Vetlandsveien og Solbergliveien - tilrettelegging for gående og syklende

Bymiljøetaten planlegger å gjøre det tryggere å gå og sykle på Oppsal i Vetlandsveien og Solbergliveien.

Hva skal vi gjøre?

I Solbergliveien planlegger vi sykkelfelt i begge retninger mellom Hellerudveien og Vetlandsfaret.

I Vetlandsveien ønsker vi å lage en trygg sykkelgate for barn og voksne i alle aldre på strekningen mellom Oppsal skole og Trasop skole.

Mellom Oppsaltoppen og Solbergliveien planlegger vi å bygge om Vetlandsveien til sykkelvei med fortau. For å kunne gjennomføre dette vil det være nødvendig å stenge strekningen for biltrafikk.

Mellom Solbergliveien og Vetlandsfaret ønsker vi å teste ut en ny løsning vi kaller sykkelprioritert gate. Det innebærer at biltrafikk tillates i lav hastighet, men hele gata skal være prioritert for syklende og gående.

Her kan du se illustrasjon av prosjektet.

I dette dokumentet kan du lese detaljert informasjon om den foreslåtte løsningen og svar på innspill; Svar på Innspill til sykkeltilrettelegging i Vetlandsveien og Solbergliveien.

Rambøll har utarbeidet en konsekvensvurdering av en stenging av Vetlandsveien, den kan du lese her.

Parkering

Status per september 2023 er at det trolig vil være nødvendig å fjerne mellom 20-30 parkeringsplasser for å kunne gjennomføre sykkeltiltakene.

  • 5 plasser i Solbergliveien mellom Hellerudveien og Vetlandsfaret

  • 15 plasser i Vetlandsveien mellom Oppsaltoppen og Solbergliveien

  • Mellom 0-10 plasser i Vetlandsveien mellom Solbergliveien og Vetlandsfaret

Dette er en reduksjon fra 40-60 parkeringsplasser i det opprinnelige forslaget som ble fremlagt i februar.

I tillegg foreslås at omtrent 30 gratis parkeringsplasser gjøres om til parkeringsplasser mot betaling. Dette er for å gjøre det lettere for besøkende å finne ledig parkering – som eksempelvis hjemmetjeneste og håndverkere.

Det er 4 parkeringsplasser per adresse som foreslås omgjort til betalte parkeringsplasser. Adressene er; Filerveien 10, Formerveien 2, Solbergliveien 100, Solbergliveien 108, Vetlandsfaret 3, Vetlandsfaret 16, Vetlandsveien 58, Vetlandsveien 68 (Rema 1000, seks plasser).
Merk at det pågår dialog med borettslagene om plassering og antall parkeringsplasser.

Når det gjelder parkeringsplasser på borettslagenes eiendommer foreligger det ikke planer om å ta bort noen parkeringsplasser. Det er imidlertid omtrent 20 plasser ved Skøyenåsen borettslag og 5 plasser ved Fuglemyra borettslag som er etablert delvis på kommunal grunn og som må flyttes. Disse vil bli erstattet hvis vi får til avtale med de aktuelle borettslagene.

Trafikksikkerhet

I Vetlandsveien foreslås gata endret til en gate hvor syklende og gående skal prioriteres og det innebærer at veien må stenges for biltrafikk mellom Oppsaltoppen og Solbergliveien. Det betyr igjen at noen andre gater vil få mer av lokaltrafikken i området.

Vi vurderer nå hvordan biltrafikken vil fordele seg på de nærliggende gatene og hvilke tiltak som vil være nødvendig for å ivareta trafikksikkerheten. Vi har allerede kartlagt flere mulige tiltak i forbindelse med prosjektet Hjertesone Oppsal skole. Noen av disse kan bli aktuelle for gjennomføring som en del av vårt prosjekt.

Kollektivtrafikk

Som en konsekvens av tiltakene er det nødvendig å justere trasé for linje 78A og 78B. I stedet for å kjøre Vetlandsveien vil bussen kjøre Skøyenåsveien. Holdeplassen Oppsal skole vil legges ned. Nærmeste alternativer blir holdeplassene Løypeveien eller Vetlandsveien.

Holdeplassen Solhøgda vil flyttes til ny holdeplass i Formerveien.

10. desember 2023 vil linje 61B erstattes av linje 58 som vil betjene Bøler T – Nydalen. Foreløpig plan er at endringer på linje 78A og 78B også gjøres denne dagen.

For de som ikke vil være i stand til å gå til nærmeste holdeplass har Ruter lansert «Rosa busser» i bydel Østensjø. Da kan de som er over 67 år bestille minibuss som kjører dør til dør. Les mer om aldersvennlig transport

Når skjer dette?

Bymiljøetaten informerte berørte i februar 2023. Det ble også holdt et informasjonsmøte på Oppsal samfunnshus i mars 2023.

Innspillperioden varte frem til 23. mars 2023. Det kom totalt 263 innspill. Svar på innspillene (PDF)

På forsommeren 2023 satt prosjektet større tiltak som ville endre kjøremønster og/eller fjerne mange parkeringsplasser på vent i påvente av behandling i bystyret av innbyggerinitiativet Opprop til støtte for oss som ønsker å beholde muligheten til å kjøre bil i bydel Østensjø og kunne parkere bilen i nærmiljøet!».

For å opprettholde aktivitet ble det besluttet at noen enkelttiltak skulle gjennomføres. Dette var blant annet etablering av sykkelfelt i Solbergliveien fra Vetlandsfaret til Hellerudveien, test av vilkårsparkering i Vetlandsfaret og Solbergliveien, opprustning/kryssoppstramming av kryssområdet Kampheimveien x Oppsaltoppen, oppstramming av kryssene Vetlandsveien x Kranveien og Vetlandsveien x Vetlandsfaret, legging av ny asfalt i Skøyenåsveien og oppgradering av holdeplassen Skøyenåsveien.

Bymiljøetaten jobber videre med en del avklaringer i prosjektet, blant annet pågår det dialog med borettslag om plassering og antall parkeringsplasser.

I slutten av august behandlet bystyret innbyggerinitiativet. Innbyggerforslaget ble forkastet og det ble ikke gjort vedtak som medfører endringer i prosjektet.

Bymiljøetaten skal i høst levere en trafikkanalyse til byrådet som viser som viser konsekvenser av å flytte på trasé for linje 78A og 78B og konsekvenser av å gjennomføre den regulerte gatestengingen av Vetlandsveien for motorisert trafikk i ett kvartal.

10. desember 2023 vil linje 61B erstattes av linje 58 som vil betjene Bøler T – Nydalen. Foreløpig plan er at endringer på linje 78A og 78B også gjøres denne dagen (se mer informasjon under overskriften Kollektivtrafikk).

Høsten 2023 pågår planlegging for videre ombygging av Vetlandsveien til våren.

I 2024 vil tiltakene som er gjennomført evalueres. Hva som skjer videre avhenger av erfaringene, men det kan bli aktuelt ytterligere tiltak fra 2024 og fremover, men mulige tiltak er oppgradering av Vetlandsveien videre mot Stordamveien og/eller Haakon Tveters vei, oppgradering av Solbergliveien mellom Vetlandsveien og Vetlandsfaret og justeringer på løsningen for besøksparkering. Bymiljøetaten vil informere om dette dersom det blir aktuelt.

Hvorfor gjør vi dette?

I Oslo har vi utfordringer knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Derfor er det nødvendig å legge bedre til rette for gående og syklende.

Strekningen inngår i  Plan for sykkelveinettet i Oslo. Sykkelfelt vil bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for de som sykler. Tiltaket vil bidra til å redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed også bedre forholdene for gående.

Ved å teste ut en ny løsning med sykkelprioritert gate får vi mer kunnskap om hvordan vi kan få til god sykkeltilrettelegging i gater med mindre biltrafikk uten behov for egne sykkelfelt.

Kontakt oss

Ytterligere spørsmål eller innspill kan sendes på e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk henvendelsen med 22/50837. Alle henvendelser er offentlige og blir arkivert.