Småbåtutvalget

Det er 20 båtforeninger i Oslo som disponerer kommunal grunn til klubbhus, opplagsplass og til landfeste for sine brygger. Foreningene holder til fra Sollerud i vest til Paddehavet i øst samt på øyene. Disse foreninger er samlet under Småbåtutvalget som behandler alle typer saker som angår fritidsbåtlivet. Særlig viktig for Småbåtutvalget nå og i årene som kommer er utbyggingen i strandsonen.

Utvalget er sammensatt av fem representanter fra båtforeningene og tre representanter oppnevnt av byrådet. Det oppnevnes vararepresentanter for alle medlemmene av utvalget.

En representant fra Oslo Havn KF, en representant fra Bymiljøetaten, og en representant fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel gis rett til å delta på utvalgets møter med tale- og forslagsrett. Sekretariatsfunksjonen dekkes av Bymiljøetaten.

Småbåtfondet

Småbåtutvalget disponerer et fond der midlene primært skal nyttes til bygging av nye småbåthavner og opplagsplasser, inkl. eventuelle eiendomserverv, istandsetting av havner, samt til istandsetting av opplagsplasser som er bortleid eller skal bortleies av kommunen.

Fra fondet kan søkes lån eller tilskudd. I forbindelse med spesielle investeringskostnader kan det gis direkte støtte. Småbåtutvalget kan også, i forbindelse med budsjettbehandlingen, sette av midler beregnet på miljørettede tiltak. Det er utarbeidet retningslinjer for småbåtutvalgets miljømidler, der foreningene kan søke lån eller tilskudd som skal sikre at medlemsforeningene skal drive sin virksomhet innenfor rammer som sikrer at miljøhensyn i videste forstand ivaretas på best mulig måte.

Rapporter og mulighetsstudie fra Småbåtutvalget

Fakta om småbåtutvalget

Småbåtutvalget er et rådgivende utvalg for byrådet og samarbeidsorgan mellom kommunen og de båtforeningene som har havneplasser på kommunal grunn.

Tidligere møter og møtereferat fra Småbåtutvalget

Protokoller fra tidligere møter i Småbåtutvalget kan du finner her.

Postadresse

Småbåtutvalget, Bymiljøetaten, postboks 636, Løren, 0507 Oslo

Besøksadresse

Karvesvingen 3, 0579 Oslo

Medlemmer

Kristiansen, Lasse (Arbeiderpartiet)

Medlem av Småbåtutvalget
Telefon

Eriksen, Ingrid (Høyre)

Medlem av Småbåtutvalget
Telefon

Haabeth, Arne Olav (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Småbåtutvalget
Telefon
Født
1975
Bosted
Bydel Frogner

Behring, Andreas (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Småbåtutvalget
Telefon

Haug, Liv Irene (Venstre)

Varamedlem av Småbåtutvalget
Telefon

Siiger-Larsen, Jan (Distrikt øst)

Medlem av Småbåtutvalget
Telefon

Berg-Paulsen, Roy (vara Distrikt øst)

Medlem av Småbåtutvalget
Telefon

Mejlænder-Larsen, Morten (Bestumkilen)

Medlem av Småbåtutvalget
Telefon

Glæserud, Arild (vara Bestumkilen)

Medlem av Småbåtutvalget
Telefon

Løchen, Ole-Jørgen (Frognerkilen)

Medlem av Småbåtutvalget
Telefon

Sørby, Erik (vara Frognerkilen)

Medlem av Småbåtutvalget
Telefon

Tinglum, Andreas (Hovedøya)

Medlem av Småbåtutvalget
Telefon

Bjaaland, Rune (vara Hovedøya)

Medlem av Småbåtutvalget
Telefon

Ramstad, Trond (Sjølyst-Karenslyst båtopplagsforening)

Medlem av Småbåtutvalget
Telefon

Brauner, Erik (vara Sjølyst-Karenslyst båtopplagsforening)

Medlem av Småbåtutvalget
Telefon

Nomerstad, Øystein (Oslo Havn KF)

Medlem av Småbåtutvalget
Telefon
Sekretær
Jan Olav Nybo
Telefon