Tiltak Verkensvannet

For å ivareta sikkerheten og følge opp varsel om pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) reduseres nå vannstanden i Verkensvannet på Dikemark.

Fakta om Verkensvannet

  • Verkensvannet ligger på Dikemark i Asker kommune.
  • Sammen med Ulvenvannet, Nordvannet og Svinesjøen utgjør Verkensvannet Dikemarkvannene.
  • Demningskonstruksjonen på Verkensvannet oppfyller ikke forskriftskrav knyttet til stabilitet og flomavledning
  • Det er behov for omfattende utbedringer på demningen og umiddelbare tiltak i påvente av rehabiliteringen.
  • Oslo kommune og staten ved Oslo Universitetssykehus er to store grunneiere på Dikemark, men hvem som eier demningen i Verkensvannet er p.t. ikke avklart.
  • I påvente av rettslig eieravklaring har Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten påtatt seg ansvaret for demningen og å gjennomføre de umiddelbare tiltakene.

Hva skal vi gjøre?

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har satt i gang senkning av vannstanden i Verkensvannet. Vannstanden må senkes til forsvarlig nivå for å sikre at dammen opprettholder et tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

Demningskonstruksjonen oppfyller ikke dagens forskriftskrav knyttet til stabilitet og flomavledning. Det må derfor gjøres omfattende utbedringer på demningen og i påvente av planlegging og gjennomføring av disse, er det behov for umiddelbare tiltak for å kunne ivareta sikkerheten rundt og nedenfor demningen.

Hva skjer når?

Arbeidet med å redusere vannstanden startet i midten av desember 2022 og reduksjonen vil skje gradvis. Etter planen, og i tråd med varsel om pålegg fra NVE, skulle anbefalt vannstand være etablert fra midten av januar. Pga. store nedbørsmengder i desember og januar, med stort tilsig til Verkensvannet, vil imidlertid senkning til anbefalt vannstand ta lenger tid.

EBY har også starter opp innledende planlegging av den permanente rehabiliteringen. NVE forutsetter i sitt varsel om pålegg at demningen er ferdig utbedret innen utgangen av 2024, uavhengig av hvem som anses som eier av demningen.

Hvordan skjer det?

Vannstanden i Verkensvannet må senkes med ca. 60 cm i forhold til normalen for å redusere belastningen på demningen frem til permanente tiltak blir gjennomført. Reduksjonen i vannstanden vil foregå på en forsvarlig måte og i tråd med føringer som skal sikre at fisker, bunndyr og fugl tilpasser seg den lavere vannstanden.

Selve tiltaket gjøres ved at flomlukene på demningen gradvis åpnes, slik at vann slippes ut av Verkensvannet og videre nedover i vassdraget. Dette vil utføres på en kontrollert måte, og vil medføre en gradvis senkning av vannstanden som innebærer redusert trykk og økt stabilitet på selve demningen.

Konsekvenser av tiltaket i vinter

Endret vannstand i Verkensvannet kan føre til usikker is i områder rundt kanalene mellom vannene denne vinteren. Endret vannstand fører gjerne til endrede strømningsforhold i vannet, noe som påvirker hvordan isen legger seg. Det er derfor viktig å utvise særskilt aktsomhet før ferdsel på isen i vinter. Det er skiltet med fare for usikker is der dette kan oppstå.

Ansvarlig for tiltaket

Eiendoms- og byfornyelsesetaten er ansvarlig for tiltaket og har engasjert vassdragsteknisk ansvarlig (VTA). VTA vil gjennomføre tilsyn med tiltaket med fokus på sikkerhet for allmenheten.

Ettersom demningen ligger i Asker kommune og Dikemarkvannene i Asker kommune og delvis i Lier kommune har EBY kontakt med kommunene om gjennomføring og oppfølging av tiltaket.

Kontakt Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Spørsmål om arbeidene kan rettes til seksjonsleder for Byggteknisk seksjon:

Trond Kristian Skjolden.

Du kan også kontakte:

Kommunikasjonssjef Lena Nesset.

Kommunikasjonsrådgiver Hilde Gunn Øye.

E-post: hildegunn.oye@eby.oslo.kommune.no

Telefon: 92 63 40 77