Servicemål

Vi skal

arbeide for å ivareta pasienters, brukeres og pårørendes behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten, den offentlige tannhelsetjenesten, de kommunale helse- og omsorgtjenestene og sosial- og barneverntjenesten (kun Oslo kommune), og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene.

Du kan forvente

 • at vår hjelp er gratis
 • at vi gir deg informasjon og råd, og veileder deg slik at du er i stand til å fremme din sak overfor tjenesten
 • å få være anonym
 • å bli møtt med respekt
 • at du raskt og enkelt får kontakt med oss
 • en fast saksbehandler og at videre arbeid med din sak skjer i samråd med deg
 • hjelp av god faglig kvalitet og klart språk
 • at vi bruker profesjonelle tolker
 • at vi tar tak i problemstillinger som gjelder for flere eller som er av prinsipiell betydning, for å bedre kvaliteten i tjenestene

Hvis du opplever at vi ikke innfrir

 • si i fra til oss dersom du ikke er fornøyd
 • vi vil gå igjennom egne rutiner på området
 • vi vil gi deg en tilbakemelding på klagen din