Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Eterveien/Bogerudveien - oppstart av forhandlinger

Forhandlingene vil omfatte opparbeidelse av friområde og fortau.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger med JM Norge AS, vedr. utbyggingsavtale for Eterveien 10 og 12, og Bogerudveien 5, gnr. 163 bnr. 8.

 

Utbyggingsavtalen vil omfatte opparbeidelse av friområde og fortau langs bebyggelsen i Bogerudveien. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingen rettes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
  • Henvendelser merkes med "Eterveien/Bogerudveien"

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni nr. 71 § 17-4 første ledd.

Kontaktperson ved spørsmål:

  • Birger Weld
  • Tlf. 476 71 474