Skjemaer fra Gravplassetaten

Her finner du skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne.

Overføring av avtale om feste/ansvar for frigrav

Du kan bruke dette skjemaet for å overføre avtale om feste eller ansvar for frigrav til en annen person, dersom dere er enige om dette.
Det er kun én person som kan være gravansvarlig/fester.

  • Ny gravansvarlig/fester får eierskap og ansvar for gravminne og plantebedet. Denne personen kan avgjøre gravminnets utseende, og kan inngå avtale om tjenester knyttet til stell av plantebedet og bestemme over fremtidig gravlegging i graven(e).
  • Dersom det er opprettet en flerårig avtale om stell av grav vil denne bli videreført.
  • Overføring av avtale om feste/ansvar for frigrav krever godkjenning fra Gravplassetaten.

Overføring av avtale om ansvar for grav (logg inn)

Oppsigelse av avtale om feste/ansvar for frigrav

Du kan bruke dette skjemaet for å si opp avtalen om feste eller ansvar for frigrav. Oppsigelse av avtalen medfører at Gravplassetaten kan gjenbruke graven til ny gravlegging, og at dagens gravminne blir fjernet. Det er kun fester eller ansvarlig for frigrav som kan si opp avtalen. Du bør informere andre pårørende/andre med tilknytning til graven(e) før du sier opp avtalen, og eventuelt høre om de vil overta ansvaret.

Oppsigelse av avtale om ansvar for grav (logg inn)

Samtykke til bruk av grav

Du kan bruke dette skjemaet for å samtykke til at en person kan gravlegges i en grav du er ansvarlig for. Vær oppmerksom på at det kun er den ansvarlige for graven (fester) som kan sende inn skjemaet.

Samtykke til bruk av grav (logg inn)

Begjæring om gravlegging eller kremasjon

Begjæring om gravlegging eller kremasjon (PDF).
Begjæring om gravlegging eller kremasjon (DOCX)
.

Hvem har ansvaret for gravferden?

  • Først må det avklares om den avdøde skriftlig har erklært hvem som skal sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert, og den avdøde må ha fylt 18 år.
  • Dersom det ikke foreligger erklæring fra avdøde, har avdødes etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle/ ekteskapsliknende samboerskap, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.
  • Den som sørger for gravferden avgjør spørsmål vedrørende gravferden, og om det skal være kremasjon og/ eller gravlegging. Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i de to punktene over. Avgjørelsen kan ikke påklages.
  • Kremasjon eller gravlegging av kiste, må finne sted senest 10 virkedager etter dødsfallet.
  • Ved kremasjon skal gravlegging av urnen finne sted innen 6 måneder etter dødsfallet.
  • Gravplassmyndigheten i kommunen fastsetter tidspunkt for kremasjon eller gravlegging etter ønske fra den som er ansvarlig for gravferden.
  • Den som sørger for gravferden sender begjæring om gravlegging/kremasjon til gravplassetaten. Gravferdsbyrået kan bistå med dette.

Søk på grav/gravlagte i Oslo

Trenger du opplysninger for å fylle ut skjema i forbindelse med feste, gravnummer eller gravlagte, kan du søke på www.begravdeioslo.no

Her kan du søke på gravlagte på gravplassene i Oslo kommune. Søket viser også hvilke graver som er festet sammen og når det er festeforfall på graven/gravstedet.

Støtte ved gravferd og båretransport

NAV kan gi støtte ved gravferd eller transport av båre dersom avdøde var medlem av folketrygden.

Søknad om godkjenning av gravminne

Montering av nytt gravminne eller endring/erstatning av gravminne må godkjennes. Det er som oftest gravminneleverandøren som sender inn søknad på vegne av gravansvarlig.

Søk om askespredning

Askespredning er et alternativ til gravlegging. Det er Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) som kan gi tillatelse til askespredning.

Hvis ingen sørger for gravferden

Hvis ingen sørger for gravferden, er avdødes bostedskommune ansvarlig for gravferden. Kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet. Å sørge for gravferden innebærer at kommunen avgjør alle spørsmål vedrørende dette, som for eksempel hvor avdøde skal gravlegges.

Lenker

Gravplassetaten

Informasjon ved dødsfall

Valg av gravplass

Stell av grav

Oversiktsside Begravelser, gravplasser og kremasjoner