Kartlegging av villfyllinger

Hvor

Villfyllinger, samt annen forurenset grunn, er registret som lokaliteter i Miljødirektoratets Grunnforurensningsdatabase over eiendommer med forurenset grunn.

Per 11. mai 2023 var det i databasen registrert til sammen 1627 villfyllinger innenfor Oslo kommunes grenser. Av disse er 236 villfyllinger registrert med behov for tiltak: rød trekant eller mistanke om forurensing: lilla trekant. Klassifisering blir utført av Miljødirektoratet i henhold til «Veileder –Grunnforurensning. De to andre klassifiseringene er: grønn trekant – liten/ikke forurenset og gul trekant – akseptabel forurensing med dagens bruk.

Hva gjør Oslo kommune

I Oslo pågår prosjektet «Villfyllinger i Oslo» som jobber med å kartlegge ulovlige avfallsplasser og forurenset grunn, vurdere risiko ved disse og utarbeide eventuelle tiltaksplaner. Målet med prosjektet er å redusere negativ påvirkning av forurenset grunn på miljøet, samt å kvalitetssikre informasjon om forurensede grunn i Grunnforurensningsdatabasen.
Prosjektet er en videreføring av prosjektet “Villfyllinger i Groruddalen” som Eiendoms- og byfornyelsesetaten gjennomførte i 2013-2014.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten gjennomfører grunnundersøkelser og risikovurderinger av kommunal grunn. Ved behov tilbyr Eiensoms- og byfornyelsesetaten også å gjennomføre dette på privat grunn.

Lenker

Grunnforurensningsdatabasen inneholder oversikt over alle registrerte villfyllinger og deponi

Kontaktinformasjon

Eiendoms- og byfornyelsesetaten
postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80