Jan Olav Nybo

Sekretær

Telefon: 450 21 640

E-post:

Småbåtutvalget

Det er 20 båtforeninger i Oslo som disponerer kommunal grunn til klubbhus, opplagsplass og til landfeste for sine brygger. Foreningene holder til fra Sollerud i vest til Paddehavet i øst samt på øyene. Disse foreninger er samlet under Småbåtutvalget som behandler alle typer saker som angår fritidsbåtlivet. Særlig viktig for Småbåtutvalget nå og i årene som kommer er utbyggingen i strandsonen.

Utvalget er sammensatt av fem representanter fra båtforeningene og tre representanter oppnevnt av byrådet. Det oppnevnes vararepresentanter for alle medlemmene av utvalget.

En representant fra Oslo Havn KF, en representant fra Bymiljøetaten, og en representant fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel gis rett til å delta på utvalgets møter med tale- og forslagsrett. Sekretariatsfunksjonen dekkes av Bymiljøetaten.

Småbåtfondet

Småbåtutvalget disponerer et fond der midlene primært skal nyttes til bygging av nye småbåthavner og opplagsplasser, inkl. eventuelle eiendomserverv, istandsetting av havner, samt til istandsetting av opplagsplasser som er bortleid eller skal bortleies av kommunen.

Fra fondet kan søkes lån eller tilskudd. I forbindelse med spesielle investeringskostnader kan det gis direkte støtte. Småbåtutvalget kan også, i forbindelse med budsjettbehandlingen, sette av midler beregnet på miljørettede tiltak.  Det er utarbeidet retningslinjer for småbåtutvalgets miljømidler, der foreningene kan søke lån eller tilskudd som skal sikre at medlemsforeningene  skal drive sin virksomhet innenfor rammer som sikrer at miljøhensyn i videste forstand ivaretas på best mulig måte.

Rapporter og mulighetsstudie fra Småbåtutvalget

Fakta om småbåtutvalget

Småbåtutvalget er et rådgivende utvalg for byrådet og samarbeidsorgan mellom kommunen og de båtforeningene som har havneplasser på kommunal grunn.

Tidligere møter og møtereferat fra Småbåtutvalget

Protokoller fra tidligere møter i Småbåtutvalget kan du finner her.

Postadresse

Småbåtutvalget, Bymiljøetaten, postboks 636, Løren, 0507 Oslo

Besøksadresse

Karvesvingen 3, 0579 Oslo

Medlemmer

Kristiansen, Lasse (Arbeiderpartiet)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 481 15 247

Eriksen, Ingrid (Høyre)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 915 57 442

Haabeth, Arne Olav (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 984 19 284

Født: 1975

Bosted: Bydel Frogner

Behring, Andreas (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Småbåtutvalget

Telefon: 91744 137

Haug, Liv Irene (Venstre)

Varamedlem av Småbåtutvalget

Telefon: 952 86 161

Løkse, Tuva (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Småbåtutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 976 16 957

Siiger-Larsen, Jan (Distrikt øst)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 484 43 050

Arnesen, Espen (vara Distrikt øst)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 413 28 156

Mejlænder-Larsen, Morten (Bestumkilen)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 997 13 588

Glæserud, Arild (Bestumkilen)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 908 53 727

Løchen, Ole-Jørgen (Frognerkilen)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 905 16 599

Sørby, Erik (vara Frognerkilen)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 918 08 195

Tinglum, Andreas (Hovedøya)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 930 01 773

Bjaaland, Rune (vara Hovedøya)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 414 18 414

Bakke, Bjørn (Sjølyst-Karenslyst båtopplagsforening)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 924 94 747

Brauner, Erik((Sjølyst-Karenslyst båtopplagsforening)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 932 19 191

Nomerstad, Øystein (Oslo Havn KF)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 915 21 598

Koppen, Gro (Byrådsavdeling for miljø og samferdsel)

Medlem av Småbåtutvalget

Telefon: 911 47 803