Rettssaker

Stevning

En rettssak innledes som hovedregel ved at Oslo kommune ved ordføreren saksøkes eller ved at Kommuneadvokaten på vegne av en av kommunens virksomheter tar ut stevning for tingretten.

Tilsvar og prosesskriv til domstolen

Dersom kommunen saksøkes, vil stevningen bli sendt over til Kommuneadvokaten for videre behandling. Kommuneadvokaten vil oversende stevningen til uttalelse til vedkommende virksomhet. Kommuneadvokaten vil regelmessig be om kommentarer til stevningen, oversendelse av dokumenter som kan være av betydning for saken og forslag til vitner. På bakgrunn av dette skriver Kommuneadvokaten tilsvar som sendes retten.

Dersom Kommuneadvokaten skal ta ut stevning på vegne av en av kommunens virksomheter, trengs tilsvarende dokumentasjon og informasjon fra klienten.

Ofte vil det også bli utvekslet ytterligere prosesskriv. Prosedyren med samarbeid og kontakt med klienten står sentralt forut for en rettslig behandling av en sak.

Forlik

Eventuelt forlik bør vurderes allerede i forbindelse med at det gis uttalelse til stevningen. Hvem i kommunen som har forlikskompetanse i ulike saker følger av kommunens rettsinstruks og byrådssak 1534/01. Forlik kan eventuelt inngås ved bruk av såkalt rettsmegling, det vil si at retten bistår under forhandlingene.

Hovedforhandling

Dersom en sak ikke forlikes, og heller ikke avvises eller trekkes, gjennomføres det hovedforhandling før dom faller. Under hovedforhandlingen vil som hovedregel virksomheten bistå Kommuneadvokaten med en "partsrepresentant". Det er viktig at partsrepresentanten har god kjennskap til saken og er tilgjengelig under hele prosessen.

Dom / anke

Dersom kommunen taper saken, må det vurderes om saken skal ankes. Ankefristen er vanligvis en måned fra dommens forkynnelse. Rettsinstruksen og byrådssak 298/2019 regulerer også hvem som kan treffe avgjørelse om å anke.