Vetlandsveien og Solbergliveien - tilrettelegging for gående og syklende

Bymiljøetaten planlegger å gjøre det tryggere å gå og sykle på Oppsal i Vetlandsveien og Solbergliveien.

Hva skal vi gjøre?

I Solbergliveien har vi bygd sykkelfelt mellom Hellerudveien og Vetlandsfaret. Mellom Vetlandsfaret og Vetlandsveien planlegger vi ikke sykkeltiltak i 2024, men det vurderes tiltak for å bedre forholdene for gående og kjørende.

I Vetlandsveien ønsker vi å lage en trygg sykkelgate for barn og voksne i alle aldre på strekningen mellom Oppsal skole og Trasop skole.

Mellom Oppsaltoppen og Solbergliveien planlegger vi å bygge om Vetlandsveien til sykkelvei med fortau. For å kunne gjennomføre dette vil det være nødvendig å stenge strekningen for biltrafikk.

Mellom Solbergliveien og Vetlandsfaret ønsker vi å teste ut en ny løsning vi kaller sykkelprioritert gate. Det innebærer at biltrafikk tillates i lav hastighet, men hele gata skal være prioritert for syklende og gående.

Her kan du se illustrasjon av prosjektet.

I dette dokumentet kan du lese detaljert informasjon om den foreslåtte løsningen og svar på innspill; Svar på Innspill til sykkeltilrettelegging i Vetlandsveien og Solbergliveien.

Rambøll har utarbeidet en konsekvensvurdering av en stenging av Vetlandsveien, den kan du lese her.

Parkering

Det er gjort en rekke tiltak som har påvirket antall parkeringsplasser i området. Nedlegging av bussholdeplasser i Vetlandsveien har gitt flere parkeringsplasser. Det samme har kryssoppstramminger i Kampheimveien og Solbergliveien gitt. Etablering av sykkelfelt i Solbergliveien har redusert antall parkeringsplasser.

Største endring i parkeringssituasjonen i 2024 vil være at 15 plasser i Vetlandsveien mellom Oppsaltoppen og Solbergliveien vil fjernes som følge av at strekningen blir omgjort til sykkelvei.

Totalt 18 parkeringsplasser er etablert for korttidsparkering mot avgift. Disse er i Solbergliveien, Vetlandsfaret og Vetlandsveien. Det er per nå ikke planlagt å øke antallet.

Det er sendt ut varsel til to borettslag om 17 parkeringsplasser som er etablert delvis ut på kommunal grunn langs Vetlandsveien uten godkjenning. De aktuelle borettslagene ser på løsninger for å erstatte disse med andre plasser.

Trafikksikkerhet

Som følge av planlagte trafikkendringer er det gjennomført kryssoppstramminger i krysset mellom Kampheimveien og Oppsaltoppen for å gjøre skoleveien tryggere her.

Der det skal gjøres tiltak i Vetlandsveien og Solbergliveien vil fortauene utvides der det er plass. Det vil gjøre det bedre å være gående, spesielt om vinteren siden det er lettere å få til god brøyting av breiere fortau.

Kollektivtrafikk

10. desember 2023 ble det gjort større endringer i kollektivtilbudet på Oppsal. Linje 61B ble erstattet av linje 58 med langt flere avganger. Linje 78A og 78B fikk ny trasé. I stedet for å kjøre i Vetlandsveien går bussen nå i Skøyenåsveien og Formerveien.

For de som ikke vil være i stand til å gå til nærmeste holdeplass har Ruter lansert «Rosa busser» i bydel Østensjø. Da kan de som er over 67 år bestille minibuss som kjører dør til dør. Les mer om aldersvennlig transport

Når skjer dette?

Bymiljøetaten informerte berørte i februar 2023. Det ble også holdt et informasjonsmøte på Oppsal samfunnshus i mars 2023.

Innspillperioden varte frem til 23. mars 2023. Det kom totalt 263 innspill. Svar på innspillene (PDF)

Oppstart på arbeidene i Vetlandsveien er planlagt sommeren 2024 og forventet ferdigstilt i 2025.

Hvorfor gjør vi dette?

I Oslo har vi utfordringer knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Derfor er det nødvendig å legge bedre til rette for gående og syklende.

Strekningen inngår i  Plan for sykkelveinettet i Oslo. Sykkelfelt vil bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for de som sykler. Tiltaket vil bidra til å redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed også bedre forholdene for gående.

Ved å teste ut en ny løsning med sykkelprioritert gate får vi mer kunnskap om hvordan vi kan få til god sykkeltilrettelegging i gater med mindre biltrafikk uten behov for egne sykkelfelt.

Kontakt oss

Ytterligere spørsmål eller innspill kan sendes på e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk henvendelsen med 22/50837. Alle henvendelser er offentlige og blir arkivert.