Refstadveien 102 - Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Refstadveien 102 AS om gjennomføring av reguleringsplan for Refstadveien 102.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse/oppgradering av offentlig infrastruktur i området. Reguleringsplanen er sendt til politisk behandling 25.06.2021 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201715003.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd. 

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 4. januar 2022. 

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med «Sak 21/1372».

Kontakt

Karen Kavli Setnes
Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no