Kunngjøring om utvidelse av planområdet

Detaljregulering av Ytre ringvei, fra Stordamveien til Ulsrud vgs.

Bymiljøetaten arbeider med å lage forslag til detaljregulering av fortau, sykkelfelt og kjørebane langs Ytre ringvei, fra Stordamveien til Ulsrud videregående skole. Målet med planen å tilrettelegge bedre for gående og syklende på strekningen. Tilretteleggingen vil medføre til at vegarealet får større total bredde enn i dag, dette kan påvirke tilstøtende arealer, også arealer avsatt til friområder og sjø og vassdrag (Trasoppbekken) i kommuneplanen. Detaljreguleringsplanen skal konsekvensutredes for tema naturmangfold.

I forbindelse med planarbeidet ser man behov for en utvidelse av eksiterende planområdet. Utvidelsene utgjør totalt et areal på ca. 9 daa.

Reguleringsplanen utarbeides av Rambøll Norge AS og Henning Larsen arkitekter AS på vegne av Oslo kommune, Bymiljøetaten. Hvis du har innspill til utvidelsen av planen, kan du sende det til Henning Larsen arkitekter AS v/Tor Nilsen innen 25. september 2023.

E-post: tor.nilsen@henninglarsen.com. Adresse: Erik Børresens alle 7, Drammen 3015

Kontakt

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Bymiljøetaten på tlf. 23 48 20 30 eller e-post postmottak@bym.oslo.kommune.no /merk Reguleringsplan Ytre Ringvei.

Se også