Barnehjernevernet

Barnehjernevernet er Oslo kommunes satsing for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Om Barnehjernevernet

I tråd med Barnehjernevernets verdigrunnlag skal alt arbeid med barn og unge bygge på et positivt og kjærlig syn på barn og på anerkjennelse av barns eierskap til sin egen historie.

Barnehjernevernet er nedfelt i Folkehelseplanen som skal sikre en trygg og sunn oppvekst for alle barn og unge, og er forankret i Oslos Byrådsplattform 2019 – 2023. Forankringen innebærer at medarbeidere skal forstå og anerkjenne barns rettigheter etter FNs barnekonvensjon og barnesynet kompetanseplattformen til Barnehjernevernet er bygget på.

Barnehjernevernet skal sikre at barn og unge i Oslo kommune:

  • kjenner sine rettigheter, grenser og hva som er normalt: De skal lære å sette grenser, og skal vite hva som er lov/ikke lov og normalt/ikke normalt. De skal forstå sine rettigheter, og kunne skille mellom normal og overgripende atferd og gode og dårlige relasjoner og omsorg.
  • opplever at noen er glad i dem: De skal vite at minst én person utenom familien verdsetter, respekterer og er glad i dem.
  • forstår at det er trygt å snakke med en voksen: De skal ikke føle skam eller frykte reaksjoner ved å fortelle om sine opplevelser til voksne eller barnevern.

Det er utarbeidet en kompetansepakke for opplæring i Barnehjernevernet. En egen nettside samler også gode ressurser som omhandler omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn.

Ressursside til Barnehjernevernet.

Tim - filmen om Barnehjernevernet

Oslohjelpa

Oslohjelpa sikrer tidlig og riktig hjelp til alle barnefamilier i Oslo som trenger bistand fra kommunen. Fokuset er tidlig innsats i barnehage og skole.

Les mer om Oslohjelpa.

Nye familier

Nye familier er helsestasjonenes forebyggende og helsefremmende innsats de første årene av barns liv, med hjemmebesøk av helsesykepleier fra uke 28 i svangerskapet og frem til barnet er 2 år. Tilbudet gis til alle som venter sitt første felles barn, til alle som får barn i Norge for første gang, til adoptivforeldre og til flerbarnsfamilier med utvidet behov.

Nye Familier er nå en integrert del av helsestasjonstjenesten i alle bydelene i Oslo. Som innbygger kan du ta kontakt med helsestasjonen i din bydel for å få mer informasjon om Nye familier.

Evaluering

Barnehjernevernet

Forskningsstiftelsen Fafo har gjennomført en evaluering av Barnehjernevernet, i samarbeid med Agenda Kaupang. Les evalueringen av Barnehjernevernet fra 2021 her (FAFO.no).

Nye familier

Oslo kommune har i samarbeid med VID vitenskapelige høyskole startet opp et fireårig forskningsprosjekt om Nye familier med støtte fra NFR (Norges forsknoingsråd)

Kontakt

Kontaktinformasjon byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap:

Barnehjernevernet og Oslohjelpa

Fagsjef Anja Taule
E-post: Anja.Taule@byr.oslo.kommune.no
Mobil: 906 70 821

Nye familier

Prosjektkoordinator Åse Fylling Riiser
E-post: ase.riiser@hel.oslo.kommune.no
Mobil: 95 88 68 15

Relevante lenker

Barnehjernevernet - strategi og tiltak 2017 - 2019