Antikorrupsjon

Oslo kommune er medlem av Transparency International Norge og arbeider aktivt for å forebygge korrupsjon i egen virksomhet og i relasjoner med andre aktører.

Anskaffelsesstrategien

Anskaffelsesstrategien og kommunens økonomireglement inneholder tydelige bestemmelser knyttet til forebygging og bekjempelse av korrupsjon.

Last ned Oslo kommunes anskaffelsesstrategi (PDF)

Tiltaksplan mot korrupsjon

Oslo kommune skal ha nulltoleranse for korrupsjon og korrupsjonslignende forhold. Slike forhold skal ikke forekomme verken hos kommunens ansatte, politikere, leverandører eller samarbeidspartnere. Vi har i lang tid hatt egne etiske regler for ansatte i kommunen. Man arbeider jevnlig med etiske dilemmaer og har utarbeidet et hefte med fremstilling av de etiske reglene. I tillegg er det etablert flere systemtiltak som skal forebygge korrupsjon, som for eksempel felles fakturasentral, elektronisk fakturabehandling og elektronisk kontraktoppfølgingsverktøy. Det er også etablert en egen varslingskanal hvor man kan varsle om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd.

Byrådssak 357/19 om Antikorrupsjonsprogram for Oslo kommune (Antikorrupsjonsprogrammet) ble behandlet av bystyret i sak 48/2020. Bystyret tok saken til orientering, og ba om at det fremmes egen sak til bystyret om tiltaksplan for kommunens antikorrupsjonsarbeid. Oslo kommunes overordnete tiltaksplan mot korrupsjon 2024-2027 (Tiltaksplanen), utgjør sammen med byrådssak 357/19 Oslo kommunes antikorrupsjonsprogram.

Tiltaksplanen inneholder tre tiltak på overordnet nivå. Disse handler om at kommunen skal ha systemer og styringsverktøy som effektivt understøtter arbeidet mot korrupsjon og korrupsjonslignende forhold, bevissthet og kompetanse hos kommunens ansatte og politikere til å forebygge, identifisere og håndtere korrupsjonsrisiko, og at Oslo kommune jobber systematisk for å følge opp korrupsjon og korrupsjonslignende hendelser. Tiltakene skal bidra til at kommunen jobber aktivt i alle deler av organisasjonen for å forhindre og bekjempe korrupsjon og korrupsjonslignende hendelser.

Leverandøroversikt

Et av tiltakene i Oslo kommunes overordnede tiltaksplan mot korrupsjon (2024-2027), er å publisere en leverandøroversikt. Oslo kommune skal oppdatere leverandøroversikten i januar hvert år. Oversikten skal inneholde alle leverandører som har fakturert Oslo kommune for til sammen mer enn 100 000 kroner ekslusiv moms siste kalenderår. Listen skal inneholde totalt faktureringsbeløp per kommunal virksomhet/brukersted.

Hovedformålet med oversikten er å sikre mer åpenhet, ansvarlighet og redusere korrupsjonsrisiko i kommunens anskaffelsesprosesser og leverandørforhold.

Leverandøroversikten blir tilgjengelig her i løpet av våren 2024.

Instruks for virksomhetsstyring

I de senere årene har det pågått et særskilt arbeid med å videreutvikle virksomhetsstyringen. I ”Prosjekt styrket internkontroll” var byrådets uttalte hovedstrategi å videreutvikle internkontrollen i kommunens virksomheter. Byrådet vedtok i 2008 rammeverk for god internkontroll i Oslo kommune.

I juli 2015 vedtok Byrådet en instruks for virksomhetsstyring. Formålet med instruksen er å fastsette krav til virksomhetsstyring for å styrke og forbedre kommunens styringsprosesser, sikre grunnlag for mer effektiv måloppnåelse i henhold til politiske vedtak, tildelt budsjett og lover og regler, og forebygge styringssvikt og motvirke og bekjempe korrupsjon og korrupsjonslignende hendelser.

Byrådslederens kontor leder et internt nettverk mot korrupsjon i kommunen. Nettverket har jevnlige samlinger for kommunens virksomheter.

Samarbeid med Skatt Øst

Arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er også en viktig del av anti-korrupsjonsarbeidet. Samarbeid med Skatt Øst, mer spesifiserte faktura, bruk av SAS analyseverktøy og oppfølging av mistenkelige leverandører er med på å avdekke lovbrudd inkludert korrupsjon og korrupsjonslignende hendelser.

Varslingsordning

Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i Oslo kommune, eller mot Oslo kommune. Dersom du har mistanke om, eller kjennskap til kritikkverdige forhold oppfordres du til å gi beskjed via varslingskanalen.

Les om varslingsordningen og hvordan du varsler