Tiltak Verkensvannet

Demningen i Verkensvannet skal rehabiliteres. For å ivareta sikkerheten og følge opp varsel om pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er vannstanden i Verkensvannet på Dikemark redusert til anbefalt nivå.

Hva skal vi gjøre?

Demningskonstruksjonen i Verkensvannet oppfyller ikke dagens forskriftskrav knyttet til stabilitet og flomavledning. Det må derfor gjøres omfattende tiltak på demningen. I påvente av planlegging, prosjektering og gjennomføring av disse, var det behov for umiddelbare tiltak for å kunne ivareta sikkerheten rundt og nedenfor demningen.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har etter varsel om pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) derfor senket vannstanden i Verkensvannet. Vannstanden er senket til anbefalt nivå for å sikre at dammen opprettholder tilstrekkelig sikkerhet.

Hva skjer når?

Arbeidet med å redusere vannstanden ble gjennomført gradvis i perioden desember 2022 til mars 2023. Vannstanden vil imidlertid variere gjennom året som følge av naturlige variasjoner i nedbør, snøsmelting mv.

EBY forbereder nå selve rehabiliteringen av demningen. Miljøkartlegging og prosjektering av tiltak er igangsatt og når dette er ferdig vil vi engasjere entreprenør til selve gjennomføringen. Det
forberedende arbeidet startet opp i 2023 og selve rehabiliteringen av demningen planlegges
gjennomført i 2024.

NVE forutsetter i sitt varsel om pålegg at demningen er ferdig utbedret innen utgangen av 2024.

Senkning av vannstanden

Det umiddelbare tiltaket ble gjennomført ved at vannstanden i Verkensvannet ble senket til pålagt nivå på kote 182,15, for å redusere belastningen på demningen frem til permanente tiltak blir gjennomført. Vannstanden er redusert på en forsvarlig måte og i tråd med føringer som sikrer at fisker, bunndyr og fugl tilpasser seg den lavere vannstanden. Med dette tiltaket har vi oppnådd
redusert trykk og økt stabilitet på selve demningen.

Konsekvenser av vannsenkningen

Lavere vannstand fører til endringer som midlertidig kan oppleves som uheldige for beboere og
brukere av vannene. Til tross for vannsenkningen har f.eks. Svinesjøen ikke mistet sine forbindelser med Nordvannet, men det er viktig å merke seg at disse har blitt grunnere.

For å kartlegge konsekvensene av senket vannstandsnivå i magasinet, og se på eventuelle
avbøtende tiltak, ble det våren og høsten 2023 gjennomført befaringer av innleide konsulenter med nødvendig fagkompetanse. Multiconsult utarbeidet en rapport som beskriver observerte skader på naturmangfold og mulige konsekvenser vannstandsenkningen kan ha medført for naturmangfoldet. Rapporten oppsummerte med at det til tross for observerte konsekvenser ikke var behov for strakstiltak. Det ble bl.a. sett særskilt på storørretens vandringsmuligheter i vassdraget, men det ble ikke observert noen vedvarende vandringshindre for storørreten. Vandringsmulighetene ble vurdert ikke å være påvirket av den pålagte vannstandssenkningen og storørreten har fortsatt tilgang til Grobruelva og ville komme seg opp dit for å gyte på høsten.

Det er anbefalt en egen vurdering av mulige konsekvenser for fugl neste sesong, noe EBY følger opp med nye befaringer våren 2024.

Her kan du lese Multiconsult sin rapport om konsekvenser av vannstandssenkningen (PDF)

Her kan du lese Multiconsults rapport om oppfølgingen av konsekvenser av vannstandssenkningen fra høsten 2023 (PDF)

Det er også denne vinteren skiltet med fare for usikker is i områder rundt kanalene og andre steder det kan oppstå som følge av den nye vannstanden. Det er viktig at alle som bruker vannene
vinterstid utviser normal aktsomhet ved ferdsel på isen.

Rehabilitering av demningen

Vi er i gang med å forberede rehabiliteringen av demningen. Multiconsult er engasjert for å kartlegge viktige miljøforhold som skal ivaretas i det videre arbeidet og prosjektere selve rehabiliteringen. Prosjektering av den nye løsningen vil inngå i en teknisk plan som skal godkjennes av NVE før utbedringen kan igangsettes. Videre skal kartlegginger og vurderinger av konsekvensene av midlertidige og permanente tiltak belyses i en areal- og miljøplan. Denne planen vil også inneholde eventuelle avbøtende tiltak som er nødvendige for å redusere konsekvensene for miljø og brukere under selve rehabiliteringsarbeidet. Areal- og miljøplan skal godkjennes av Asker kommune før utbedringsarbeidet kan igangsettes.

Det er gjennomført flere fysiske kartleggingstiltak, bl.a. kartlegging av bunntopografi av magasinet i de fire vannene; Verkensvannet, Nordvannet, Svinesjøen og Ulvenvannet. I tillegg er det gjennomført nødvendige grunnundersøkelser for bl.a. å kartlegge dybde til fjell og tykkelser på lag av grus, sand, leire m.m. Resultatene vil bli brukt i videre prosjektering av rehabiliteringstiltakene.

Vegetasjon som vokste tett på demningen som utgjorde en risiko for damsikkerheten med røtter som påvirker demningskonstruksjonen, er fjernet etter tillatelse fra Statsforvalteren.
Planleggingen har nå kommet så langt at grunneiere som er direkte berørt av selve demningsarbeidene er blitt nabovarslet i februar 2024. Når nødvendige offentlige tillatelser, fra bl.a. NVE og Asker kommune foreligger, og entreprenør er engasjert, vil selve rehabiliteringen starte opp. Slik det nå ser ut vil arbeidet etter planen kunne gjennomføres i perioden juni-desember 2024, forutsatt at alle tillatelser m.m. er på plass.

Blant arbeidet som skal utføres i anleggsperioden er at eksisterende kraftinntak rives, nytt overløp i betong etableres og ny betongplate støpes rett oppstrøms for demningen. Det skal lages en
midlertidig demning (fangdam) oppstrøms for opprettholdelse av vannspeilet i magasinene
gjennom anleggsperioden. Det legges til grunn at veien over dammen opprettholdes i hele
anleggsperioden og vi vil i størst mulig grad bevare dagens eksisterende konstruksjon av
demningen.

Ansvarlig for tiltaket

Eiendoms- og byfornyelsesetaten er ansvarlig for tiltaket og har engasjert vassdragsteknisk ansvarlig (VTA). VTA vil gjennomføre tilsyn med tiltaket med fokus på sikkerhet for allmenheten.

Ettersom demningen ligger i Asker kommune og Dikemarkvannene i Asker kommune og delvis i Lier kommune har EBY kontakt med kommunene om gjennomføring og oppfølging av tiltaket.

Kontakt Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Spørsmål om arbeidene kan rettes til:

Trond Kristian Skjolden, seksjonsleder for Byggteknisk seksjon

Lena Nesset, kommunikasjonssjef

Hilde Gunn Øye, kommunikasjonsrådgiver