Brukervalgsordningen for heldøgnstjenester for utviklingshemmede

Brukerne skal motta tjenester som ivaretar en best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet, deltakelse og livskvalitet. Tjenesten skal være i samsvar med brukeres individuelle behov, ressurser, målsettinger og være tilpasset den enkeltes forutsetninger.

Hvem gjelder brukervalgsordningen for?

Tjenester til personer over 18 år med utviklingshemming og andre hjelpetrengende som har behov for bolig med tilgjengelig personal gjennom hele døgnet.

Målet er at brukerne skal motta tjenester som ivaretar en best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet, deltakelse og livskvalitet. Tjenestene skal samsvare med brukeres individuelle behov, ressurser og målsettinger.

Dette skal leverandøren blant annet tilby:

 • Tjenester tilpasset den enkeltes behov i tråd med regler om brukermedvirkning.
 • Tjenester som utformes og ytes med respekt for det enkelte mennesket, dets autonomi og med vern mot krenkende behandling.
 • Opplæring og tilrettelegge for mestring og ivaretagelse av ferdigheter,og motivasjonsarbeid.
 • Praktiske gjøremål slik som rengjøring, handling, klesvask og matlaging oghelsefaglig bistand
 • Bistand med medisiner.
 • Bistand med kost, ernæring og fysisk aktivitet.
 • Bistand til sosial samhandling, nettverksarbeid og meningsfulle fritidsaktiviteter.
 • Tilbud på dagtid for personer som ikke kan benytte seg av dagsenter, arbeid eller annen sysselsetting.
 • Utarbeiding og koordinering av aktuelle planer for bruker.

Brukervalg:

Får du innvilget heldøgnstjenester, kan du velge hvilken leverandør som skal yte tjenesten. Alle leverandørene skal sikre individuell tilpasning av tjenesten og brukermedvirkning.

Du leier bolig av den leverandøren du velger. Leieforholdet blir regulert i husleiekontrakt. Private leverandører kan ikke kreve mer enn markedsleie. Markedsleien varierer med størrelsen og beliggenheten til boligen. Bydelen inngår avtale med leverandør om kjøp av tjenester.

Brukervalget omfatter:

 • kommunale tilbud i brukers egen bydel.
 • kommunale byomfattende tiltak.
 • tilbud hos private leverandører som Oslo kommune har rammeavtale med.

Bydelen din informerer om ledig kapasitet i boliger i din bydel og for de byomfattende boligene. Kontakt bydelen for mer informasjon.

Omsorgsnivåer:

Tjenesten er delt inn i tre omsorgsnivåer i forhold til en brukers behov for personaltetthet. Bydelen er faglig ansvarlig for at den enkelte mottar tjenester som dekker brukerens individuelle behov og avgjør hvilket omsorgsnivå som best vil ivareta den enkeltes behov.

Private leverandører:

Nedenfor følger en oversikt over hvilke private leverandører som tilbyr tjenester innenfor de ulike omsorgsnivåene.

Omsorgsnivå 1:

Otrera AS (PDF)

Omsorgspartner AS (PDF)

Fremja AB (PDF)

Stendi Heimta AS (PDF)

Omsorgsnivå 2:

Otrera AS (PDF)

Signo CSS (PDF)

Røysumtunet (PDF)

Omsorgspartner AS (PDF)

Fremja AB (PDF)

Unicare Bo og Omsorg (PDF)

Bohab AS - tidligere Olivia Solhaugen (PDF)

Stendi Heimta AS (PDF)

Human Care Bo AS (PDF)

Omsorgsnivå 3:

Otrera AS (PDF)

Omsorgspartner AS (PDF)

Fremja AB (PDF)

Bohab AS - tidligere Olivia Solhaugen (PDF)

Human Care Bo AS (PDF)

EOS Utvikling AS (PDF)

Recoveryakademiet (PDF)

Unicare Bo og omsorg (PDF)

Stendi Heimta AS (PDF)

Nyttige lenker:

Informasjonsbrosjyre om brukervalgsordningen for heldøgnstjenester for utviklingshemmede.