Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Thorleif Haugs vei - Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

Utbyggingsavtalen vil omfatte opparbeidelse av vei, fortau og tursti innenfor planområdet.

Oslo kommune ved Eiendoms-  og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med TH Haugs Vei AS c/o OBOS Nye Hjem for gnr. 33, bnr. 18.

Utbyggingsavtalen vil omfatte opparbeidelse av vei, fortau og tursti innenfor planområdet.

 

For mer informasjon se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201514785.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut på offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 første ledd.

Innspill til forhandlingene kan sendes til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo, eller
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Merk saken med "Sak 19/1086"

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Line Ringsøy Johnsen, telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no