BTI - Bedre tverrfaglig innsats

BTI er en organisasjonsmodell. Vi skal bidra til at barn, unge og familiene deres får nødvendig hjelp så tidlig som mulig, særlig de familiene det er knyttet bekymring til.

Kompetansesenter rus - Oslo

Monica Hoen Island, spesialkonsulent
Mobil: 926 19 696
E-post: monica.hoen.island@vel.oslo.kommune.no

Overordnet informasjon om BTI

Bydelene organiserer tilbudet ulikt.

Modellen har tre grunnleggende formål:

  • Tidlig identifisering og intervensjon
  • Bedre samordning av kommunalt (og statlig) tjenestetilbud
  • Medvirkning

Målet er å gjøre det offentlige tjenestetilbudet mer effektivt for utsatte barn, unge og familier. Målgruppen for BTI-modellen er barn og unge som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengre perioder i livet. Målgruppen er 0 til 23 år.

Modellen er opprinnelig hentet fra Danmark og er gjennom åtte pilotkommuner tilpasset norske forhold. Den danske modellen var i utgangspunktet rettet mot barn og unge i familier med rusmisbruk eller sinnslidelser. Den norske har fått et bredere nedslagsfelt og omfatter i prinsippet alle former for bekymringer, både små og store.

Tidlig innsats innebærer å gjøre en mest mulig treffsikker identifisering av risikoutsatte barn og unge, samt å sette i gang tiltak så tidlig som mulig. Basistjenester, som barnehage og skole, har en viktig rolle i BTI. Dette gjelder både rollen med å identifisere barn i risiko og å iverksette tiltak tidlig. Men oppgaven med å identifisere barn som bekymrer vil også være et ansvar for andre tjenester, både hjelpetjenestene rettet mot barn (helsesøstertjenesten, PPT og barnevern) og tjenester rettet mot voksne. Voksentjenestene har et spesielt ansvar med å identifisere barn som pårørende.

BTI-modellen beskriver prosesser i tjenesteapparatet. De fire prosessene er:

  • Identifisering
  • Lokal innsats
  • Tverretatlig samarbeid
  • Komplekst samordning/barneverntjeneste

Lenker for fagpersonell