Antikorrupsjon

Oslo kommune er medlem av Transparency International Norge og arbeider aktivt for å forebygge korrupsjon i egen virksomhet og i relasjoner med andre aktører.

Anskaffelsesstrategien

Anskaffelsesstrategien og kommunens økonomireglement inneholder tydelige bestemmelser knyttet til forebygging og bekjempelse av korrupsjon.

Antikorrupsjonsprogrammet

Oslo kommune vedtok i februar 2020 et rammeverk til Oslo kommunes antikorrupsjonsprogram.

  • Antikorrupsjonsprogrammet skal styrke kommunens antikorrupsjonsarbeid gjennom å samle de mange ulike områdene og tiltakene som inngår i antikorrupsjonsarbeidet, og tilrettelegge for økt fokus, økt kompetanse og forbedring i den systematiske oppfølgingen av dette området i alle kommunens virksomheter.
  • Programmet skal bygge på kommunens øvrige føringer, og skal etablere et system for oppfølging og kontinuerlig forbedring av antikorrupsjonsarbeidet i samsvar med kommunens styringssystem og delegert myndighet og ansvar.
  • Programmet skal gjøre det enklere for virksomheter og byrådsavdelinger å ha god styring, kontroll og oppfølging av risikoen for korrupsjon og korrupsjonslignende forhold.
  • Antikorrupsjonsprogrammet skal bidra til en bevisstgjøring slik at risikoen reduseres for at ansatte og folkevalgte gjør ureflekterte feil som skader dem selv og kommunen.
  • Antikorrupsjonsprogrammet skal inngå som en del av den øvrige virksomhetsstyringen i Oslo kommune.
  • Antikorrupsjonsprogrammet består av to deler: «selve programmet», dvs. en beskrivelse av rammer for programmet og et system for oppfølging og forbedring, samt en fireårlig tiltaksplan som oppdateres hvert fjerde år. Første tiltaksplan skal utarbeides og vedtas av bystyret i løpet av høsten 2020.

Last ned Antikorrupsjonsprogrammet

Instruks for virksomhetsstyring

I de senere årene har det pågått et særskilt arbeid med å videreutvikle virksomhetsstyringen. I ”Prosjekt styrket internkontroll” var byrådets uttalte hovedstrategi å videreutvikle internkontrollen i kommunens virksomheter. Byrådet vedtok i 2008 rammeverk for god internkontroll i Oslo kommune.

I juli 2015 vedtok Byrådet en instruks for virksomhetsstyring. Formålet med instruksen er å fastsette krav til virksomhetsstyring for å styrke og forbedre kommunens styringsprosesser, sikre grunnlag for mer effektiv måloppnåelse i henhold til politiske vedtak, tildelt budsjett og lover og regler, og forebygge styringssvikt og motvirke og bekjempe korrupsjon og korrupsjonslignende hendelser.

Byrådslederens kontor leder et internt nettverk mot korrupsjon i kommunen. Nettverket har jevnlige samlinger for kommunens virksomheter.

Samarbeid med Skatt Øst

Arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er også en viktig del av anti-korrupsjonsarbeidet. Samarbeid med Skatt Øst, mer spesifiserte faktura, bruk av SAS analyseverktøy og oppfølging av mistenkelige leverandører er med på å avdekke lovbrudd inkludert korrupsjon og korrupsjonslignende hendelser.