Språkpraksis

Hva er språkpraksis?

Målet med språkpraksis er at deltakere i introduksjonsprogrammet skal lære mer norsk ved å kunne praktisere språket utenfor klasserommet, få et større nettverk, tilhørighet og mulighet for deltakelse i samfunnet. Arbeidsplassen må legge til rette for at deltakeren kan lytte og snakke norsk på arbeidsplassen og at hen inkluderes i arbeidsmiljøet.

Praksiskandidatene får også mulighet til å bli kjent med norsk arbeidsliv og skaffe seg referanser som vil kunne gi personen bedre forutsetninger for å få lønnet arbeid på sikt.
Alle virksomheter kan være aktuelle for språkpraksis, så lenge de gir mulighet for å praktisere og lære norsk.

Hvem er praksiskandidaten?

Praksiskandidatene har forskjellig kulturell, språklig og faglig bakgrunn. Kandidatene har også med seg ulik arbeidserfaring fra hjemlandet. Tenk gjerne over hvilken bakgrunn og erfaring dere ønsker at en praksiskandidat har, og hva dere kan tilby en kandidat. Jo bedre match vi får til mellom kandidat og virksomhet, jo bedre er det.

Språknivået til deltakerne er varierende. Noen snakker godt norsk, mens andre snakker mindre. Alle kan likevel gjøre seg forstått og forstå enkel norsk.

Hva innebærer språkpraksis?

Praksis varer vanligvis i 3 måneder, men det er rom for fleksibilitet for å imøtekomme arbeidsgivernes behov. Deltakerne har normalt praksis to fulle arbeidsdager i uka, mens de har norskopplæring på skolen tre dager i uka. Deltakerne med kollektiv beskyttelse (flyktninger fra Ukraina) får språkstøtte fra læreren i norsktimene for å få størst mulig utbytte av praksisperioden. Deltakere som er flyktninger fra andre land enn Ukraina, får som regel besøk av norsklærer på praksisplassen. Hensikten med besøket er at lærer blir kjent med muligheter for språklæring på arbeidsstedet og gir veiledning til både deltaker og arbeidsgiver.

Deltakerne har en veileder i NAV som lager en praksiskontrakt og som sørger for praktisk oppfølging av deltakerne. Veileder i NAV er tilgjengelige for arbeidsgiver og vil bistå arbeidsplassen ved behov for hjelp til tilrettelegging, avklaringer eller utfordringer.

Kandidatene skal ikke lønnes av arbeidsgiver, med mindre de jobber utover det som er avtalt. Praksis innebærer derfor ingen ekstra utgifter for arbeidsgiver. Hvis arbeidsplassen ikke er statlig virksomhet eller en del av Oslo kommune er arbeidsgiveren ansvarlig for at deltaker er yrkesskadeforsikret. I tillegg anbefales det at arbeidsstedet vurderer å tegne ansvarsforsikring for deltakeren. Ved fullendt praksis skal deltaker få en skriftlig attest av arbeidsgiver.

Hvilke fordeler får virksomheten?

 • Erfaring med å bidra i felles innsats for integrering av flyktninger
 • En ekstra hånd i en travel hverdag
 • En potensiell ny kollega i fremtiden
 • Erfaring med å hjelpe en konkret person å lære seg raskere norsk og forstå bedre norsk arbeidskultur
 • En mer mangfoldig og flerkulturell arbeidsplass

Råd til arbeidsgiver som skal ta imot en deltaker på språkpraksis

Tenk gjennom hvilke arenaer dere har på arbeidsplassen, som praksiskandidaten kan delta på og som vil innebære at kandidaten får hørt, lest og/eller snakket mye norsk. Tenk også gjennom om dere har arbeidsoppgaver kandidaten kanutføre, som ikke krever høyt nivå i norsk, men som vil gi muligheter for å øve på å forstå norsk. Vurder i tillegg hvilke arbeidsoppgaver kandidaten kan være med på å utføre sammen med en annen ansatt.

Målet med språkpraksis er å lære norsk. I tillegg til arbeidsoppgaver kan sosiale arenaer som lunsjen også være veldig viktige for å lytte og trene på norsk språk.

Fadder

For at praksisperioden fungerer optimalt er det en fordel at kandidaten har en fast kontaktperson på arbeidsplassen. Som en del av forberedelser kan du finne en dedikert ansatt som vil og kan ha denne rollen. Det kan være hensiktsmessig at det er 2 personer som har denne rollen. Fadderne bør ha følgende ansvar:

 • Sørge for å gi god informasjon til ansatte på egen arbeidsplass om at det kommer en person på språkpraksis, så alle er kjent med hva dette innebærer.
 • Oppfordre ansatte til å inkludere kandidaten i felleskapet (lunsj, samtaler, arrangementer, informasjonsmøter, etc.) i forkant og underveis i praksisperioden.
 • Legge til rette for god mottakelse av språkpraksiskandidaten og gi god informasjon til kandidaten om arbeidsplassen. Sett av tid i det første møtet til å snakke om forventningene du og deltakeren har til hverandre. Fortell om hva din rolle er, og hva du kan bidra med (eventuelt hva du ikke kan bidra med). Bli enige om hvordan dere skal ta opp spørsmål som dukker opp underveis i arbeidshverdagen.
 • Planlegge de to dagene med praksis hver uke, så det er kjent for kandidaten hva som skal skje kommende uke på praksis.
 • Være nærmeste kontaktperson for kandidaten, og bidra til å tilrettelegge for gode dager på praksis. Fadderen kan for eksempel ha en samtale med kandidaten på 10-15 minutter i begynnelsen eller/og på slutten av praksisdagen for å svare på eventuelle spørsmål om språkbruk, arbeidskultur og oppgaver.
 • Ha dialog med kandidatens veileder på NAV-kontoret.
 • Legge til rette for at norsklæreren kan komme på besøk hvis det er aktuelt.
 • Signere timelisten som kandidaten trenger å levere til NAV-kontoret.
 • Skrive attest etter endt praksisperiode, som oppsummerer kort hva praksisen har bestått i, hva kandidaten har gjort og inntrykket av kandidaten.
 • Språkfadderen bør ha tid til å være en tålmodig kollega, som kan veilede og inkludere språkpraksiskandidaten.

Les mer om hvordan språkpraksis kan tilrettelegges på nettsidene til Kompetanse Norge.

Klart og enkelt språk

 • Sett ord på praktiske oppgaver (eksempel: Nå trykker jeg på knappen for å slå på kopimaskinen.)
 • Snakk sakte og tydelig.
 • Gi korte og enkle beskjeder. Be kandidaten gjenta, for å sjekke om beskjeden er forstått.
 • Ikke la deg friste til å bruke google translate (med mindre det er helt nødvendig for å komme videre).
 • Gjentakelser er bra. Det tar tid å lære et nytt språk, så det er fint om kandidaten kan øve seg på samme språksituasjoner flere ganger.
 • Inkluder kandidaten i daglige samtaler.

Kontakt oss

Du kan kontakte oss på epost: flyktningerioslo@vel.oslo.kommune.no