Båt

Jan Olav Nybo

Sekretær

Telefon: 450 21 640

E-post:

Småbåtutvalget

Det er 20 båtforeninger i Oslo som disponerer kommunal grunn til klubbhus, opplagsplass og til landfeste for sine brygger. Foreningene holder til fra Sollerud i vest til Paddehavet i øst samt på øyene. Disse foreninger er samlet under Småbåtutvalget som behandler alle typer saker som angår fritidsbåtlivet. Særlig viktig for Småbåtutvalget nå og i årene som kommer er utbyggingen i strandsonen.

Utvalget er sammensatt av fem representanter fra båtforeningene og tre representanter oppnevnt av byrådet. Det oppnevnes vararepresentanter for alle medlemmene av utvalget.

En representant fra Oslo Havn KF, en representant fra Bymiljøetaten, og en representant fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel gis rett til å delta på utvalgets møter med tale- og forslagsrett. Sekretariatsfunksjonen dekkes av Bymiljøetaten.

Småbåtfondet

Småbåtutvalget disponerer et fond der midlene primært skal nyttes til bygging av nye småbåthavner og opplagsplasser, inkl. eventuelle eiendomserverv, istandsetting av havner, samt til istandsetting av opplagsplasser som er bortleid eller skal bortleies av kommunen.

Fra fondet kan søkes lån eller tilskudd. I forbindelse med spesielle investeringskostnader kan det gis direkte støtte. Småbåtutvalget kan også, i forbindelse med budsjettbehandlingen, sette av midler beregnet på miljørettede tiltak.  Det er utarbeidet retningslinjer for småbåtutvalgets miljømidler, der foreningene kan søke lån eller tilskudd som skal sikre at medlemsforeningene  skal drive sin virksomhet innenfor rammer som sikrer at miljøhensyn i videste forstand ivaretas på best mulig måte.

Rapporter og mulighetsstudie fra Småbåtutvalget

Fakta om småbåtutvalget

Småbåtutvalget er et rådgivende utvalg for byrådet og samarbeidsorgan mellom kommunen og de båtforeningene som har havneplasser på kommunal grunn.

Tidligere møter og møtereferat fra Småbåtutvalget

Protokoller fra tidligere møter i Småbåtutvalget kan du finner her.

Postadresse

Småbåtutvalget, Bymiljøetaten, postboks 636, Løren, 0507 Oslo

Besøksadresse

Karvesvingen 3, 0579 Oslo

Medlemmer

Hansgaard, Wenche (Arbeiderpartiet)

Leder av Småbåtutvalget

Telefon: 93692 286

Rygg, Anne (Høyre)

Nestleder av Småbåtutvalget

Telefon: 934 59 650

Behring, Andreas (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 91744 137

Ferskaug, Julianne (Venstre)

Varamedlem av Småbåtutvalget

Kristiansen, Lasse (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Småbåtutvalget

Telefon: 481 15 247

Vik, Vedis (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Småbåtutvalget

Siiger-Larsen, Jan (Distrikt øst)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 484 43 050

Guderud, Bjarne (vara Distrikt øst)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 90722 312

Hafseng, Espen H. (Bestumkilen)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 900 87 660

Brauner, Erik (vara Bestumkilen)

Medlem av Småbåtutvalget

Kristiansen, Helge (Frognerkilen)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 900 95 765

Moe B., Signe (vara Frognerkilen)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 995 87 588

Bjaaland, Rune (Hovedøya)

Medlem av Småbåtutvalget

Hansen, Tom Arild (vara Hovedøya)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 922 51 124

Bakke, Bjørn (Sjølyst/Karenslyst båtopplag)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 924 94 747

Bakken, Ola Messelt (vara Sjølyst/Karenslyst båtopplag)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 992 89 921