Miljøhovedstaden satsningsområder

Miljøhovedstadsåret ble benyttet til å sette i gang en rekke nye satsinger i regi av Oslo kommune. Klimaløft i Osloskolen, egne program for bydelene og et næringslivsprogram var bare tre av dem. Du kan lese mer om satsingene her.

Klimaløft i Osloskolen

Programmet Klimaløft i Osloskolen, som er et samarbeid mellom Klimaetaten og Utdanningsetaten, har gitt lærere tilgang til opplegg og ressurser for en bedre og mer spennende miljø- og klimaundervisning.

Portalen klimaskolen.no har samlet og kvalitetssikret 122 ulike undervisningsressurser for alle trinn i skoleløpet.

Nettportalen, som ble lansert i mars 2019 og har lærere som målgruppe, har om lag 500 visninger per uke. Klimaskolen.no er tilgjengelig for lærere over hele landet og gir derfor resultater langt utover Oslo. Tilbakemeldingene fra lærerne har vært
positive.

Klimapiloter

Som en del av klimaløftet har fire unge og engasjerte foredragsholdere vært ansatt som Klimapiloter, og har gjennom året formidlet klimakunnskap til Osloelever. 17 000 elever er nådd i 2019 gjennom 78 skolebesøk.

Les mer om Klimapilotene på KlimaOslos nettsider.

Klimaløftet videreføres og vil styrke klimaundervisning mot barn og unge, også i årene som kommer.

Målsetningen med satsningen er å skape større forståelse for byenes rolle i klima- og miljøarbeidet, forenkle arbeidet med undervisning for lærerne og bidra til bedre oppnåelse av kompetansekravene i skolen.

I tillegg til aktiviteter og læring som inkluderer elevene selv, har 142 av Osloskolene fått innført miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn, mens 24 skoler har såkalt miljøstatus i påvente av siste godkjenning. Alle skolene har fått et standardisert oppsett for kildesortering.

Utdanningsetaten rapporterer at satsingen har bidratt til å gi elevene økt kunnskap. Året har også lagt til rette for nye samarbeid. Eksempelvis har standardiseringen av kildesortering på skolene skjedd i samarbeid med Undervisningsbygg og Renovasjonsetaten, og ble forsterket gjennom samarbeid med Klimaetaten.

Bilde av klimapiloter
Ingrid, Ole, Emilie og Hauk er Oslos klimapiloter og skal inspirere, motivere og gi kunnskap til Oslo-elever om klima og miljøspørsmål. Foto: Oda Hveem. Bilde: Oslo kommune

Nabolagsprogrammet

Bydelene ble gitt en viktig rolle i markeringen av miljøhovedstadsåret. Det sørget for grønne aktiviteter i hele byen, og har bidratt til å styrke det lokale miljøengasjementet.

Gjennom Nabolagsprogrammet ble alle Oslos bydeler utfordret til å «aktivisere befolkningen til videre innsats i det grønne skiftet». Med programmet fulgte øremerkede midler til aktiviteter for å engasjere befolkningen og til å styrke det lokale klima- og miljøarbeidet.

Det har vært stort mangfold blant tiltakene – fra bydelsdager, dugnader og byttemarkeder, til ungdomsprosjekter, et stort mangfold i dyrkeprosjekter og etablering av en rekke utlånsordninger. Flere bydeler benyttet også anledningen til å utlyse grønne midler til lokale miljøtiltak for første gang.

Noen bydeler satset på få, men store prosjekter, som bydel Sagenes arbeid med Iladalen parkøkologiske senter, og bydel Ullern og Nordre
Aker som etablerer nye utlånssentraler, mens andre gjennomførte et mangfold av mindre tiltak, som i Søndre Nordstrand, der bydelen støttet 37 ulike miljøprosjekter.

Om Nabolagsprogrammet

 • Koordinert av Bykuben, senter for byøkologi
 • Hver bydel fikk 500 000 kroner til egenvalgte aktiviteter og prosjekter
 • Alle 15 bydeler deltok, med til sammen 165 tiltak
 • Inspirert av Nabolagsprogrammet arbeides det med å etablere et permanent bydelsnettverk

Nabolagsprogrammet har:

 • økt innbyggernes engasjement og spredd bevissthet og kunnskap om hva man kan bidra med lokalt
 • bidratt til at bydelene har blitt bedre kjent med lokale ildsjeler, organisasjoner, næringsliv og styrket lokale bærekraftige initiativ
 • bidratt til økt grad av medvirkning og styrket innbyggernes eierskap og tilhørighet til sine nærmiljøer
 • bidratt til økt engasjement og aktivitetsnivå lokalt
 • gitt økt fokus og forståelse for verdien av gjenbruk og større oppslutning om sirkulær ressursbruk
 • gitt urbant landbruk økt oppmerksomhet lokalt og etablert mange varige dyrkeprosjekter
 • I tillegg til å sørge for aktivitet i alle bydeler gjennom året, ble det etablert et nettverk for kunnskapsdeling og felles grønne prosjekter på tvers av bydelene, som vil videreføres inn i 2020.

Noen utvalgte prosjekter i Nabolagsprogrammet

 • Styrking av BUA-ordning, utlånsordning med aktivitetsutstyr for barn og unge
 • Grønne barnehager i bydel St. Hanshaugen med fokus på blant annet matsvinn, gjenbruk av barnehageklær/utstyr og dyrking
 • Etablering av sykkelverksted i bydel Grünerløkka, St. Hanshaugen og Bjerke med fokus på arbeidstrening og integrering
 • Styrke grønt fellesskap i kommunale boliger i bydel Søndre Nordstrand med fokus på birøkt og parseller
 • Utvikling av nærmiljøområder, blant annet gjennom etablering av et parkøkologisk senter i Iladalen i bydel Sagene
 • Elverydding i bydel Grorud
 • Utarbeidelse av sykkelkart med turforslag for bo- og dagsenter og beboere i avlastingsboliger i bydel Gamle Oslo
 • Grønt tak på Furuset Forum i bydel Alna

Næringslivsprogrammet

En av hovedsatsningene mot næringslivet i 2019 var et eget næringslivsprogram, ledet av kommunens næringsutviklingsselskap Oslo Business Region (OBR).

Gjennom grønne næringslivsutfordringer, en mentorordning og ved å løfte fram utvalgte ambassadører, var målet å styrke næringslivets rolle i klima- og miljøarbeidet.

Næringslivsutfordringer:

Gjennom de grønne næringslivsutfordringene ble bedrifter bedt om å forplikte seg til en avfire klima- og miljøutfordringer:

 • 16 bedrifter, blant dem IKEA og ASKO, forpliktet seg til mål om utslippsfrie transportløsninger.
 • 19 bedrifter, blant dem Mills og McDonalds, forpliktet seg til å redusere sitt plastavfall og aktivt jobbe for plastfrie alternativer.
 • Seks aktører, blant dem Entra og Aspelin
 • Ramm, forpliktet seg til å jobbe for utslippsfrie anleggsplasser.
 • 10 bedrifter, blant dem Agera Venture og NP Bygg, forpliktet seg til å trekke investeringer ut av fossile sektorer.
 • Tilbakemeldingene fra deltakerne er at det å forplikte seg til en utfordring skaper en forventning om å levere, som bidrar til økt innsats. Bidragene fra de ulike aktørene har ikke vært utelukkende avhengig av utfordringen, men rapporteres at det har vært motiverende å dele erfaringer og strekke seg etter andre.

Utfordringene videreføres i 2020 gjennom ulike samarbeid:

 • Næring for klima vil samarbeide med OBR om
  videre arbeid med utfordringen om utslippsfri
  transport.
 • OBR og klimanettverket Skift Norge vurderer
  videre samarbeide med Finans Norge om
  utfordringen med grønne investeringer.
 • Grønn Byggallianse vil samarbeide med OBR
  for å øke etterspørsel etter fossilfrie og
  utslippsfrie anleggsplasser, samt jobbe med
  sirkulærøkonomi i byggebransjen.
 • Plastutfordringen følges opp av Bymiljøetaten.

Mentorprogrammet:

Med mål om å skape nye samarbeidsrelasjoner og bidra til erfaringsdeling rundt bærekraftig bedriftsutvikling, har programmet koblet erfarne næringslivsledere med unge gründere og entreprenører.

Felles for de 48 deltakerne er at de alle har ansvar for bærekraftsatsingen i sine respektive bedrifter. Mentorprogrammet har skapt en sårt tiltrengt arena for erfaringsutveksling på dette området.

Deltakere har etterspurt at programmet fortsetter etter 2019 og andre byer vurderer å opprette tilsvarende program. Oslo Business Region vil fortsette tilretteleggingen for de allerede eksisterende mentor/menteeforholdene og har mål om å utvide mentorprogrammet til andre byer.

Næringslivsambassadører:

For å vise fram næringslivsaktører som tar innovative og klimavennlige valg frontet OBR utvalgte ambassadører. 35 personer, fra erfarne næringslivsledere til ferske entreprenører, har delt sine historier og løftet fram viktigheten av å tenke bærekraftig.

Jonas Tesfu var en av dem. Han har 15 års erfaring med å etablere start-ups innen tech-sektoren, matindustrien og motebrasnjen. Han har også vært med på å starte opp Byspire, en grønn start-up, som leverer lokalt dyrkede spirer til Oslorestauranter.

Andre satsinger i 2019

 • Studiebesøksordning for internasjonale delegasjoner
 • Prosjekttilskudd primært rettet mot frivillige og ideelle organisasjoner, foreninger, grønne- og sosiale entreprenører (midler utdelt i 2018)
 • Økt tilskudd til frivillige organisasjoner (frilufts- og naturvernorganisasjoner) (midler utdelt i februar 2019)
 • Forsterket miljøinnsats i Oslo Havn
 • Forsterket Ruskeninnsats, med blant annet Ruskenuka, plastrusken i Akerselva og baderusken på Oslos badeplasser
 • Forsterket satsning på å tilgjengeliggjøre Oslos turmuligheter, med fokus på gratis utstyrsutlån, skilting og turtips
 • Tiltak for økt kildesortering og ombruk, blant annet med etablering av faste ombrukstelt på de største gjenbruksstasjonene
 • Kampanje for urbant landbruk med utgangspunkt i Losæter. Stillingen som Bybonde ble i 2019 overtatt av Bymiljøetaten
 • Strømpunkter til arrangementer og kildesortering på idrettsanlegg
 • Etablering av Oslo Fjordhage - en læringsplattform for opplæring i bærekraftig og kortreist matproduksjon og energiutnyttelse