Barnehjernevernet

Barnehjernevernet er Oslo kommunes satsing for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Barnesyn og verdier  

Barnehjernevernets barnesyn og verdigrunnlag er bygget på utviklingsarbeidet Mitt Liv og FNs Barnekonvensjon:

  • Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt.
  • Barn og unge er like mye verdt som voksne.
  • Barn og unge trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor.

Alle tjenester skal møte barn og unge som viktige og likeverdige samarbeidspartnere.

Barnehjernevernet skal bidra til at barn og unge vet:  

  • hvilke rettigheter de har
  • hva som er normalt og ikke
  • hva barnevernet er
  • at det er hjelp å få

Barnehjernevernet

Det sentrale for Barnehjernevernet er et felles kunnskapsgrunnlag og samarbeid med barn og unge.

Fra våren 2020 bruker flere barnehager i Oslo en ny kompetanseplattform. Kompetanseplattformen er utarbeidet i samarbeid med barn og unge med erfaring fra barneverntjenesten, psykisk helsetjenester, bydeler, kompetansesentre, Krisesenteret i Oslo og Barnehuset.

Barn og unge skal vite at det er mulig å få hjelp. Barneverntjenestene skal derfor kunne kontaktes i barnehager og på skoler.

4.500 medarbeidere i Oslo kommune har hittil fått en introduksjon til Barnehjernevernet som del av arbeidet med felles kunnskapsgrunnlag. Det er utarbeidet en kompetansepakke for videre opplæring i Barnehjernevernet. En egen nettside samler også gode ressurser som omhandler omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn.  

Ressursside til Barnehjernevernet. 

Tim - filmen om Barnehjernevernet

Oslohjelpa

Oslohjelpa sikrer tidlig og riktig hjelp til alle barnefamilier i Oslo som trenger bistand fra kommunen.  Fokuset er tidlig innsats i barnehage og skole.

Les mer om Oslohjelpa.

Nye familier

Nye familier er helsestasjonenes forebyggende og helsefremmende innsats de første årene av barns liv, med hjemmebesøk av helsesykepleier fra uke 28 i svangerskapet og frem til barnet er 2 år. Tilbudet gis til alle som venter sitt første felles barn, til alle som får barn i Norge for første gang, til adoptivforeldre og til flerbarnsfamilier med utvidet behov.

Nye Familier er nå en integrert del av helsestasjonstjenesten i alle bydelene i Oslo. Som innbygger kan du ta kontakt med helsestasjonen i din bydel for å få mer informasjon om Nye familier.      

Evaluering

Barnehjernevernet 

Forskningsstiftelsen Fafo evaluerer Barnehjernevernet, i samarbeid med Agenda Kaupang.  Underveisrapport skal leveres november 2019 og sluttrapport juni 2020.

Nye familier

Oslo kommune har i samarbeid med  VID vitenskapelige høyskole startet opp et fireårig forskningsprosjekt om Nye familier med støtte fra NFR (Norges forsknoingsråd)

Kontakt

Kontaktinformasjon byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap:

Barnehjernevernet og Oslohjelpa

Fagsjef Anja Taule
E-post: Anja.Taule@byr.oslo.kommune.no
Mobil: 
906 70 821

Nye familier

Prosjektkoordinator Åse Fylling Riiser
E-post: ase.riiser@hel.oslo.kommune.no
Mobil: 
95 88 68 15

Relevante lenker

Barnehjernevernet - strategi og tiltak 2017 - 2019

Film om Barnehjernevernet