Hagegata 27 – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer opparbeidelse av offentlig og offentlig tilgjengelig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Hagegaten 27 ANS om gjennomføring av reguleringsplan for Hagegata 27.

Avtalen regulerer opparbeidelse av offentlig og offentlig tilgjengelig infrastruktur i området.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 11.12.2019 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201415870.

Utbyggingsavtalen kan også leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 17. april 2022.

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med «Sak 19/1986».

Kontakt

Line Ringsøy Johnsen,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon 21 80 21 80

Dokumenter

Utbyggingsavtale med vedlegg (PDF)

Vedlegg

Vedlegg 1 Reguleringsplankart
Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser
Vedlegg 3 Kartskisse Eiendom
Vedlegg 4 Kartskisse Realytelse og andre ytelser
Vedlegg 5 Intern kostnadsberegning
Vedlegg 6 Firmaattest for Hagegaten 27 ANS