Sykkeltilrettelegging langs Ytre Ringvei fra Stordamveien til Ulsrud videregående skole

Bymiljøetaten skal tilrettelegge bedre for gående og syklende langs Ytre Ringvei fra Stordamveien til Ulsrud videregående skole.

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten arbeider med å lage et planforslag til detaljregulering av fortau, sykkelfelt og kjørebane på strekningen. I tillegg til å tilrettelegge bedre for gående og syklende, skal planen også finne løsninger for utforming av bussholdeplasser og tilrettelegging for sykling i kryss.

I arbeidet med detaljreguleringen skal Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten også sikre at gjenåpning av Bølerbekken langs deler av General Ruges vei ikke kommer i konflikt med sykkelprosjektet.

Et sentralt utgangspunkt for valg av løsning er Gatenormal for Oslo fra 2020, som brukes ved planlegging av alle kommunale gater i Oslo.

Bymiljøetaten arbeidet i 2022 med en løsning der dagens sykkelfelt erstattes med brede, opphøyde sykkelfelt i begge retninger langs hele strekningen. Den opprinnelig foreslåtte løsningen innebar en avgrensning innenfor området vist her.
Etter en ny vurdering på slutten av året ble området utvidet noe (områder markert i rødt).
I 2022 har Bymiljøetaten vært i dialog med og fått innspill fra ulike interessenter, blant annet grunneiere, naboer, styrer i sameier, skoler, Ruter, Vann- og avløpsetaten og Plan- og bygningsetaten. Planforslaget ble ferdigstilt på slutten av 2022 og planlagt innsendt til Plan- og bygningsetaten i starten av 2023.

Før planforslaget sendes inn ønsker Bymiljøetaten å vurdere en alternativ løsning som vil være mindre arealkrevende på deler av strekningen. Dette skjer som et resultat dialogen med ulike interessenter og Plan- og bygningsetaten og de konsekvensene som arealbehovet i den opprinnelig foreslåtte løsningen vil ha på private eiendommer, trær/vegetasjon, støyskjermer og kostnader. Bymiljøetaten har arbeidet med dette alternativet i 2023.

Medvirkning

Sensommeren 2023 informeres det nærmere om prosjektet og det blir mulighet til å komme med innspill.

Utvidelse av planområdet
Som et resultat av arbeidet med den alternative løsningen, er det behov for å ytterligere utvide planområdet på enkelte steder langs strekningen. Det ble sendt ut varsel om denne utvidelsen til innbyggere i området 04.9.2023. Frist for innspill er 26.9.2023.

I dette dokumentet kan du se hvilke områder dette er.

Her kan du også se kart over hele det oppdaterte planområdet (de svarte strekene planavgrensningen fra 2022, de blå strekene er utvidelsene av planområdet).

Informasjonsmøte og åpen kontordag
Bymiljøetaten inviterer til et digitalt informasjonsmøte 13. september kl 18. Her vil det blant annet gis generell informasjon om prosjektet, den alternative løsningen vil presenteres og det vil informeres om prosessen videre.

Her kan du se presentasjonen fra informasjonsmøtet

Her kan du se tegninger av den nye løsningen. Merk at tegningene er foreløpige og kan endres.

Dagen etter, 14. september, inviterer Bymiljøetaten til åpen kontordag i samlingssalen på Trasop skole mellom klokken 16-19. Her kan du møte etaten direkte og få mer informasjon om det du måtte lure på.

Vi oppfordrer til å sende oss en kort bekreftelse på at du/dere ønsker å komme og hva slags tema du ønsker å snakke med oss om. Dette sendes til epost; postmottak@bym.oslo.kommune.no (merk mailen 'Åpen kontordag Ytre Ringvei')

I tillegg til at det er mulig å sende inn innspill knyttet til selve planutvidelsen, er det mulig å sende inn innspill i forbindelse med informasjonsmøtet og den åpne kontordagen. Frist for innspill her er også 26.9.2023.

Konsekvenser av tiltaket

Tilretteleggingen medfører at vegarealet blir bredere. Hvordan dette kommer til å påvirke tilstøtende arealer - eiendommer og grøntområder - kartlegges og vurderes før planforslaget sendes til Plan- og bygningsetaten.

Hvor skjer det?

Kartet viser den 3,3 kilometer lange strekningen fra Stordamveien til Ulsrud videregående skole.

Hva skjer når?

Det ble sendt ut varsel om utvidelse av planområdet 04.9.2023. Frist for innspill er 26.9.2023. Digitalt informasjonsmøte holdes 13. september og åpen kontordag 14. september. Frist for skriftlige innspill er 26.9.2023. Se også mer informasjon under overskriften Medvirkning.

Planforslaget forventes å sendes fra Bymiljøetaten til Plan -og bygningsetaten i løpet av 2024.

Når planforslaget er sendt fra Bymiljøetaten til Plan- og bygningsetaten, vil sistnevnte legge dette ut til offentlig ettersyn før det bearbeides videre og sendes til politisk behandling.

Dersom planforslaget blir vedtatt, og bystyret gir bevilgning, går prosjektet videre til byggefasen. Byggestart ligger trolig flere år frem i tid.

Les mer om hva en reguleringsplan er her

Tidsplan Ytre Ringvei

Figuren viser omtrentlig tidsplan for prosjektet per september 2023. Endringer kan forekomme. Illustrasjon: Oslo kommune, Bymiljøetaten

Prosjekter i nærheten

I Vetlandsveien Solbergliveien planlegger Bymiljøetaten gjøre det tryggere å gå og sykle. Dette prosjektet kan du lese mer om her

Hvem er ansvarlig?

Det er Bymiljøetaten som er forslagsstiller. Rambøll Norge AS bistår som planfaglig rådgiver.

Plan- og bygningsetaten er planmyndighet.

Kontakt oss

Merk e-posten med 'Ytre Ringvei'
Telefon