Søk om gravetillatelse

Søksys erstatter Kgrav og ISYcase

Oslo kommune bytter snart søknadssystemer for ledningsarbeid, grave- og arbeidstillatelser. Det nye søknadssystemet heter Søksys og skal erstatte Kgrav og ISYcase.

Ny midlertidig praksis for anleggsplan innenfor Ring 2

Utbyggere må levere anleggsplan tidligere og saksbehandlingstiden er lengre for leie av kommunal grunn. Mer informasjon om anleggsplan og behandlingstid.

Hva får du?

Tillatelse til å grave eller microtrenche i kommunale veier, parkområder og friområder.

Krav til søker

Gravearbeidene må utføres i henhold til følgende instrukser:

Krav til søker ved kabel- og ledningsarbeid inkludert stikkledninger

Alle aktører som skal etablere ledninger (inkludert stikkledninger), kabelanlegg eller konstruksjoner over, under eller langs kommunal vei må ha en tillatelse/løyve fra veimyndigheten, heretter kalt løyve. Dette gjelder også strekninger under 40 meter og luftstrekk.

For å få løyve må søknad om framføringstrasé legges inn av ledningseier (planlegger) i KGrav. Ledningseier kan også være privatpersoner eller utbyggere – dette gjelder som oftes for stikkledninger.

Merk at KGrav er bare tilgjengelig for autoriserte ledningseiere (planleggere). Private aktører som ikke har tilgang til KGrav, må henvende seg til Geomatikk AS for å få lagt inn søknad/planen sin i KGrav. Entreprenør kan på vegne av privatpersoner/utbyggere få Geomatikk til å legge inn søknad/planer i Kgrav.

Når løyvet foreligger, må ledningseier/planlegger med tilgang til KGrav selv hente ut løyvet i KGrav. Private ledningseiere som ikke har tilgang til KGrav, vil få løyvet tilsendt fra Geomatikk AS.

Graveentreprenør skal legge ved løyvet når det søkes om grave/arbeidsvarslingsvedtak i ISY-Case. Grave/arbeidsvarslingsvedtak gis til den graveentreprenøren som skal utføre arbeidet.

Dersom gravetiltaket er en feilretting, prøvegraving eller ikke omhandler ledningsinfrastruktur, kan det per nå søkes direkte i ISY-Case for arbeidsvarslingsvedtak.

Rene gateopprustningsprosjekter og asfalteringsjobber (som ikke omhandler ledningsarbeid) vil også bli pålagt lagt inn i KGrav for koordinering mot andre aktørers planer. Slike koordineringsplaner vil måtte legges inn minimim tre uker før tiltaket skal startes.

Graving/arbeider nær trær

Logg er påkrevet ved arbeider nær trær.

Skjemaet skall fylles ut elektronisk, skrives ut, signeres av trepleier, skannes og sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Hva koster det?

Betaling for bruk av areal ved arbeid på og ved vei

Ordningen for leie av grunn til byggeformål omfatter også arbeidsområder som benyttes etter vedtak om arbeids- og gravetillatelse fra etaten.

De gjeldende satsene er:

 • Innenfor ring 1: 5,65 kroner per kvm/per døgn
 • Innenfor ring 2: 5,35 kroner per kvm/per døgn
 • Utenfor ring 2: 1,90 kroner per kvm/per døgn

Minstepris for leie av kommunal grunn: 574 kroner.

Priser er opplyst uten MVA.

Betaling ved ledningsarbeid

For utstedelse av arbeidsvarslingsvedtak, løyver, kontroller og annen saksbehandling av søknader gjelder følgende satser:

 • Utstedelse av arbeidsvarslingsvedtak (grave og arbeidstillatelse for ledningsarbeid): 2426 kroner
 • Utstedelse av løyve for tiltak under 40 meter: 1849 kroner
 • Utstedelse av løyve for tiltak over 40 meter: 3722 kroner
 • Kontroll av utført arbeid: 1296 kroner per kontroll
 • Timesats ved arbeid utover søknadsbehandling: 925 kroner per time

Slik søker du gravetillatelse

 1. Søk om godkjent framføringstrasé

  Du må søke om godkjent framføringstrasé i KGrav hvis gravearbeidene omfatter kabel- og ledningsanlegg.

  Logg inn i KGrav

 2. Fyll ut søknadsskjema for gravetillatelse

Hva skjer videre?

Du får svar på søknaden på epost innen 1 uke ved mindre trafikkomlegginger, og innen 2 uker ved større omlegginger.

Forlenge eller endre vedtak

Eventuelle endringer i vedtak gjøres selv her.