Kunngjøringer

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering Vitaminveien

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av detaljregulering for Vitaminveien samt deler av tilstøtende veier Gunnar Schjelderups vei, Sandakerveien, Kristoffer Aamots gate og Nydalen Allé på Storo/Lillo i Oslo.

Strekningen planlegges oppgradert med kollektivfelt, kjørevei, tosidig fortau, sykkelfelt og beplanting. I tillegg skal det reguleres for kollektivholdeplasser (buss) og torg i planen.

Målet med detaljreguleringen er å oppgradere Vitaminveien og tilstøtende veier til bygate samtidig som man legger til rette for kollektivtrafikk og en effektiv trafikkavvikling i området. Tiltaket er en oppfølging av den omfattende byutviklingen i området.

Varslet planområde er på cirka 37,7 dekar.

Planforslaget er ikke konsekvensutredningspliktig. Det er ikke krav om planprogram. Endelig forslag til reguleringsplan planlegges lagt ut til offentlig høring våren 2020.

Planforslaget utarbeides av Norconsult AS på vegne av Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Kart over hvor arbeidet skal utføres

 

Innspill til planarbeidet kan sendes skriftlig innen 31.05.2019 til Norconsult AS ved Morten Lippestad.
Postadresse: Postboks 626, 1303 Sandvika 
E-post: Morten.Lippestad@norconsult.com 
Telefon: 934 60 203

Generelle spørsmål knyttet til planarbeidet kan rettes til:
Bymiljøetaten ved Sissel Vestervik Mordt
E-post: sissel.vestervik@bym.oslo.kommune.no 
Mobil: 481 66 367
Sentralbord: 21 80 21 80

Mer informasjon om prosjektet Vitaminveien.