Tiltak Verkensvannet

Demningen i Verkensvannet skal rehabiliteres. For å ivareta sikkerheten og følge opp varsel om pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er vannstanden i Verkensvannet på Dikemark redusert til anbefalt nivå.

Hva skal vi gjøre?

Demningskonstruksjonen i Verkensvannet oppfyller ikke dagens forskriftskrav knyttet til stabilitet og flomavledning. Det må derfor gjøres omfattende tiltak på demningen. I påvente av planlegging, prosjektering og gjennomføring av disse, var det behov for umiddelbare tiltak for å kunne ivareta sikkerheten rundt og nedenfor demningen.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har etter varsel om pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) derfor senket vannstanden i Verkensvannet. Vannstanden er senket til anbefalt nivå for å sikre at dammen opprettholder tilstrekkelig sikkerhet.

Hva skjer når?

Arbeidet med å redusere vannstanden startet i midten av desember 2022, reduksjonen skjedde gradvis, og var ferdig i mars 2023. Vannstanden vil imidlertid variere gjennom året som følge av naturlige variasjoner i nedbør, snøsmelting mv.

EBY forbereder nå selve rehabilitering av demningen. Miljøkartlegging og prosjektering av tiltak er igangsatt og når dette er ferdig vil vi engasjere entreprenør til selve gjennomføringen. Det forberedende arbeidet vil foregå i 2023 og selve rehabiliteringen av demningen planlegges gjennomført i 2024.

NVE forutsetter i sitt varsel om pålegg at demningen er ferdig utbedret innen utgangen av 2024.

Senkning av vannstanden

Det umiddelbare tiltaket ble gjennomført ved at vannstanden i Verkensvannet ble senket til pålagt nivå på kote 182,15, for å redusere belastningen på demningen frem til permanente tiltak blir gjennomført. Vannstanden er redusert på en forsvarlig måte og i tråd med føringer som sikrer at fisker, bunndyr og fugl tilpasser seg den lavere vannstanden. Med dette tiltaket har vi oppnådd redusert trykk og økt stabilitet på selve demningen.

Konsekvenser av vannsenkningen

Lavere vannstand fører til endringer som midlertidig kan oppleves som uheldige for beboere og brukere av vannene. Til tross for vannsenkningen har f.eks. Svinesjøen ikke mistet sine forbindelser med Nordvannet, men det er viktig å merke seg at disse har blitt grunnere.

For å kartlegge konsekvensene av senket vannstandsnivå i magasinet, og se på eventuelle avbøtende tiltak, ble det i juni 2023 gjennomført befaring av innleide konsulenter med nødvendig fagkompetanse. Multiconsult utarbeidet en rapport som beskriver observerte skader på naturmangfold og mulige konsekvensene vannstandsenkningen kan ha medført for naturmangfoldet. Rapporten oppsummerte med at det til tross for observerte konsekvenser ikke var behov for strakstiltak. Det ble bl.a. sett særskilt på storørretens vandringsmuligheter i vassdraget, men det ble ikke observert noen vedvarende vandrings-hinder for storørreten. Vandringsmulighetene ble vurdert å ikke være påvirket av den pålagte vannstandssenkningen og storørreten har fortsatt tilgang til Grobruelva og ville komme seg opp dit for å gyte i høst.

Selv om det ikke var behov for strakstiltak ble det anbefalt noen tiltak i videre oppfølging: å gjennomføre en ny befaring ved økt vannføring i vassdraget høsten 2023 og en egen vurdering av mulige konsekvenser for fugl neste sesong. EBY har fulgt opp anbefalingene med befaring høsten 2023 ved at Multiconsult foretok en ny befaring i september 2023. Det var høyere vannstand ved denne befaringen og de fleste bekkene hadde fått tydeligere kanaler ved utløpene i Dikemarkvannene. Det ble heller ikke ved denne befaringen observert hindre som kunne påvirke storørretens mulighet for vandring opp Grobruelva. Dette er positivt for fisk og fiskevandring.

Her kan du lese Multiconsult sin rapport om konsekvenser av vannstandssenkningen (PDF)

Her kan du lese Multiconsults rapport om oppfølgingen av konsekvenser av vannstandssenkningen fra høsten 2023 (PDF)

Anbefalingen om å vurdere eventuelle konsekvenser for fuglelivet neste sesong følges opp med befaring og nye vurderinger våren 2024.

Også denne vinteren vil det bli skiltet med fare for usikker is i områder rundt kanalene og andre steder det kan oppstå som følge av den nye vannstanden. Det er viktig at alle som bruker vannene vinterstid utviser normal aktsomhet ved ferdsel på isen.

Rehabilitering av demningen

Vi er i gang med å forberede rehabiliteringen av demningen og i høst skal vi foreta grunnundersøkelsene rundt demningen. Multiconsult er engasjert for å kartlegge viktige miljøforhold som skal ivaretas i det videre arbeidet, og prosjektere selve rehabiliteringen. Prosjektering av den nye løsningen vil inngå i en teknisk plan som skal godkjennes av NVE før utbedringen kan igangsettes. Videre skal kartlegginger og vurderinger av konsekvensene av midlertidige og permanente tiltak belyses i en areal- og miljøplan. Denne planen vil også inneholde eventuelle avbøtende tiltak som er nødvendige for å redusere konsekvensene for miljø og brukere under selve rehabiliteringsarbeidene. Areal- og miljøplan skal godkjennes av Asker kommune før utbedringsarbeidene kan igangsettes.

De fysiske kartleggingstiltakene er i gang med bl.a. kartlegging av bunntopografi av magasinet i de fire vannene; Verkensvannet, Nordvannet, Svinesjøen og Ulvenvannet. I tillegg vil vi i september gjennomføre nødvendige grunnundersøkelser for bl.a. å kartlegge dybde til fjell og tykkelser på lag av grus, sand, leire m.m. Resultatene vil bli brukt i videre prosjektering av rehabiliteringstiltakene.

I dag vokser det vegetasjon tett på demningen som må utgjør en risiko for damsikkerheten med røtter som påvirker demningskonstruksjonen. Denne vegetasjonen må derfor fjernes og Statsforvalteren har gitt tillatelse til å fjerne vegetasjon i et område på omtrent fem meter på hver side av demningen. Fjerningen skal foregå på en skånsom måte som i minst mulig grad skader gjenstående vegetasjon eller forårsaker sår i terrenget. Arbeidet vil foregår fra uke 46, med oppstart mandag 13. november 2023.

Ansvarlig for tiltaket

Eiendoms- og byfornyelsesetaten er ansvarlig for tiltaket og har engasjert vassdragsteknisk ansvarlig (VTA). VTA vil gjennomføre tilsyn med tiltaket med fokus på sikkerhet for allmenheten.

Ettersom demningen ligger i Asker kommune og Dikemarkvannene i Asker kommune og delvis i Lier kommune har EBY kontakt med kommunene om gjennomføring og oppfølging av tiltaket.

Kontakt Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Spørsmål om arbeidene kan rettes til:

Trond Kristian Skjolden, seksjonsleder for Byggteknisk seksjon

Lena Nesset, kommunikasjonssjef

Hilde Gunn Øye, kommunikasjonsrådgiver