Sinsenveien 45-49 – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Sinsenveien 45-49 AS og Sinsenveien 43 ANS om gjennomføring av reguleringsplan for Sinsenveien 45-49.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 20.10.2021 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201307159.

Kopi av utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 15. august 2022.

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk merknaden med «Sak 20/596».

Kontakt

Francesca Vyvial
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon 21 80 21 80

Dokumenter

Utbyggingsavtale (PDF)

Vedlegg

Vedlegg 1 Overordnet plan (PDF)
Vedlegg 2 Reguleringsplankart (PDF)
Vedlegg 3 Reguleringsbestemmelser (PDF)
Vedlegg 4 Eiendommen (PDF)
Vedlegg 5 Kontantbidragstiltakene (PDF)
Vedlegg 6 Realytelser og andre ytelser (PDF)
Vedlegg 7 Overdragelse av arealer (PDF)
Vedlegg 8 Anleggsbidrag(PDF)
Vedlegg 9 Usikkerhetsanalyse VPOR Løren og Økern (PDF)
Vedlegg 10 Kostnadsberegning Lørenveien 51 m.fl. (PDF)
Vedlegg 11 Firmaattest Sinsenveien 45-49 (PDF)
Vedlegg 12 Firmaattest Sinsenveien 43 ANS (PDF)