Heldøgnstjenester for personer over 18 år med multifunksjonsnedsettelse

Brukerne skal motta tjenester som ivaretar en best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet, deltakelse og livskvalitet. Tjenestene skal utformes og ytes med respekt, og i samsvar med brukernes individuelle behov, ressurser og målsettinger.

Hvem gjelder avtalen for?

Målgruppen er personer over 18 år med multifunksjonshemming, hvor bydelen har fattet vedtak om heldøgnstjenester. Tjenestene skal gis til personer som har behov for tilgjengelighet til personale gjennom hele døgnet.

Rammeavtalen er begrenset til personer over 18 år med multifunksjonshemming i omsorgsnivå 2 og 3, dvs at bruker har behov for 1-1 bemanning eller høyere.

Multifunksjonshemning betegner personer med store og sammensatte vansker der flere funksjoner er nedsatt, som for eksempel kognitive funksjoner, motorikk, syn, hørsel og/eller språk. Målgruppen vil i hovedsak være personer med en kombinasjon av utviklingshemming og motorisk funksjonsnedsettelse og har ofte større behov for helsefaglig oppfølging enn det som er vanlig blant personer med utviklingshemming generelt.

Dette skal leverandøren blant annet tilby:

 • Tjenester tilpasset den enkeltes behov i tråd med regler om brukermedvirkning.
 • Tjenester som utformes og ytes med respekt for det enkelte mennesket, dets autonomi og med vern mot krenkende behandling.
 • Opplæring og tilrettelegge for mestring og ivaretagelse av ferdigheter, og motivasjonsarbeid.
 • Praktiske gjøremål slik som rengjøring, handling, klesvask og matlaging og helsefaglig bistand
 • Helsefaglig bistand knyttet til psykiske lidelser, kroniske somatiske sykdommer, oppfølging ved alminnelig sykdom og midlertidige skader.
 • Rutiner og systemer som sikrer forsvarlig opplæring, veiledning og oppfølging av kost og ernæring herunder sondeernæring.
 • Veiledning og oppfølging av fysisk aktivitet og motorisk trening.
 • Bistand med medisiner
 • Bistand til sosial samhandling, nettverksarbeid og meningsfulle fritidsaktiviteter.
 • Tilbud på dagtid for personer som ikke kan benytte seg av dagsenter, arbeid eller annen sysselsetting
 • Utarbeiding og koordinering av aktuelle planer for bruker

Omsorgsnivåer:

Tjenesten for denne rammeavtalen er delt inn i to omsorgsnivåer i forhold til en brukers behov for personaltetthet (omsorgsnivå 2 og 3). Bydelen er faglig ansvarlig for at den enkelte mottar tjenester som dekker brukerens individuelle behov og avgjør hvilket omsorgsnivå som best vil ivareta den enkeltes behov.

Brukervalg:

Oslo kommune har innført brukervalg for Oslo-innbyggere over 18 år med utviklingshemming, med vedtak om helse- og omsorgstjenester med tilgjengelighet til personale gjennom døgnet (heldøgnstjenester).

Får du innvilget heldøgnstjenester, kan du velge hvilken leverandør som skal yte tjenesten. Alle leverandørene skal sikre individuell tilpasning av tjenesten og brukermedvirkning.

Du kan velge mellom de private leverandørene Oslo kommune har avtale med. Oslo kommune har avtale med 9 leverandører om heldøgnstjenester til personer over 18 år med utviklingshemming på omsorgsnivå 2 og 3. I tillegg har Oslo kommune denne rammeavtalen som er heldøgnstjenester til personer over 18 år med multifunksjonshemming.

Se leverandører i rammeavtalen for heldøgnstjenester til personer over 18 år utviklingshemming.

Det er ikke mulig å velge andre private leverandører enn de som har rammeavtale med Oslo kommune.

Du leier bolig av den leverandøren du velger. Leieforholdet blir regulert i husleiekontrakt. Private leverandører kan ikke kreve mer enn markedsleie. Markedsleien varierer med størrelsen og beliggenheten til boligen. Bydelen inngår avtale med leverandør om kjøp av tjenester.

Brukervalget omfatter:

 • Kommunale tilbud i brukers egen bydel.
 • Tilbud hos private leverandører som Oslo kommune har rammeavtale med.

Bydelen din informerer om ledig kapasitet i boliger i din bydel. Kontakt bydelen for mer informasjon.

Private leverandører:

Nedenfor følger en oversikt over hvilke private leverandører som tilbyr tjenester innen omsorgsnivå 2 og 3 til personer over 18 år med utviklingshemming.

Stiftelsen Radarveien

Stiftelsen Nordre Aasen

Stiftelsen Holmenkollen Dagsenter og Boliger

Nyttige lenker:

Informasjonsbrosjyre om brukervalgordningen for heldøgnstjenester for utviklingshemmede.