Kunngjøringer

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for oppgradering av Storgata

I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 varsles det om at Oslo kommune ved Bymiljøetaten starter opp arbeid med detaljreguleringsplan for Storgata mellom Kirkeristen og Nybrua.

Hensikten med arbeidet er å bedre forholdene for fotgjengere og kollektivtrafikken i hele Storgata, samt generell opprusting av gata. Planområdet omfatter også  sykkelforbindelse mellom Storgata og Torggata i forlengelse av Christian Kroghs gate, med formål om å tilrettelegge for en sykkelvei med fortau. 

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter § 5 i Forskrift om konsekvensutredning.  Planmyndigheten og forslagsstiller er blitt enige om at det er hensiktsmessig med felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad, jf. pbl § 12-15. Det vil si at reguleringsarbeidet vil pågå samtidig med utarbeidelsen av byggesøknad for tiltaket. 

Planområdet er avgrenset som vist på kartet.

Kunngjøringen blir også publisert på www.sweco.no.

I forbindelse med varslingen inviteres det til informasjonsmøte, der det orienteres om planene og blir mulighet for å stille spørsmål om arbeidet. Møtet holdes på Anker Hotell i Storgata 55, onsdag 9.desember kl. 15.00-16.30.  

Frist for innsending av innspill og merknader er satt til 4.januar 2016. 

Spørsmål, kommentarer og merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til 
Sweco Norge AS v/ Tanja Båst Mork tanja.mork@sweco.no.

 

Kunngjøring 27.11.2015 (PDF 288KB) 

Kart over planområdet Storgata (PDF 680KB)