Brukervalgordning for barnebolig til barn og ungdom med utviklingshemming

Brukerne skal motta tjenester som ivaretar en best mulig funksjons- og mestringsevne, utvikling, selvstendighet, deltakelse og livskvalitet. Tjenestene skal utformes og ytes med respekt og i samsvar med brukeres individuelle behov, ressurser, målsettinger og være tilpasset den enkeltes forutsetninger og alder.

Hvem gjelder brukervalgordningen for?

Brukervalgordningen gjelder for Oslo-innbyggere under 18 år med utviklingshemming, med vedtak om barnebolig.

Dette skal leverandøren blant annet tilby:

 • Tjenester som er tilpasset den enkeltes individuelle behov.
 • Tjenester som utformes og ytes med respekt for det enkelte mennesket, dets autonomi og med vern mot krenkende behandling.
 • Kompetanse tilpasset målgruppen, aktuell tilleggsproblematikk, alder og den enkeltes individuelle behov.
 • Opplæring og tilrettelegge for mestring og ivaretagelse av ferdigheter og motivasjonsarbeid.
 • Helsefaglig bistand og oppfølging i samarbeid med foresatte knyttet til psykiske lidelser, kroniske somatiske sykdommer, oppfølging ved alminnelig sykdom og midlertidige skader.
 • Medisinadministrasjon.
 • Veiledning og ivaretagelse av behov vedrørende kost, ernæring og fysisk aktivitet.
 • Bistand til sosial samhandling og nettverksarbeid og meningsfulle fritidsaktiviteter
 • Bistand til organisering og planlegging av aktiviteter og gjøremål i hverdagen.
 • Samarbeid med foresatte og aktuelle instanser rundt bruker.
 • Utarbeiding og koordinering av aktuelle planer for bruker.

Brukervalg:

Får du innvilget barnebolig, kan du velge hvilken leverandør som skal yte tjenesten. Alle leverandørene skal sikre individuell tilpasning av tjenesten og brukermedvirkning.

Brukervalget omfatter:

 • Bydelens egne boliger
 • Private leverandører som har rammeavtale med Oslo kommune.

Bydelen din informerer om ledig kapasitet i boliger i din bydel. Kontakt bydelen for mer informasjon.

Leverandører:

Følgende leverandører har rammeavtale med Oslo kommune om å levere barnebolig til barn og ungdom med utviklingshemming:

Nyttige lenker: