Juridisk seksjon

Juridisk seksjon er faglig sekretariat for klager over bydelens vedtak som skal behandle i Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede eller Oslo kommunes klagenemnd. Det betyr at faglig sekretariat gjør en ny, helhetlig vurdering av saken, og skriver forslag til vedtak, men det er nemndene som har vedtaksmyndighet. Faglig sekretariat behandler klager over bydelens vedtak på følgende saksområder:

 • Tilrettelagt transport (TT)
 • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort)
 • Startlån/tilskudd
 • Kommunal bolig
 • Kommunal bostøtte
 • Kommunalt frikort
 • Ledsagerbevis
 • Omsorg+
 • Dagsenter
 • Trygghetsalarm
 • Kontantstønad for pleie i eget hjem
 • Driftstilskudd til fastleger og fysioterapeuter
 • Fordeling av tilskudd til akuttovernatting og sanitærtilbud for bostedsløse/tilreisende EØS-borgere
 • Fordeling av frivillighetsmidler
 • Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner

Klager som bydelene ikke tar til følge skal sendes til faglig sekretariat for klagebehandling. Ved oversendelse skal bydelene primært bruke SvarUt. Alternativt kan også eDialog brukes.