Fjerning av oljetanker

Informasjon om hvordan du tømmer, renser og fjerner nedgravd oljetanker. Les også hvordan du gjennomfører tilstandskontroll eller hva du må gjøre om du mistenker lekkasje.

Oljetank med mineralolje er nå forbudt

1. januar 2020 ble det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger. Nedgravde oljetanker som ikke er konvertert til biobrensel, regnes som tatt ut av bruk, og skal fjernes. Det vil fortsatt være tillatt å fyre med biofyringsolje eller biofyringsparafin. Du finner råd og hjelp til alternative oppvarmingskilder hos oljefri.no og enova.no.

Slik finner du ut om du har en oljetank på eiendommen

oljefri.no finner du tips til hvordan du går frem for å finne ut om du har en oljetank på din eiendom. Du kan også kontakte Bymiljøetaten.

Slik fjerner du en oljetank

 • Før fjerning må tanken tømmes og renses. Dette bør gjøres av et firma som har kompetanse på tankrens. Etter tanken er renset får du et gassfri-sertifikat fra firma som har utført jobben.
 • Når tanken er tømt og renset kan du selv eller et firma grave den opp og levere den til en godkjent gjenvinningsstasjon. Vi anbefaler at du bruker et kvalifisert firma, som kjenner forurensningsloven. Hvis du gjør det selv må du følge forurensningsloven §7.
 • Påfyllings- og lufterør skal fjernes, flatklemmes eller plomberes før oljetanken fjernes. Dette er viktig for å hindre feilfylling.
 • Når tanken skal leveres på godkjent gjenvinningsstasjon (Grønmo eller Haraldrud) må du vise frem gassfri-sertifikatet. Uten et gassfri-sertifikat kan du risikere å ikke få levert tanken.
 • Tanken må være helt tom ved levering. Vi anbefaler at du deler tanken i to om du har mulighet for det.

Send inn dokumentasjon

Du må levere dokumentasjon på at tanken er renset, gravd opp og levert til godkjent avfallsmottak. Det gjør du ved å fylle inn et digitalt skjema. Her kan du også laste opp all tilgjengelig dokumentasjon.

Send inn dokumentasjon for din oljetank (Logg inn)

Dokumentasjon kan være:

 • Kvittering eller rapport fra entreprenør
 • Bilder av graveprosessen
 • Gassfri-sertifikat
 • Kvittering fra godkjent avfallsmottak
 • Tilstandskontrollskjema

I mange tilfeller vil firmaet som har utført arbeidet sende inn dokumentasjon, men det er du som eier oljetanken som ansvarlig for at dette blir gjort.

Søk om å la tanken ligge

Du kan søke om å få tillatelse til at tanken bli liggende, om den for eksempel ligger under en bærende konstruksjon. I noen få tilfeller kan Bymiljøetaten gi tillatelse til at tanker som er tatt permanent ut av bruk, ikke graves opp, men i stedet rengjøres og fylles med rene løsmasser som sand, grus eller lignende.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av tankens plassering og utfordringene med å grave den opp. Med søknaden må du legge ved beskrivende bilder som viser hvor tank, samt påfyllings- og lufterør er plassert. Du kan også legge ved byggetegninger, eller annen dokumentasjon som viser at tanken ligger i konflikt med bygningsmasse, dersom du har dette. Dersom vi ser at søknaden er mangelfull vil vi be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel ytterligere bilder, kostnadsoverslag på fjerning etc.

Søknaden skal sendes til Bymiljøetaten på postmottak@bym.oslo.kommune.no eller til Bymiljøetaten, Karvesvingen 3, Postboks 636 Løren, 0507 Oslo.

Selv om du har fått tillatelse til å la tanken ligge, er du ansvarlig om det senere oppdages lekkasje.

Kontakt oss

Lekkasje fra oljetank

Ved lekkasje fra oljetanken må du først ringe Brann- og redningsetaten på telefonen 110. Deretter skal Bymiljøetaten informeres.

Så må du snakke med forsikringsselskapet ditt og høre om de dekker skadene. Til slutt må du kontakte et skadesaneringsfirma som har kompetanse på opprydning av oljelekkasjer (forsikringsselskapet hjelper ofte til med dette).

Rapport på at tanken er fjernet og forurensede masser er levert til godkjent mottak skal sendes til Bymiljøetaten (logg inn).

Ditt ansvar som eier av oljetank

Som eier av en nedgravd oljetank med bioolje, har du plikt til å unngå lekkasje og forurensing. Dette betyr at du alltid må sørge for at den nedgravde oljetanken er i tilfredsstillende stand.

Som eier er du også ansvarlig for å gi beskjed til kommunen om at du har en oljetank på eiendommen din, og å si om den blir tatt ut av bruk, gravd opp, eventuelle lekkasjer og lignende.

Mer informasjon om eiers ansvar:

Tilstandskontroll

Du som eier en tank er ansvarlig for at det gjennomføres regelmessige tilstandskontroller av oljetanken. Dette gjelder uansett størrelsen på tanken.

Tilstandskontroll skal gjennomføres av firma som er godkjent av kommunen.

Hvor ofte tanken må kontrolleres avhenger av materialet:

 • Ståltanker kontrolleres første gang etter 15 år, deretter hvert 5. år.
 • Glassfibertanker (GUP-tanker) kontrolleres første gang 2 år etter nedgravingen og etter 30 år.
 • Rekondisjonert tank kontrolleres 10 år etter at den ble innvendig plastbelagt, og deretter hvert 5. år.

Støtte til nye oppvarmingsløsninger

Enova gir tilskudd til et utvalg av varmeløsninger som kan redusere energibruk og klimagassutslipp. De gir ikke lenger tilskudd til selve saneringen av oljefyringsanlegget/oljetanken.

Les mer om støtte hos Enova.no, eller ring:

Nyttige lenker og skjema

Relevante lover og forskrifter