Brukervalgordning for barnebolig til barn og ungdom med utviklingshemming

Barnebolig omfattes av Oslo kommunes brukervalg for bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende. 

Brukerne skal motta tjenester som ivaretar en best mulig funksjons- og mestringsevne, utvikling, selvstendighet, deltakelse og livskvalitet. Tjenestene skal utformes og ytes med respekt og i samsvar med brukeres individuelle behov, ressurser, målsettinger og være tilpasset den enkeltes forutsetninger og alder.

Får du innvilget barnebolig, kan du velge hvilken leverandør som skal yte tjenesten.

Hvem gjelder brukervalgordningen for?

Brukervalgordningen gjelder for barn og ungdom under 18 år med utviklingshemming og andre med lignende behov som på grunn av sitt behov for tjenester bor utenfor foreldrehjemmet. Barna vil ha ulik grad av utviklingshemming, med eller uten tilleggsvansker, slik som psykiske og/ eller somatiske helseutfordringer.

Dette skal leverandøren blant annet tilby:

 • Tjenester som er tilpasset den enkeltes individuelle behov.
 • Tjenester som utformes og ytes med respekt for det enkelte mennesket, dets autonomi og med vern mot krenkende behandling.
 • Kompetanse tilpasset målgruppen, aktuell tilleggsproblematikk, alder og den enkeltes individuelle behov.
 • Opplæring og tilrettelegge for mestring og ivaretagelse av ferdigheter og motivasjonsarbeid.
 • Helsefaglig bistand og oppfølging i samarbeid med foresatte knyttet til psykiske lidelser, kroniske somatiske sykdommer, oppfølging ved alminnelig sykdom og midlertidige skader.
 • Medisinadministrasjon.
 • Veiledning og ivaretagelse av behov vedrørende kost, ernæring og fysisk aktivitet.
 • Bistand til sosial samhandling og nettverksarbeid og meningsfulle fritidsaktiviteter
 • Bistand til organisering og planlegging av aktiviteter og gjøremål i hverdagen.
 • Samarbeid med foresatte og aktuelle instanser rundt bruker.
 • Utarbeiding og koordinering av aktuelle planer for bruker.

Brukervalg

Får du innvilget barnebolig, kan du velge hvilken leverandør som skal yte tjenesten. Alle leverandørene skal sikre individuell tilpasning av tjenesten og brukermedvirkning.

Brukervalget omfatter:

 • Kommunalt barneboligtilbud i egen bydel
 • Byomfattende kommunale boliger med barneboligplasser
 • Private leverandører som har rammeavtale med Oslo kommune

Bydelen informerer om hvilke leverandører som har kapasitet, herunder om det er ledig kapasitet i bydelens egne boliger eller byomfattende kommunale boliger med barneboligplasser. Kontakt bydelen for mer informasjon.

Følgende leverandører har rammeavtale med Oslo kommune om å levere barnebolig til barn og ungdom med utviklingshemming:

Hvis du klikker på leverandørens navn får du mer informasjon om leverandørens tilbud.

Nyttige lenker:

Informasjonsskriv om brukervalg for barnebolig til barn og ungdom med utviklingshemming for brukere og foresatte (PDF 0,3 MB).