Avtale med private leverandører om avlastningstjenester

Se hvem avtalen gjelder for, hvordan avtalen fungerer, hva leverandørene tilbyr og hvilke leverandører som har avtale med Oslo kommune.

Hvem gjelder avtalen for?

Avtalen om avlastningstjenester gjelder utenfor hjemmet for barn og voksne med utviklingshemming som bor i Oslo.

Avlastning ytes hovedsakelig til barn og unge. Tjenesten gis også til voksne som fortsatt bor hjemme hos sine foresatte etter fylte 18 år.

Hva slags avlastning omfatter avtalen?

Avtalen om avlastningstjenester omfatter to typer avlastning:

 • Gruppeavlastning
  Avlastningen er organisert som et aktivitetstilbud hvor brukerne har lignende funksjonsnivå, alder og interesser. Tilbudet består i stor grad av gjennomføring av aktiviteter i sosial samhandling med andre brukere. Som bruker mottar du tjenester som bidrar til blant annet opprettholdelse og utvikling av sosiale ferdigheter i trygge og tilrettelagte omgivelser.

  Avlastning må ytes i samvær med flere brukere og skal ytes som sammenhengende helgeavlastning samt døgnavlastning i ferier. En avlastningshelg gjennomføres fra fredag til søndag samt i alle ukens dager i ferier.

  Tjenesten gis både i og utenfor Oslo.
 • Boligavlastning
  Som bruker mottar du tjenester som bidrar til opprettholdelse og utvikling av dagligdagse ferdigheter og kommunikasjon, og opprettholdelse av faste aktiviteter i hverdagen.

  Avlastning tilbys som døgnavlastning hver dag gjennom hele året. I tillegg tilbys avlastning uten overnatting utført på dag og/eller kveld hver lørdag og søndag, gjennom hele året.

Målet er at brukerne skal motta tjenester som ivaretar en best mulig funksjons- og mestringsevne, utvikling, selvstendighet, deltakelse og livskvalitet når de er på avlastning. Tjenestene skal utformes og ytes med respekt og i samsvar med brukernes individuelle behov, ressurser, målsettinger og være tilpasset den enkeltes forutsetninger og alder.

Slik fungerer avtalen om avlastningstjenester

Har du fått innvilget avlastningstjenester, skal bydelen vurdere om det kan tilbys avlastningstjenester i bydelens regi, kommunens byomfattende tilbud eller om bydelen skal kjøpe avlastningstjenester fra private leverandører på rammeavtalen for avlastningstjenester.

Hvis bydelen har valgt å kjøpe avlastningstjenester fra privat leverandør vil bruker/foresatt få en oversikt over aktuelle leverandører med rammeavtale. Valget mellom leverandørene skjer ved at du som bruker/foresatte velger.

Bruker/foresatte skal innen rimelig tid velge leverandør. Valg av leverandør dokumenteres skriftlig på eget skjema og leveres bydel.

Når bydelen er informert om hvilken leverandør du har valgt, kontakter bydelen leverandøren for å sikre at tilbudet er forsvarlig og egnet for deg som bruker. Bydelen og leverandøren sikrer også samarbeid, forvernperiode og oppstart av avlastning.

Tidspunkt fra valgt leverandør til oppstart av gruppeavlastning eller boligavlastning vil variere og avtales individuelt. Men du kan starte avlastning senest 4 måneder etter at avtale med bydel er inngått. Dette har alle leverandørene forpliktet seg til.

Dette skal leverandøren blant annet tilby

 • Tjenester som er tilpasset den enkeltes individuelle behov i tråd med regler for brukermedvirkning.
 • Tjenester som utformes og ytes med respekt for det enkelte mennesket, dets autonomi og med vern mot krenkende behandling.
 • Opplæring og tilrettelegging for mestring og ivaretagelse av ferdigheter, som bidrar til selvstendighet og deltakelse i dagligdagse gjøremål og aktiviteter.
 • Motivasjonsarbeid til gjennomføring av praktiske gjøremål og aktiviteter.
 • Praktiske gjøremål slik som rengjøring, handling, og matlaging, med eller uten brukers deltagelse.
 • Helsefaglig bistand knyttet til psykiske lidelser, kroniske somatiske sykdommer, oppfølging ved alminnelig sykdom og midlertidige skader.
 • Bistand til medisinadministrasjon.
 • Tilrettelegging av aktiviteter tilpasset alder med utgangspunkt i brukers interesser som for eksempel sansestimulering, lek, musikk, fysisk aktivitet og lignende.
 • Ivaretagelse av individuelle behov for meningsfulle fritidsaktiviteter og opprettholdelse av faste aktiviteter/hobbyer bruker har.
 • Forebygging og forsvarlig håndtering av utfordrende atferd.
 • Veiledning på forståelse og regulering av egen atferd.
 • Veiledning og ivaretagelse av behov vedrørende kosthold, ernæring og fysisk aktivitet.

Private leverandører

Gruppeavlastning:

Boligavlastning:

Last ned informasjonsskriv

Informasjonsskriv om avtalen om avlastningstjenester utenfor hjemmet for barn og voksne med funksjonshemming (PDF)


Les mer om