon eller virksomhet til OXLO-prisen hvert år.
  • lage arrangement under OXLO-uka.
  • delta i Oslo Pride.
  • gi en anerkjennelse til en ansatt eller enhet som særlig har bidratt til likeverdige tjenester hvert år.

Se oversikten over årlige mangfoldsarrangementer i offentlig, privat og frivillig regi.

Tilskuddsordninger

Kommunen spiller på lag med bedrifter, læresteder, enkeltpersoner og organisasjoner som finner gode løsninger på utfordringene mangfold byr på, og som evner å utløse fordelene mangfoldet bringer med seg.

Kommunens tilskuddsordninger på mangfolds- og inkluderingsområdet, støtter opp om tillitsbygging mellom majoritet og minoriteter. Tilskuddordninger stimulerer til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn, og støtter tiltak som bidrar til felles møteplasser, skaper arenaer for samarbeid mellom frivillige organisasjoner, arbeidsliv og kommune, og fremmer trygge flerkulturelle og skeive identiteter.

Se oversikten over offentlige og private tilskuddsordninger og stipender.