Lavterskel - utviklingsfremmende samtaler

Lavterskel - utviklingsfremmende samtaler, er et utvidet skolehelsetilbud til elever i videregående skole.

Mål

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle gode, fleksible og lett tilgjengelige psykiske helsetilbud til ungdom. Det gjøres gjennom å styrke og videreutvikle skolehelsetjenesten i videregående skole i Oslo kommune. Tjenesten har lokaler på skolene og fungerer som elevenes bedriftshelsetjeneste. Utviklingsfremmende samtaler er et samarbeid mellom helsesøstre, psykiatriske sykepleiere og spesialister fra psykisk helsevern for barn og unge ( BUP).

Målet er å videreutvikle skolehelsetjenesten ved de videregående skolene og gjennom det bidra til at ungdomsgruppen fra 15 år til 22 år får et helhetlig helsetilbud på den skolen de er elever ved.

Hvordan

Utviklingsfremmende samtaler er et lavterskeltilbud der spesialisthelsetjenesten, Utdanningsetaten og kommunehelsetjenesten samarbeider. Det er lagt vekt på elementer som erfaringsmessig er viktige i utformingen av gode psykososiale lavterskeltilbud for ungdom:

 • Tilstedeværelse på ungdommens egen arena
 • Lett tilgjengelige helsetjenester
 • Bygge på ungdommenes «bestilling»
 • Ha tid til ungdommene som oppsøker tjenesten
 • Vise ungdommene respekt
 • Kontinuitet over år
 • Forvalte taushetsplikten etter gjeldende lover og forskrifter
 • Utviklings- og mestringsfremmende perspektiv i arbeidet
 • Tilby samtaletilbud på individ- og gruppenivå
 • Ingen diagnostisering, men arbeidet forutsetter kunnskap om alvorlige psykiske lidelser og henvisning til og samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeid innad på skolene, med foreldre og andre hjelpeinstanser
 • Dele kunnskap og erfaringer om ungdommers behov for hjelp med skolen og andre hjelpeinstanser
 • Samarbeid med ungdommenes organisasjoner
 • De videregående skolene i Oslo kan ha elever fra alle bydeler. For at alle elever i byen skal få en «lik» skolehelsetjeneste kreves det et felles løft der alle bydeler og byens spesialisthelsetjeneste stiller opp og gjør en felles innsats for å nå målet.

Bydelene Nordstrand, Søndre nordstrand og Østensjø samarbeider med psykisk helsevern for barn og unge ( BUP) om en styrket skolehelsetjeneste i sine bydeler.

Kontakt oss

Helseetaten

Koordinator
Annicken Martinez Aasen
Mobil

Dokumenter og lenker