Oslo Origo

Om oss

Oslo Origo er kommunens egen digitaliseringsetat. Vi jobber for å gjøre hverdagen
til innbyggerne i Oslo enklere og bedre gjennom utviklingen av personlige, treffsikre
og proaktive digitale innbyggertjenester.

Dette jobber vi med

Origo er organisert i flere produktområder som sammen med tjenestesiden utvikler
nye digitale løsninger.

Hvert av disse områdene er organisert og bemannet med tverrfaglige team som
sørger for både drift og utvikling av digitale innbyggertjenester.

Helsedata i Oslo

Helsedata i Oslo jobber for enklere informasjonsflyt i og rundt Oslos helsetjenester.
Helsepersonell skal ha tilgang til den informasjonen de trenger for å gi innbyggerne
den helsehjelpen de har behov for. Dette bidrar til bedre pasientopplevelser og mer
helhetlige, koordinerte og trygge helsetjenester.

Helsedata i Oslos første fokusområde var legevakten. Produktområdet jobbet tett
med Helseetaten i arbeidet med ny legevakt på Aker.

Åpen by

Åpen by åpner Oslo for alle som bor i byen ved å gi bedre oversikt og tilgang til
kommunens lokaler og tjenester.
Åpen by består av to team: Booking og Oslonøkkelen. Den viktigste målgruppen er
frivilligheten: alle de engasjerte ildsjelene som steller i stand frivillig aktivitet i byen
vår og som trenger et sted å være. Det kan både være organisert frivillighet, som for
eksempel korps og idrettslag, og det kan være egenorganisert frivillighet, som når
ungene i nabolaget tar med seg en ball bort på løkka og drar i gang en fotballkamp.

Tilgang til barnehage

Tilgang til barnehage gir innbyggerne en oversiktlig og forutsigbar tilgang til
barnehageplass. Området forenkler tilgangen til rettighetsbaserte tjenester innen
barnehage, blant annet ved å automatisere søknader for redusert foreldrebetaling.
Produktområdet jobber nå med å forbedre hele søknads- og opptaksprosessen for
barnehagene, blant annet ved hjelp av dataflyt og automatisering.

Bo hjemme lenger

Bo hjemme lenger jobber for at eldre innbyggere blir tilbudt riktige tjenester til rett tid,
slik at flere opplever god helse og mestring. Satsingen utvikler digitale løsninger som
gjør det enklere for innbyggere å orientere seg i kommunens tjenestetilbud.

Området jobber nå med å implementere digital søknad for helse- og
omsorgstjenester i bydelene som vil gjøre søknadsprosesser enklere og raskere for
både innbyggere og saksbehandlere. Bo hjemme lenger har også utviklet en veiviser
som gir en digital oversikt over tilbud og tjenester for deg over 60 år i Oslo
kommune. Veiviseren finner du på Oslo kommunes nettsider.

Skjema og søknader

Skjemateamet i Origo jobber for at det skal være enklest mulig for innbyggerne å oppgi
informasjon til og å søke om tjenester fra Oslo kommune. Teamet har utviklet en
skjemaløsning der Oslo kommunes virksomheter selv enkelt kan etablere og forvalte
skjemaer de har behov for i Skjema Studio.

Løsningen er integrert med offentlige registre som Folkeregisteret, som gjør at det er
mulig å hente relevante opplysninger direkte. I tillegg sikrer teamet at skjemaene er
tilgjengelig for alle ved at krav til universell utforming blir fulgt opp og at vi behandler
personopplysninger på en sikker måte.

Personvern og informasjonssikkerhet

Origo utvikler sikre og lovlige digitale løsninger og tjenester som innbyggerne i Oslo
kommune kan ha stor tillit til. Vi har etablert et eget fagmiljø med
informasjonssikkerhetseksperter og jurister som arbeider aktivt sammen med
tverrfaglige utviklingsteam. På den på måten sikrer vi at vi bygger personvern og
informasjonssikkerhet inn i løsningene fra start til slutt.

Metode og organisering

Origo bruker smidige arbeidsmetoder for digital produktutvikling og tjenestedesign,
med innbyggerne i fokus. Vi har identifisert noen prioriterte tjenesteområder og
innbyggerreiser som vi konsentrerer oss om. Her samhandler Origo tett med
ansvarlige etater og bydeler om å løse viktige innbyggerbehov. På denne måten
bidrar vi også til å bygge mer digital kompetanse ute i resten av kommunen.

Origo har gjort seg noen viktige erfaringer gjennom de første årene som byens
digitaliseringssatsing. Les mer om erfaringene i disse artiklene:

Historikk

Oslo Origo ble etablert som et prosjekt i 2017 for å være pådriveren i kommunens
helhetlige digitaliseringsarbeid og for å bidra til at Oslo kommune økte
utviklingstakten for innbyggertjenester. Oppdraget er visualisert gjennom Historien om Tim.

I starten av 2020 ble vi etablert som etat. Origo har 130 fast ansatte (januar 2023).

Les mer om oss på våre nettsider.

Direktør

Tine Reuterdahl

Kommunikasjonsansvarlig,

Therese Bergwitz-Larsen

Kontakt

E-post
postmottak@origo.oslo.kommune.no
Postadresse:
Stortorvet 10
0155 OSLO
Besøksadresse:
Stortorvet 10
0155 OSLO