Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er teknologi som gjør det mulig å tilby nye tjenester innenfor området helse og omsorg.

Bruk av velferdsteknologi skal bidra til å dekke fremtidens behov i omsorgssektoren. Velferdsteknologi skal øke brukernes:

 • Trygghet. Oslos innbyggere og medarbeidere skal oppleve at kommunen bidrar til trygghet i hverdagen. Du er trygg når du får rett hjelp av Oslo kommune når du trenger det. Du er trygg når løsningene og tjenestene du får fungerer. Du skal ha tillit til at kommunen er der og at kommunens systemer fungerer
 • Mestring. De løsninger kommunen skaper sammen med deg gjør at du opplever å få til mer av det du selv ønsker. Oslo kommune skal bidra til at du håndterer livet på et selvstendig grunnlag.
 • Aktivitet. Vi skal bidra til at du styrer ditt eget liv og har mulighet til å delta på fysisk og kulturell aktivitet.

Satsing på velferdsteknologi i Oslo

Oslo kommune arbeider med å teste, utvikle og ta i bruk ny teknologi. Helseetaten har ansvaret for å koordinere arbeidet med velferdsteknologi.

Oslo kommune skal:

 • Etablere standarder og IT-arkitektur for velferdsteknologi med fokus på informasjonssikkerhet
 • Prøve ut/teste ulike velferdsteknologiske løsninger
 • Spre kunnskap om velferdsteknologi i kommunen og befolkningen
 • Utarbeide gode modeller for innføring og bruk av velferdsteknologi
 • Utvikle gode modeller for forvaltning av velferdsteknologiløsninger
 • Etablere responstjenester for å gi god og sikker oppfølging av bruker
 • Kompetanseheving for ansatte, brukere og pårørende
 • Ha fokus på tjenesteutvikling og gevinster

Tjenester som er etablert

 • Trygghetsalarm og trygghetspakker

  Trygghetsalarm og trygghetspakker omfatter utstyr og tjenester som tildeles eldre, mennesker med funksjonsnedsettelser og andre personer som bor hjemme og som har behov for å kunne varsle om at de trenger hjelp.

  Her finner du informasjon om trygghetsalarmer og trygghetspakker.

 • Almas hus – velferdsteknologisk senter
  Almas hus viser deg hvordan omgivelser, hjelpemidler og velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med kognitiv svikt eller demens, enten man bor i eget hjem eller på institusjon.

  Her finner du mer informasjon om Almas hus.

 • Bruk av elektroniske medisindispensere
  Oslo kommune har tatt i bruk flere typer elektroniske medisindispensere. Elektroniske medisindispensere gjør at brukeren får rett medisin til rett tid, uten at hjemmetjenesten må besøke brukeren ved hvert medisineringstidspunkt. Hvis ikke brukeren tar medisinen sin blir hjemmetjenesten varslet og tar kontakt med brukeren, som som gir trygghet rundt medisinoppfølgingen.

 • Lokalisering av personer med bruk av GPS-teknologi
  Personer med begynnende kognitiv svikt, som liker å være i aktivitet, kan ta i bruk bærbar trygghetsalarm med GPS-lokaliseringsteknologi. Alarmen kan utløses av bruker selv, eller ved at bruker krysser et på forhånd definert område (geofence - et elektronisk gjerde). Tilbudet kan forsterkes med en ytterdørsensor som varsler når døren blir åpnet.
 • Velferdsteknologi på langtidshjem og helsehus
  Velferdsteknologi brukes blant annet til å forbygge fall, sikre en trygg medisinforsyning og gi beboerne større bevegelsesfrihet. Ved mange langtidshjem kan beboere også å ta seg en virtuell sykkeltur. Helsehusene tilbyr velferdsteknologi som kan trene opp og forberede pasientene på å kunne fungere godt i eget hjem.

Velferdsteknologi i sykehjem og helsehus

Vi bruker velferdsteknologi på våre sykehjem og helsehus for å gi best mulig helsehjelp. Vi har opparbeidet oss gode erfaringer etter flere år med velferdsteknologi og ser at teknologien bidrar til trygghet, selvstendighet, mestring og økt kvalitet i helsetilbudet.

Sensorteknologi

Flere beboerrom er utstyrt med sensorteknologi. Teknologien gjør at vi kan passe på våre beboere på natten uten å måtte gå inn på rommene som forstyrrer nattesøvnen.

Sensorteknologien kan hjelpe oss med å redusere og forebygge fall, og med å komme raskere til hvis en av våre beboere faller.

Beboersmykker

Beboersmykkene gjør det enkelt å varsle om hjelp og erstatter snoralarmer. Ved å bruke smykker kan beboere tilkalle hjelp uansett hvor de befinner seg på sykehjemmet. Beboersmykkene fungerer også som nøkkel til dørene våre.

Etter en helsefaglig vurdering kan vi også koble beboersmykkene til lokaliseringsteknologi. Vi har også GPS-smykke. Lokaliseringsteknologi kan være aktuelt for beboere med kognitiv svikt (demens) som ønsker å gå turer på våre uteområder og GPS for dem som ønsker seg enda mer bevegelsesfrihet på en trygg.

Tjenester som prøves ut

 • Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke
  Digital hjemmeoppfølging er et tilbud til innbyggere med kronisk sykdom. Ved hjelp av teknologiske løsninger følges innbyggere opp på avstand. De utfører målinger (for eksempel blodtrykk, puls, vekt, blodsukker med mer) selv, og svarer på enkle spørsmål knyttet til sin helse. Disse målingene sendes til bydelen, som følger dem opp.
 • Rehabilitering
  Virtuell trening – prøves ut i bydel Nordstrand.

Tjenester som kommer eller planlegges

 • Nye tjenester ved bruk av responssenter
  Responssenter for velferdsteknologi er en viktig faktor for å lykkes med innføring og bruk av velferdsteknologiprodukter. Responssenteret er stedet som tar i mot og svarer på varsler fra digitale, trygghetsskapende løsninger.
 • Fallforebyggende tiltak (test og utvikling av sensor- og kamerateknologi)
  Hver tredje person over 65 år faller årlig og tusenvis får alvorlige skader. Fallforebygging kan redusere menneskelig lidelse og samtidig spare samfunnet for store kostnader.
 • Videokommunikasjon
  Videokommunikasjon kan blant annet brukes til hverdagsrehabilitering tilpasset brukers behov, som et supplement og ikke i stedet for hjemmebesøk.

Vil du være testperson?

Oslo kommune benytter Living Lab-metodikken for å tilrettelegge og sette rammer for innovasjonsprosesser for velferdsteknologi i tett samarbeid med næringslivet.

Oslo kommune tester og evaluerer velferdsteknologiske løsninger i reelle driftssituasjoner med brukeren i sentrum. Testpersoner er innbyggere - som kan inkludere både ansatte, sluttbrukere eller pårørende.

Jobber du i en av Oslos bydeler og har lyst å teste en konkret velferdsteknologisk løsning? Eller er du innbygger og har lyst til å bli med i en Living Lab-prosess som testperson? Da kan du bli med på å utvikle og prøve ut nye løsninger gjennom metodikken. Kjenner du til en leverandør som har utviklet en ny løsning? Da kan vi tilrettelegge tilgang til testing med brukere i reelle driftssituasjoner.

Kontakt oss på e-post: vft@hel.oslo.kommune.no.

Aktuelle dokumenter