Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler er et bindeledd mellom en reguleringsplan og gjennomføring av planen. Her beskrives hva avtalen er og hvordan prosessen foregår.

Hvorfor lage utbyggingsavtaler?

Kommunen har en viktig rolle med å bidra til god områdeutvikling.

Overordnede planer som kommuneplan, kommunedelplaner, områdereguelringsplaner og planprogram med veiledende prinsipplan for offentlige rom (VPOR), beskriver utformingen av offentlig infrastruktur og offentlige rom.

Det lages detaljreguleringsplaner, hvor disse overordnede infrastrukturtiltakene er tatt inn som rekkefølgebestemmelser. Hvem som skal bygge og hvem som skal finansiere de offentlige tiltakene avklares i utbyggingsavtalene.

Gjennom utbyggingsavtaler kan utbygger bidra til et «spleiselag» til nødvendig infrastruktur i et utbyggingsområde. Utbyggingsavtaler gir kommunen en mer aktiv rolle i tilrettelegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter .

Utbyggingsavtaler sikrer offentlige rom

Oslo er i endring. Byen fortettes og tidligere næringsområder transformeres til nye boligområder. Nye boliger og ny bruk av områder krever etablering av teknisk infrastruktur, som:

 • plasser
 • grøntområder
 • turveier
 • veier
 • gater
 • sykkelveier
 • avfallshåndtering
 • T-banestasjoner og trikketraséer

Hva er forutsigbarhetsvedtaket?

Forutsigbarhetsvedtaket sier at Oslo kommune har en forventning om at det inngås utbyggingsavtaler til gjennomføring av reguleringsplaner. Hovedprinsippet i vedtaket er at utbyggere skal finansiere eller bygge nødvendig teknisk og blå/grå/grønn infrastruktur.

Forutsigbarhetsvedtaket er forankret i "Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030".

Utbyggingsavtalers funksjon

 • Sikre kvalitet i nye utviklingsområder, samt ved fortetting i eksisterende byområder, ved at nødvendig offentlig infrastruktur sikres finansiert og opparbeidet
 • Bidra til at utbygging skjer i henhold til de intensjoner som er nedfelt i kommunens utbyggingspolitikk og arealplaner
 • Sikre økonomisk bidrag fra utbygger til nødvendig kommunal infrastruktur, eller etter avtale at utbygger selv bygger hele eller deler av infrastrukturen
 • Sikrer utbyggere mulighet til å få igangsettingstillatelse, selv med svært omfattende rekkefølgebestemmelser.

Hvordan blir avtalen utarbeidet og vedtatt?

 1. Varsel om oppstart: Oppstart av forhandlinger mellom Oslo kommune og utbygger/grunneier. Eiendoms- og byfornyelsesetaten forhandler utbyggingsavtaler på vegne av Oslo kommune.
 2. Innspill: Berørte parter har mulighet til å komme med innspill og kommentarer.
 3. Utkast: Utkast til fremforhandlet utbyggingsavtale legges ut til offentlig høring.
 4. Vedtak: Avtalen sendes til politisk behandling. Bystyret vedtar utbyggingsavtaler. Politisk behandling skjer parallelt eller etter tilhørende reguleringsplanarbeid.

Innhold i utbyggingsavtaler

Innholdsmessig er det to varianter av innhold i utbyggingsavtaler, som kan kombineres i den enkelte avtale:

Utbygger/grunneier bygger selv

Utbygger/grunneier bygger det aktuelle tiltaket selv. Utbygger overleverer tiltaket til kommunen når det er ferdig.

Utbygger/grunneier betaler kommunen for å bygge

Utbygger/grunneier betaler kommunen for å bygge tiltaket. Utbygger får igangsettingstillatelse når tiltaket er finansiert. Kommunen sørger for å bygge tiltaket når byggegrunn er overlevert/frigjort.

Bestilling av sonderingsmøte

Et sonderingsmøte er starten på forhandlinger om en utbyggingsavtale mellom utbygger og Oslo kommune. Utbygger må bestille et sonderingsmøte ved å trykke på lenken under. Det er viktig at all relevant informasjon fylles ut i det digitale skjemaet, slik at forhandlingsprosessen ikke forsinkes. Når skjemaet er mottatt av EBY vil vi ta kontakt med oppgitt kontaktperson for å avtale møtetidspunkt.

Fyll ut digitalt skjema (logg inn)

Kontaktinformasjon

De geografiske områdene har hver sin kontaktperson. For å se de geografiske avgrensingene, kan du laste ned kartet under.

Kontaktperson for seksjon Hovinbyen:
Anders L. Solheim, seksjonssjef
E-post: anders.l.solheim@eby.oslo.kommune.no
Mobil: +47 469 65 588

Kontaktperson for seksjon Oslo vest og Fjordbyen (inkl. indre by):
Margrethe Pran, seksjonssjef
Mobil: +47 452 68 451

Kontaktperson for seksjon Oslo syd og Groruddalen:
Henriette Vidnes, seksjonssjef
E-post: henriette.vidnes@eby.oslo.kommune.no
Mobil: +47 993 82 215

Solveig Pettersen
Kommunikasjonsrådgiver Eiendoms- og byfornyelsesetaten
E-post: solveig.pettersen@eby.oslo.kommune.no
Mobil: +47 958 82 631

Gå til Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Gå til kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten