Elver og bekker

Målet er å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere regn, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by.

Alnaelva
Alna er Oslos lengste vassdrag på 15 km. Elva starter ved Ammerud og renner gjennom Groruddalen, til Svartdalen. Fra Svartdalen går elva i kulvert i 2,5 km til Kongshavn. Fotograf: Vannområde Oslo. Bilde: Vannområde Oslo

Gjennom et tverretatlig samarbeid er det utarbeidet noen overordnede målsettinger for gjenåpninger av elver og bekker.

Mål for gjenåpning av elver og bekker

  • God tilpasning til endret klima
  • Bedre vannmiljø og styrket byøkologi
  • Økt mulighet for friluftsliv og bedre folkehelse

Ut i fra disse og en rekke tilleggskriterier er det satt opp prinsipper som skal følges ved gjenåpningene og utarbeidet en liste over hvilke gjenåpninger som bør prioriteres.

Overvåking av Oslos vassdrag

Vann og avløpsetaten har overvåket vassdragene for å se effekten av tiltak på avløpsnettet, miljøtilstanden i resipientene og tilførsler til Oslofjorden. Etaten har over tid lykkes med å få en sterk reduksjon av tilførsler av spillvann til vassdragene.

Last ned rapport om overvåking av Oslos vassdrag (28,8MB PDF)