Gi innspill til høringsutkast – Forprosjekt Hovseterdalen

Om høringsutkastet

Vann- og avløpsetaten har utarbeidet forprosjekt for rehabilitering av vann- og avløpsledninger og gjenåpning av Mærradalsbekken i Hovseterdalen. Forprosjektet vil, sammen med styringsdokumentet for prosjektet, danne grunnlag for en beslutning om gjennomføring av prosjektet. Forprosjektet vil kvalitetssikres av en ekstern part.

Forprosjektrapport Hovseterdalen høringsutkast (PDF 15MB)

Frist for innspill

Høringsfristen er 27. mars 2020.

Høringssvaret sender du til postmottak@vav.oslo.kommune.no.

Veien videre

Vann- og avløpsetaten vil innarbeide høringsinnspill i endelig forprosjektrapport.

Kontakt

Vann- og avløpsetaten

Telefon: 23 48 20 30

E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no