Vannmiljø og overvann

Elver og bekker

Målet er å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere regn, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by.

AlnaelvaAlna er Oslos lengste vassdrag på 15 km. Elva starter ved Ammerud og renner gjennom Groruddalen, til Svartdalen. Fra Svartdalen går elva i kulvert i 2,5 km til Kongshavn. . Fotograf: Vannområde Oslo

Gjennom et tverretatlig samarbeid er det utarbeidet noen overordnede målsettinger for gjenåpninger av elver og bekker.

Mål for gjenåpning av elver og bekker

  • God tilpasning til endret klima
  • Bedre vannmiljø og styrket byøkologi
  • Økt mulighet for friluftsliv og bedre folkehelse

Ut i fra disse og en rekke tilleggskriterier er det satt opp prinsipper som skal følges ved gjenåpningene og utarbeidet en liste over hvilke gjenåpninger som bør prioriteres.