Forslag til navnsetting av plass ved Akershusstranda

Kulturetaten vil utarbeide utkast til byrådssak om navnsetting av en plass ved Akershusstranda.

26. november-plassen

Vi foreslår at plassen hvor monumentet Sted for erindring (Antony Gormley, 2000) er plassert, får navnet 26. november-plassen. Monumentet er reist til minne om deportasjonen av de norske jødene under den annen verdenskrig. Den største enkeltdeportasjonen fant sted 26. november 1942, da 532 mennesker ble sendt til utryddelse i Auschwitz med skipet Donau. Navnet skal understreke monumentets betydning, og bidra til å gjøre denne datoen og hendelsen i norgeshistorien kjent.

Plassering

Plassen er avgrenset mot Akershusstranda i sør, mot festningsmuren (Prins Carls bastion) i nord, og Kongens gate i øst.

Høringsfrist

Høringsfristen er fredag 26. august 2022. Høringssvar eller spørsmål til saken kan sendes til: postmottak@kul.oslo.kommune.no eller Oslo kommune, Kulturetaten, Pb. 1453 Vika, 0116 Oslo.

Bakgrunn for navnsettingen

Det var, for noen år tilbake, en offentlig diskusjon om navnsetting av plassen. I diskusjonen ble det blitt reist forslag om å gi plassen navn etter enkeltpersoner som ble deportert, eller å gi plassen et navn som vitner om jødisk liv i Oslo utover forfølgelsene under den annen verdenskrig. 

Kulturetaten har drøftet saken med fagmiljøet. Vi vurderer det slik at jøders historie i Oslo, både før og etter krigen, bør minnes og gjøres kjent i større grad enn det gjøres i dag. Dokumentasjon og formidling av enkeltmenneskers liv og skjebne er viktig i denne sammenhengen. Denne plassen er imidlertid ikke knyttet til jødisk historie på annen måte enn at den ligger ved stedet hvor en svært stor del av den norske jødiske befolkningen ble deportert fra sitt hjemland. Diskusjonen om navnet på plassen har vist at navnet på én av de deporterte ikke kan bære betydningen av dette minnet alene.

Saksbehandling

Kommunens myndighet og plikt til å fastsette navn på gater, veier, plasser m.v. og adresser er gitt ved Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) av 17. juni 2005, og forskrift av 26. juni 2009. Navnsetting er videre regulert av Lov om stadnamn av 18. mai 1990 med forskrift. Forslag om fastsetting av plassnavn sendes på offentlig høring, jfr. § 6 i Lov om stadnamn.

Kulturetaten er saksbehandler for saker vedrørende navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i sentrum. Byrådet fatter endelig avgjørelse i navnsettingssaker i sentrum sone, jfr. Instruks for navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo, vedtatt av bystyret 30. august 2000 og av byrådet 23. januar 2001. 

Saken var til høring i februar-mars 2013. Under høringsrunden kom det innspill om at det pågikk omregulering i området. Kulturetaten konkluderte med at navnsettingen burde utstå til reguleringsarbeidet var avsluttet. I tilknytning til at det nærmer seg 80-årsdagen for deportasjonene av norske jøder, er det nå naturlig å reise saken på nytt.

Andre opplysninger

Det gjøres oppmerksom på at Riksantikvaren har reist en fredningssak for deportasjonsmonumentet. Forslaget er på høring, med høringsfrist 23. august 2022. Spørsmålet om fredning av monumentet og saken om navnsetting av området ikke har noen formell sammenheng.