Oppfølgingsundersøkelser

Det følger av kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav e), jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5, at kontrollutvalget skal påse at vedtak bystyret treffer ved behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporter, følges opp.

Oversikt over oppfølgingsundersøkelser
Sak i KontrollutvalgetTittel
Sak 16/24Kvalitet i spesialskole og spesialgrupper (Oppfølging etter rapport 7/2021)
Sak 07/24Kommunens støtteverktøy for krisehåndtering (Oppfølging etter rapport 3/2021) 
Sak 94/23Koordinering for barn og unge med stort hjelpebehov (Oppfølging etter rapport 9/2021) PDF
Sak 93/23Bruk av rammeavtaler - Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Undervisningsbygg Oslo KF (Oppfølging etter rapport 8/2021) PDF
Sak 84/23Forebygging og oppfølging av mobbing og vold (Oppfølging etter rapport 2/2021) PDF
Sak 83/23Barn i sårbare livssituasjoner – barnevern og skoler (Oppfølging etter rapport 15/2020) PDF
Sak 75/23Oppfølging av personer med ruslidelser (Oppfølging etter rapport 12/2020) PDF
Sak 69/23Forebygging av frafall fra videregående opplæring (Oppfølging etter rapport 7/2020)  PDF
Sak 60/23Anskaffelser - kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier  (Oppfølging etter rapport 6/2020) PDF
Sak 46/23Tilsyn og brannforebyggende arbeid (Oppfølging etter rapport 9/2020) PDF
Sak 45/23 Saksbehandling og koordinering av gravearbeider (Oppfølging etter rapport 4/2020) PDF
Sak 44/23 Omsorgsbygg Oslo KFs oppfølging av byggeprosjekter (Oppfølging etter rapport 1/2020) PDF
Sak 18/23Forvaltning av informasjon om kommunal eiendom (Oppfølging etter rapport 7/2019) PDF
Sak 05/23Startlån og tilskudd til egen bolig (Oppfølging etter rapport 13/2020) PDF
Sak 81/22Barneverntjenestens bruk av tolketjenester (Oppfølging etter rapport 8/2020)  PDF
Sak 04/23Overordnet styringsdialog om opplæring (Oppfølging etter rapport 5/2020)  PDF
Sak 80/22Kontraktsoppfølging i Vann- og avløpsetaten (Oppfølging etter rapport 15/2019) PDF
Sak 71/22Ansettelser i kommunen (Oppfølging etter rapport 14/2019) PDF
Sak 03/23Legemiddelhåndtering (Oppfølging etter rapport 13/2019)
Sak 41/22Bydelenes frisklivsarbeid (Oppfølging etter rapport 12/2019) 
Sak 63/22Økonomisk internkontroll i Oslo Havn KF (Oppfølging etter rapport 11/2019)
Sak 56/22Vinterdrift av veinettet (Oppfølging etter rapport 10/2019) 
Sak 49/22Dispensasjoner og oppfølging av mulige ulovligheter  (Oppfølging etter rapport 9/2019)
Sak 81/22Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten (Oppfølging etter rapport 8/2019)
Sak 13/22Kommunens bruk av leverandøroppfølgingssystemet HMSREG (Oppfølging etter rapport 5/2019)
Sak 04/22Tilgjengeligheten til sosiale tjenester i NAV (Oppfølging etter rapport 2/2019)
Sak 34/22Sikkerhetskrav i IKT-anskaffelser (Oppfølging etter rapport 1/2019) 
Sak 42/22Internkontroll i investeringsprosjekter i Omsorgsbygg (Oppfølging etter rapport 18/2018)
Sak 14/22Spesialundervisning i videregående skole (Oppfølging etter rapport 17/2018)
Sak 26/22Ernæringsarbeidet i hjemmetjenesten (Oppfølging etter rapport 16/2018) 
Sak 25/22Rehabilitering i helsehus (Oppfølging etter rapport 15/2018)