Søk om TT-kort

Tilrettelagt transport (TT-kort) er et tilbud til deg som har nedsatt funksjonsevne og ikke kan bruke ordinær kollektivtransport på egen hånd. 

Hva kan du få med TT-kort?

Tilrettelagt transport gir deg et bestemt antall reiser med taxi eller spesialbil i Oslo.

Antall reiser i 2023

I 2023 er kvoten på 150 enkeltreiser.

Hvis du allerede har TT-kort kan du sjekk hvor mange fritidsreiser du har igjen her.

I tillegg kan du søke om

 • Tilrettelegging med spesialbil.
 • Tilrettelegging med fast sjåførgruppe.
 • Fast transport til spesialbarnehage, aktivitetsskole, videregående skole, varig tilrettelagt arbeid, dagsenter, avlastning.
 • TT-kort til fritidsreiser ved sterke sosial- eller helsemessige grunner. Dette innvilges kun i spesielle tilfeller og kun i kommunene Bærum, Lørenskog, Nittedal og tidligere Oppegård.

Hvis du allerede har TT-kort kan du søke om tilleggsreiser.

Krav til søker

Du må oppfylle alle kravene nedenfor for å få innvilget TT-kort.

 • Du er ute av stand til å benytte T-bane, trikk eller buss på egenhånd, eller ta deg frem til holdeplass.
 • Du har en nedsatt funksjonsevne som antas å vare lenger enn to år.
 • Du er seks år eller eldre. Barn under seks år kan innvilges reiserett til spesialbarnehage eller avlastning med tilrettelagt transport.
 • Du er folkeregistrert i Oslo.

Forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune (lovdata).

Oppfyller du ikke kravene?

Hvis du ikke oppfyller kravene for TT-kort, kan du ta kontakt med din bydel for andre tilbud som passer for deg.

Se andre transporttilbud som passer for deg over 60 år.

Slik søker du om tilrettelagt transport

 1. Søknaden må inneholde

  • Signert søknad om TT.
  • Utfylt legeerklæring for TT.
  • For synshemmet kreves dokumentasjon fra øyelege med WHOs kategorier.
  • Ved psykiske plager kreves dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten.
  • Ved nedsatt lungekapasitet må resultat av spirometriundersøkelse med FEV1 i % legges ved.
  • Dersom du søker faste reiser kreves dokumentasjon fra spesialbarnehage AKS, skole, avlastning, dagtilbud, arbeidsgiver eller universitet. Du må dokumentere hvilke dager du er i fast aktivitet og adresse du skal reise til.
  • Dersom du søker faste reiser til arbeid eller utdanning kreves dokumentasjon på at reisen ikke dekkes av den statlige ordningen med arbeids- og utdanningsreiser.
  • Hvis du allerede har TT, men søker om endringer, krysser du av for "endret reiserett og/eller tilrettelegging" i søknadsskjemaet.
 2. Last ned søknadsskjema og legeerklæring

Hva skjer etter du har sendt søknaden?

Vanligvis får du svar på søknaden i løpet av fire uker. Når du søker TT vurderer vi hvilken tilrettelegging du trenger. Godkjenning som TT-kunde gis vanligvis for to år av gangen. Hvis funksjonshemmingen er varig, kan vi også godkjenne for lengre perioder.

Klage på vedtak

 • Klage på vedtak må gjøres innen tre uker fra vedtaket er, eller burde, vært mottatt.
 • Du må signere klagen og sende den til bydelen som har behandlet søknaden din.
 • Klagen må inneholde hva du klager på og en begrunnelse for klagen.

Du kan klage på

 • Innvilgelse eller avslag på TT
 • Avslag på godkjenning som blind/sterkt svaksynt TT-kunde
 • Tilrettelegging med spesialbil for rullestolbrukere
 • Tilrettelegging med fast sjåførgruppe for sårbare brukere
 • Vilkår om pålagt ledsager i vedtak om TT
 • Innvilgelse eller avslag på tilleggsreiser
 • Avslag på faste reiser
 • Vedtak om tilbakekall av reiserett med TT

Personopplysninger

Ruter behandler personopplysningene for å kunne planlegge, gjennomføre og følge opp vedtak om TT transport.

Les mer om TT og personvern (PDF)